หลักสูตรแนะนำ : AI และ IoT ในภาคการขนส่ง และคลังสินค้ายุค 4.0

รหัสหลักสูตร: 66008

จำนวนคนดู 1495 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตรแนะนำ : AI และ IoT ในภาคการขนส่ง และคลังสินค้ายุค 4.0
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

     โลกธุรกิจในยุคต่อไปนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และจะยิ่งเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากขึ้นเรื่อย ๆในอนาคตจนเราอาจตามไม่ทันก็ได้ โดยเฉพาะกับธุรกิจที่เข้าสู่รูปแบบที่เรียกว่า Digital Platform ซึ่งเป็นรูปแบบที่ใช้เทคโนโลยี Internet ในการผลักดันธุรกิจให้เติบโตรวมถึงการปรับ Business Model ให้สอดคล้องกับการเติบโตที่รวดเร็วในยุค 5G ที่ก าลังจะเกิดขึ้นนี้


      Internet of Things คือ เครือข่ายอัจฉริยะที่เชื่อมต่อกับทุกสิ่งทุกอย่างเข้าด้วยกันด้วยระบบ Internet ซึ่งประกอบไปด้วยเทคโนโลยีที่ประสานและเข้าถึงกันได้ทั้งระบบภายในและสิ่งแวดล้อมจากภายนอกได้อย่างรวดเร็วและไร้ขีดจำกัด ซึ่ง IoT นั้นถือว่าเป็นเทคโนโลยีแบบหนึ่งของนวัตกรรมที่ชาญฉลาดในยุคของการสื่อสารแบบ 5G สำหรับเชื่อมต่อทั้งผู้คน (People), ส่วนต่าง ๆของสังคม (Part of Society) และงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ (Industry) เพื่อสร้างสรรค์คุณค่า (Substantial Values) ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนและถูกต้องได้อย่างรวดเร็ว


      AI (Artificial Intelligence) คือ ความสามารถของเครื่องหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการคิดและเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และสามารถคิดและเรียนรู้จากข้อมูลต่าง ๆ เพื่อหาแนวทาง (Solution) ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ แทนมนุษย์ได้ เช่น ระบบ Help desks, Warehouse optimization (การใช้คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดในการจัดการคลังสินค้า), Loan Analysis (การวิเคราะห์สินเชื่อ), Credit verification (การตรวจสอบและอนุมัติวงเงินเครดิต), Image recognition (การตรวจจับรูปภาพ), Medical diagnosis (การวินิจฉัยทางการแพทย์) และอื่น ๆอีกมาก ในปัจจุบันระบบ AI จะทำหน้าที่แทนมนุษย์ในเรื่องการเรียนรู้เพื่อนำไปสู่ความเป็นอัจฉริยะ โดยอาศัยประสบการณ์ที่หลากหลากต่าง ๆที่ได้รับเข้าจากหลากหลายช่องทาง และระบบจะมีการพัฒนาความสามารถไปเรื่อย ๆอย่างอัตโนมัติจากประสบการณ์ที่ได้รับโดยไม่ต้องอาศัยมนุษย์อีกต่อไป ซึ่งเราจะเรียกระบบนี้ว่า Machine Leaning (ML)ั


วัตถุประสงค์

   1. เพื่อเรียนรู้และเข้าใจในเทคโนโลยีสมัยใหม่ในอุตสาหกรรมยุค 4.0 ได้อย่างแท้จริง

   2. สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสาร หรือ ระบบสารสนเทศที่องค์กรมีอยู่ให้เป็นเทคโนโลยีแบบ Digital Platform เพื่อให้ธุรกิจหรือการปฏิบัติงานมีความรวดเร็วและสมบูรณ์มากขึ้น           และเพื่อใช้ในการตัดสินใจทิศทางขององค์กรได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น

   3. เพื่อเพิ่มช่องทางการติดต่อกับลูกค้าที่หลากหลายได้มากและรวดเร็วขึ้น รวมถึงความสามารถในการรับธุรกรรมจากลูกค้าและโต้ตอบได้จากหลายช่องทางและหลายวิธีการ

   4. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมาก เพื่อการตัดสินใจในสิ่งที่ยังไม่รู้ไม่ทราบมาก่อน รวมถึงการใช้ข้อมูลจำนวนมากดังกล่าวในการเรียนรู้ให้ระบบต่าง ๆมีความฉลาดมากขึ้นจนสามารถทำงานด้วยตนเองอย่างถูก

       ต้องและรวดเร็ว

   5. สามารถในการเชื่อมต่อ + วิเคราะห์ข้อมูล และการบูรณาการการทำงานด้านสารสนเทศ (Operation Technology (OT)) เข้าด้วยกันเพื่อใช้ในการติดตาม, ควบคุมและสั่งการเพื่อให้เกิดคุณค่าขึ้น รวมถึงการสร้าง

       รายได้ให้เกิดขึ้น

   6. สามารถเชื่อมต่อธุรกิจกับระบบอื่น ๆภายนอกที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อสนับสนุน + ส่งเสริม ซึ่งกันและกันให้สามารถทำงานร่วมกันได้มากขึ้น

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาของหลักสูตร


   1. แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในสถานประกอบการยุค 4.0

   2. จาก ยุค Logistics 1.0 เข้าสู่ยุค Logistics 4.0 วิวัฒนาการที่ไม่หยุดยั้งเพื่อสร้างคุณค่าที่ไม่รู้จบ

   3. การปรับ Business Model เพื่อรองรับเศรษฐกิจยุค 4.0

   4. Digital Platform: Digital Platform กับการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจ

   5. Digital Platform: ตอน สร้าง Business Model ใหม่ด้วย Digital Platform

   6. Big Data ข้อมูลขนาดยักษ์กับคุณค่าที่มีอยู่: 5V’s คุณสมบัติของ Big Data ที่ควรจะเป็น

   7. IoT (Internet of Things): อินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง กับ คุณค่าที่เหนือคำบรรยาย

   8. สถาปัตยกรรมเบื้องต้นของ IoT Platform ส่วนสำคัญต่าง ๆของระบบ IoT Platform

   9. AI เทคโนโลยีนวัตกรรมของโลกยุค IoT

   10. เทคโนโลยี IoT และ AI กับผลกระทบต่อคุณค่าในโซ่อุปทาน (Value Chain Impact) ของธุรกิจต่าง ๆ ในโลกแห่งอุตสาหกรรม

   11. Machine Learning ในระบบ AI กับการปฏิวัติอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพได้ในอนาคต

   12. AI in Logistics & Manufacturing: Machine Leaning และ Deep Leaning ความเหมือนหรือแตกต่าง

   13. AI กับเครื่องจักรกลในคลังสินค้า: เครื่องจักรอัตโนมัติกับภาพของการทำงานเป็นทีม (Team Logistics) ด้วยระบบ AI (AI Imagine a Team)

   14. Bin Sensor: Smart Bin in Visible inventory กระบะใส่สินค้าอัจฉริยะเพื่อการควบคุมสินค้าคงคลัง

   15. IoT & VMI สุดยอดกลยุทธ์เพื่อสนับสนุนให้เกิด IoT Supply Chain ที่มีประสิทธิภาพ

   16. การทำระบบ VMI ด้วยเทคโนโลยี IoT (VMI with Internet of Things)

   17. Artificial Intelligence กับการพัฒนาอุตสาหกรรม: ทำไมจีนถึงมีความทะเยอทะยานในการพัฒนาเทคโนโลยี Artificial Intelligence (AI) มากกว่าชาติอื่นในโลก

   18. เพิ่มความชาญฉลาดในการจัดการคลังสินค้าและการจัดการสินค้าคงคลังด้วยเทคโนโลยี

   19. หุ่นยนต์อุตสาหกรรม : ทำไมต้องใช้หุ่นยนต์ในปัจจุบันและอนาคต

   20. AI กับหุ่นยนต์ในการบริการด้าน Logistics: การยกและเคลื่อนย้ายกล่องสินค้าบนตู้ Container ด้วยหุ่นยนต์

   21. AI กับหุ่นยนต์ในการบริการด้าน Logistics: การหยิบสินค้าสำหรับธุรกิจ Retail ด้วยหุ่นยนต์

   22. โฉมหน้าศูนย์กระจายสินค้าในอนาคต

   23. หุ่นยนต์ในโลกของ Logistics : หุ่นยนต์ที่น่ารักส่งของถึงหน้าบ้าน

   24. สุดยอดของการขนส่งสินค้าไปยังลูกค้าปลายทางด้วยระบบ IoT : AI และ IoT จะเปลี่ยนแปลงการขนส่งแบบธรรมดาให้กลายเป็นสุดยอดของการขนส่งได้อย่างไร

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
  • กลุ่มหลัก ผู้จัดการโรงงาน/ ผู้บริหารระดับสูงและกลาง หรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร ฝ่ายวาง แผนการผลิต ฝ่ายผลิต ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ ฝ่ายซ่อมบ ารุง ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายคลังสินค้า ฝ่ายขนส่ง ฝ่ายบุคคล วิศวกร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :0944896364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตรแนะนำ : AI และ IoT ในภาคการขนส่ง และคลังสินค้ายุค 4.0
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: AI และ IoT ในภาคการขนส่ง และคลังสินค้ายุค 4.0, อบรม การใช้ AI และ IoT ในภาคการขนส่ง และคลังสินค้า, อบรม ออนไลน์, อบรม คลังสินค้า ยุค 4.0, อบรมการขนส่งสินค้า ยุค 4.0, Online training

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

อบรมออนไลน์หลักสูตร เจาะลึก เพื่อแก้ปัญหางานจัดซื้อ (Deep in Purchasing Job)

งานจัดซื้อเป็นงานพื้นฐานที่ทุกองค์กรต้องมี ไม่ว่าจะเป็นรูปตัวบุคคล หรือเป็นหน่วยงาน และเป็นหน้าที่ที่สำคัญมากๆ ซื้ออย่างไร ! ประสานงานอย่างไร ! ถึงไม่มีปัญหา ! และไม่เป็นจัดซื้อแบบตรายาง

หลักสูตร ขั้นตอน เทคนิค และกระบวนการนำเข้า-ส่งออก และพิธีการศุลกากร สำหรับผู้ประ...

กระบวนการส่งออกนำเข้า และพิธีการศุลกากร ผู้นำเข้าหรือผู้ส่งออกต้องศึกษาก่อนว่าของนั้นเป็นของต้องห้ามหรือของต้องจำกัดหรือไม่ รวมถึงการชำระค่าภาษีอากร ของบางชนิดอาจต้องเสียภาษีสรรพสามิต ค่าธรรมเนียมพิเศษหรือชำระเงินกองทุนต่าง ๆ