การลดต้นทุนในองค์กรที่ทุกคนมีส่วนร่วม

รหัสหลักสูตร: 62169

จำนวนคนดู 265 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักการและเหตุผล

      การดำเนินธุรกิจทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการบริการ ธุรกิจการผลิต ธุรกิจซื้อมาขายไป ฯลฯ ล้วนแล้วแต่ต้องแข่งขันกันในเรื่องต้นการดำเนินงาน อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และเพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินธุรกิจ อยู่ได้โดยการมีผลกำไรตามเป้าหมาย มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรต้องหา ทางตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้ได้ก่อน แล้วจึงนำความต้องการของลูกค้ามาเป็นตัวตั้งในการขับเคลื่อนทีมงาน บุคลากรในองค์กร เพื่อตอบสนองลูกค้าโดยใช้หลักแนวคิดเรื่องการปรับปรุงงาน การพัฒนากระบวนการทำงานในทุกพื้นที่ พร้อมกับปลูกฝังเรื่องการให้ความสำคัญกับการลดต้นทุนในองค์กร และการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานกันอย่างต่อ เนื่อง เพราะในการทำธุรกิจไม่ว่าเป็นธุรกิจการผลิต หรือการบริการ โอกาสที่จะขอขึ้นราคาสินค้า หรือค่าบริการย่อมเป็นไปได้ยากมาก เพราะลูกค้าไม่สามารถยอมรับได้แน่นอน

      ดังนั้นการคิดหาแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนากระบวนการทำงาน การช่วยกันแก้ไขปัญหา โดยการสร้างจิตสำนึกของการช่วยกันประหยัด เพื่อเป็นการลดต้นทุนองค์กรโดยให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วม จึงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่หลายองค์กรต้องการให้เกิดการปฏิบัติกันอย่างจริงจัง ซึ่งหากองค์กรใดพนักงานให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมเหล่านี้ ก็จะพบการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงานไปในทางที่ดีขึ้นได้อย่างแน่นอน เช่น สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ สามารถลดต้นทุนการให้บริการได้ สามารถลดปัญหาความเสียหายจากการทำงานได้ และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้นได้

      หลักสูตรนี้จึงเป็นคำตอบที่ดีของการสร้างจิตสำนึกในการลดต้นทุนในองค์กรได้เป็นอย่างดี โดยผ่าน เครื่องมือที่จะช่วยให้มีการคิดที่เป็นระบบและเห็นผลได้อย่างแน่นอน การลดต้นทุนองค์กรที่ทุกคนมีส่วนร่วมจะช่วยให้พนักงานในทุกระดับได้ฝึกการรวมกลุ่มทำกิจกรรม เพื่อช่วยกันคิด เพื่อหาประเด็นปัญหา และแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

     1. เพื่อให้ทราบหลักการลดต้นทุนในกระบวนการทำงานทั้งทางตรงและทางอ้อม

     2. เพื่อให้ทราบเทคนิคการในการลดต้นทุนที่เหมาะสมและสามารถทำได้เองเบื้องต้น

     3. เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตระหนักและให้ความสำคัญกับการลดต้นทุนอย่างจริงจัง

     4. เพื่อสร้างแนวคิดในการเลือกใช้เครื่องมือในการแก้ปัญหา และลดความสูญเสียในการทำงาน อย่างเป็นระบบ

     5. เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง

     6. เพื่อสร้างการทำงานเป็นทีม การยอมรับในความเห็นที่แตกต่าง เกิดความสามัคคี มีเป้าหมาย ร่วมกัน

     7. เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับผู้เข้ารับการอบรม

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้ออบรม

· ใครคือลูกค้า ความต้องการของลูกค้าคืออะไร

· เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ

· แนวคิดทฤษฎีต้นทุน

· ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจ

· ปัญหาในการทำงานกับการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ (Problems Analysis)

· แนวคิดการปรับปรุงงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (Kaizen)

· ความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในการทำงานทั้งทางตรงและทางอ้อม 8 ประการ (8 Wastes)


เทคนิคการฝึกอบรม

     เน้นกิจกรรมที่ให้ผู้เข้าอมรม ได้ร่วมคิดร่วมทำ ที่ตรงตามการนำไปใช้กับการทำงานจริง

       - บรรยาย 40 %

       - การฝึกปฏิบัติ ทำกิจกรรมกลุ่ม และการนำเสนอ 60 %

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Knctrainingcenter, การลดต้นทุนในองค์กร, ลดต้นทุน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด