หลักสูตรแนะนำ : AI และ IoT ในภาคการขนส่ง และคลังสินค้ายุค 4.0

รหัสหลักสูตร: 66008

จำนวนคนดู 2221 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตรแนะนำ : AI และ IoT ในภาคการขนส่ง และคลังสินค้ายุค 4.0
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

     โลกธุรกิจในยุคต่อไปนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และจะยิ่งเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากขึ้นเรื่อย ๆในอนาคตจนเราอาจตามไม่ทันก็ได้ โดยเฉพาะกับธุรกิจที่เข้าสู่รูปแบบที่เรียกว่า Digital Platform ซึ่งเป็นรูปแบบที่ใช้เทคโนโลยี Internet ในการผลักดันธุรกิจให้เติบโตรวมถึงการปรับ Business Model ให้สอดคล้องกับการเติบโตที่รวดเร็วในยุค 5G ที่ก าลังจะเกิดขึ้นนี้


      Internet of Things คือ เครือข่ายอัจฉริยะที่เชื่อมต่อกับทุกสิ่งทุกอย่างเข้าด้วยกันด้วยระบบ Internet ซึ่งประกอบไปด้วยเทคโนโลยีที่ประสานและเข้าถึงกันได้ทั้งระบบภายในและสิ่งแวดล้อมจากภายนอกได้อย่างรวดเร็วและไร้ขีดจำกัด ซึ่ง IoT นั้นถือว่าเป็นเทคโนโลยีแบบหนึ่งของนวัตกรรมที่ชาญฉลาดในยุคของการสื่อสารแบบ 5G สำหรับเชื่อมต่อทั้งผู้คน (People), ส่วนต่าง ๆของสังคม (Part of Society) และงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ (Industry) เพื่อสร้างสรรค์คุณค่า (Substantial Values) ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนและถูกต้องได้อย่างรวดเร็ว


      AI (Artificial Intelligence) คือ ความสามารถของเครื่องหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการคิดและเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และสามารถคิดและเรียนรู้จากข้อมูลต่าง ๆ เพื่อหาแนวทาง (Solution) ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ แทนมนุษย์ได้ เช่น ระบบ Help desks, Warehouse optimization (การใช้คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดในการจัดการคลังสินค้า), Loan Analysis (การวิเคราะห์สินเชื่อ), Credit verification (การตรวจสอบและอนุมัติวงเงินเครดิต), Image recognition (การตรวจจับรูปภาพ), Medical diagnosis (การวินิจฉัยทางการแพทย์) และอื่น ๆอีกมาก ในปัจจุบันระบบ AI จะทำหน้าที่แทนมนุษย์ในเรื่องการเรียนรู้เพื่อนำไปสู่ความเป็นอัจฉริยะ โดยอาศัยประสบการณ์ที่หลากหลากต่าง ๆที่ได้รับเข้าจากหลากหลายช่องทาง และระบบจะมีการพัฒนาความสามารถไปเรื่อย ๆอย่างอัตโนมัติจากประสบการณ์ที่ได้รับโดยไม่ต้องอาศัยมนุษย์อีกต่อไป ซึ่งเราจะเรียกระบบนี้ว่า Machine Leaning (ML)ั


วัตถุประสงค์

   1. เพื่อเรียนรู้และเข้าใจในเทคโนโลยีสมัยใหม่ในอุตสาหกรรมยุค 4.0 ได้อย่างแท้จริง

   2. สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสาร หรือ ระบบสารสนเทศที่องค์กรมีอยู่ให้เป็นเทคโนโลยีแบบ Digital Platform เพื่อให้ธุรกิจหรือการปฏิบัติงานมีความรวดเร็วและสมบูรณ์มากขึ้น           และเพื่อใช้ในการตัดสินใจทิศทางขององค์กรได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น

   3. เพื่อเพิ่มช่องทางการติดต่อกับลูกค้าที่หลากหลายได้มากและรวดเร็วขึ้น รวมถึงความสามารถในการรับธุรกรรมจากลูกค้าและโต้ตอบได้จากหลายช่องทางและหลายวิธีการ

   4. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมาก เพื่อการตัดสินใจในสิ่งที่ยังไม่รู้ไม่ทราบมาก่อน รวมถึงการใช้ข้อมูลจำนวนมากดังกล่าวในการเรียนรู้ให้ระบบต่าง ๆมีความฉลาดมากขึ้นจนสามารถทำงานด้วยตนเองอย่างถูก

       ต้องและรวดเร็ว

   5. สามารถในการเชื่อมต่อ + วิเคราะห์ข้อมูล และการบูรณาการการทำงานด้านสารสนเทศ (Operation Technology (OT)) เข้าด้วยกันเพื่อใช้ในการติดตาม, ควบคุมและสั่งการเพื่อให้เกิดคุณค่าขึ้น รวมถึงการสร้าง

       รายได้ให้เกิดขึ้น

   6. สามารถเชื่อมต่อธุรกิจกับระบบอื่น ๆภายนอกที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อสนับสนุน + ส่งเสริม ซึ่งกันและกันให้สามารถทำงานร่วมกันได้มากขึ้น

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาของหลักสูตร


   1. แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในสถานประกอบการยุค 4.0

   2. จาก ยุค Logistics 1.0 เข้าสู่ยุค Logistics 4.0 วิวัฒนาการที่ไม่หยุดยั้งเพื่อสร้างคุณค่าที่ไม่รู้จบ

   3. การปรับ Business Model เพื่อรองรับเศรษฐกิจยุค 4.0

   4. Digital Platform: Digital Platform กับการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจ

   5. Digital Platform: ตอน สร้าง Business Model ใหม่ด้วย Digital Platform

   6. Big Data ข้อมูลขนาดยักษ์กับคุณค่าที่มีอยู่: 5V’s คุณสมบัติของ Big Data ที่ควรจะเป็น

   7. IoT (Internet of Things): อินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง กับ คุณค่าที่เหนือคำบรรยาย

   8. สถาปัตยกรรมเบื้องต้นของ IoT Platform ส่วนสำคัญต่าง ๆของระบบ IoT Platform

   9. AI เทคโนโลยีนวัตกรรมของโลกยุค IoT

   10. เทคโนโลยี IoT และ AI กับผลกระทบต่อคุณค่าในโซ่อุปทาน (Value Chain Impact) ของธุรกิจต่าง ๆ ในโลกแห่งอุตสาหกรรม

   11. Machine Learning ในระบบ AI กับการปฏิวัติอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพได้ในอนาคต

   12. AI in Logistics & Manufacturing: Machine Leaning และ Deep Leaning ความเหมือนหรือแตกต่าง

   13. AI กับเครื่องจักรกลในคลังสินค้า: เครื่องจักรอัตโนมัติกับภาพของการทำงานเป็นทีม (Team Logistics) ด้วยระบบ AI (AI Imagine a Team)

   14. Bin Sensor: Smart Bin in Visible inventory กระบะใส่สินค้าอัจฉริยะเพื่อการควบคุมสินค้าคงคลัง

   15. IoT & VMI สุดยอดกลยุทธ์เพื่อสนับสนุนให้เกิด IoT Supply Chain ที่มีประสิทธิภาพ

   16. การทำระบบ VMI ด้วยเทคโนโลยี IoT (VMI with Internet of Things)

   17. Artificial Intelligence กับการพัฒนาอุตสาหกรรม: ทำไมจีนถึงมีความทะเยอทะยานในการพัฒนาเทคโนโลยี Artificial Intelligence (AI) มากกว่าชาติอื่นในโลก

   18. เพิ่มความชาญฉลาดในการจัดการคลังสินค้าและการจัดการสินค้าคงคลังด้วยเทคโนโลยี

   19. หุ่นยนต์อุตสาหกรรม : ทำไมต้องใช้หุ่นยนต์ในปัจจุบันและอนาคต

   20. AI กับหุ่นยนต์ในการบริการด้าน Logistics: การยกและเคลื่อนย้ายกล่องสินค้าบนตู้ Container ด้วยหุ่นยนต์

   21. AI กับหุ่นยนต์ในการบริการด้าน Logistics: การหยิบสินค้าสำหรับธุรกิจ Retail ด้วยหุ่นยนต์

   22. โฉมหน้าศูนย์กระจายสินค้าในอนาคต

   23. หุ่นยนต์ในโลกของ Logistics : หุ่นยนต์ที่น่ารักส่งของถึงหน้าบ้าน

   24. สุดยอดของการขนส่งสินค้าไปยังลูกค้าปลายทางด้วยระบบ IoT : AI และ IoT จะเปลี่ยนแปลงการขนส่งแบบธรรมดาให้กลายเป็นสุดยอดของการขนส่งได้อย่างไร

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
  • กลุ่มหลัก ผู้จัดการโรงงาน/ ผู้บริหารระดับสูงและกลาง หรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร ฝ่ายวาง แผนการผลิต ฝ่ายผลิต ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ ฝ่ายซ่อมบ ารุง ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายคลังสินค้า ฝ่ายขนส่ง ฝ่ายบุคคล วิศวกร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตรแนะนำ : AI และ IoT ในภาคการขนส่ง และคลังสินค้ายุค 4.0
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: AI และ IoT ในภาคการขนส่ง และคลังสินค้ายุค 4.0, อบรม การใช้ AI และ IoT ในภาคการขนส่ง และคลังสินค้า, อบรม ออนไลน์, อบรม คลังสินค้า ยุค 4.0, อบรมการขนส่งสินค้า ยุค 4.0, Online training

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด