เทคนิคการสื่อสาร การวางแผนงานและการมอบหมายงาน

จำนวนคนดู 313 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ในโลกปัจจุบันซึ่งเป็นยุคของข้อมูลข่าวสารที่มนุษย์สามารถรับรู้ เรียนรู้ และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและส่งผลกระทบต่อองค์กร และบุคลากรในองค์กรอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ องค์กรต่างๆ จึงต้องปรับตัวและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน เพื่อความเป็นผู้นำที่ก้าวนำองค์กรอื่นๆ การรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและสามารถปรับตัวให้สามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ท่ามกลางสภาวการณ์เช่นนี้ ผู้บริหารองค์กรจะต้องหันมาให้ความสำคัญกับการบริหารเชิงกลยุทธ์ เพื่อที่จะเป็นพลังขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดนิ่ง

“กลยุทธ์การสื่อสาร” เป็นกลยุทธ์ที่มีความสำคัญที่สุด เพราะการสื่อสารเป็นเครื่องมือที่จะนำไปสู่การรับรู้ เรียนรู้ ให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันของบุคลากรทั่วทั้งองค์กรตั้งแต่ระดับนโยบายไปจนถึงระดับปฏิบัติการ ทำให้สามารถกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ร่วมกันได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีทิศทาง และจะต้องนำมาใช้ให้สอดคล้องกับพื้นฐานขององค์กรทั้งในด้านโครงสร้าง ระบบการบริหาร ทัศนคติ และค่านิยม รวมทั้งวัฒนธรรมของบุคลากรในองค์กรจึงจะทำให้องค์กรไปสู่ความสำเร็จได้

“กลยุทธ์การสื่อสาร” จึงเป็นเครื่องมือทางการบริหารที่ผู้บริหารควรให้ความสำคัญและต้องนำมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดแก่องค์กร และการสร้างความสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกันภายในองค์กรมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะงานจะสำเร็จลุล่วงได้ต้องได้รับความร่วมมือ ช่วยเหลือซึ่งกัน เข้าใจกัน และทำงานให้สอดคล้องกัน ดังนั้น การสื่อสารให้เกิดความเข้าใจและสร้างความรู้สึกที่ดีร่วมกันจะทำให้งานส่วนรวมบรรลุเป้าหมายได้

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจได้เรียนรู้ และเข้าใจหลักการสื่อสารที่ดี จนสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้กับการสั่งงาน และมอบหมายงานอย่างมืออาชีพ 

2. เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ทักษะด้านการสื่อสาร และสร้างสัมพันธ์กับผู้อื่น กล้าแสดงออก รู้จักการนำเสนอเพื่อให้ผู้อื่นเกิดความเข้าใจอย่างมีระบบ และมีหลักการที่ถูกต้อง 

3. ขจัดปัญหาเรื่องการสื่อสาร เพื่อการวางแผนงานและการมอบหมายงานที่ไม่ชัดเจน เพื่อสร้างการทำงานเป็นทีมร่วมกัน

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาหลักสูตร (Course outline)

เทคนิคการสร้างหลักการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 

- หลักการสร้าง Content ที่มีประสิทธิภาพ 

- หลักการสร้าง Context เพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 

- เรียนรู้ความแตกต่างระหว่าง Content & Context 

Workshop 1 : หลักการใช้ Content & Context ในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 

- องค์ประกอบของการสื่อสาร SMCRF + 5W 

- เทคนิคการสื่อสารอย่างชาญฉลาด 

- จิตวิทยาการสื่อสาร 

- ความแตกต่างของประเภทการสื่อสาร 

- ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสื่อสาร 

- ทำลายกำแพงอุปสรรคของการสื่อสาร 

- หลักการเสริมสร้างทักษะและเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีในการสื่อสาร 

- ส่วนผสมที่ดีในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 

Workshop 2 : ฝึกการใช้ส่วนผสมของการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ 

- การสร้างมนุษยสัมพันธ์ 360 องศา 

- หลักการสร้างมนุษยสัมพันธ์ 360 องศา 

- ทฤษฎีความต้องการของมนุษย์ 

Workshop 3 : วิเคราะห์สาเหตุและวิธีแก้ไขการสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพ 

การวางแผนงานเพื่อผลสำเร็จของงาน 

- การวางแผนงานโดยใช้หลัก 3 ดี 

- 7 เคล็ดลับเพื่อให้แผนงานสำเร็จตามเป้าหมาย 

Workshop 4 : สร้างพีระมิด แห่งความสำเร็จ 

การมอบหมายงานเพื่อให้ได้ใจ 

- จิตวิทยาการมอบหมายงาน 

- จิตวิทยาการติดตามงาน 

- จิตวิทยาการตำหนิ 

- ปัจจัยที่ส่งผลต่อแผนงานและการมอบหมายงาน 

- ไขกุญแจ : การสร้างสุดยอด TEAMWORK 

Workshop 5 : วาจาอาญาสิทธิ์ พิชิตใจ 

กลุ่มผู้เข้าอบรม 

• หัวหน้างาน 

• พนักงานเตรียมเข้าสู่หัวหน้างาน 

• พนักงานทั่วไป 

• ผู้ที่สนใจในการพัฒนาตนเอง 

 รูปแบบการอบรม 

- การบรรยาย ถ่ายทอดความรู้ และถาม-ตอบ 40% 

- เกม / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และนำเสนอผลงานกลุ่ม 50% 

- กรณีศึกษาจากการชมภาพยนตร์ 10%

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Knctrainingcenter, เทคนิคการสื่อสาร, การวางแผนงาน, การมอบหมายงาน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด