สัมมนาออนไลน์ : เทคนิคการลดใช้ทรัพยากร ลดต้นทุน ลดความสูญเปล่าในการทำงาน (Total cost reduction Awareness)

จำนวนคนดู 96 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สัมมนาออนไลน์ : เทคนิคการลดใช้ทรัพยากร ลดต้นทุน ลดความสูญเปล่าในการทำงาน (Total cost reduction Awareness)
สัมมนานี้ปิดรับสมัคร
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
การดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน เป็นการแข่งขันในการลดต้นทุนการผลิต เพื่อให้สามารถทำกำไรในการผลิตที่เพิ่มขึ้น ซึ่งง่ายกว่าการขึ้นราคาสินค้ามาก การปรับปรุงขบวนการผลิต โดยการสร้างจิตสำนึกของการประหยัดและใช้กิจกรรมคุณภาพในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ โดยให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วม เป็นส่วนหนึ่งของการช่วยกันลดต้นทุนการผลิตให้กับองค์กร ซึ่งมีอยู่หลากหลายกิจกรรมที่สามารถนำมาใช้ได้ หากบริษัทใดพนักงานให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมเหล่านี้ ก็จะพบการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงานไปในทางที่ดีขึ้นได้อย่างแน่นอน เช่นลดต้นทุนการผลิต ลดปัญหาความเสียหาย ลดความสูญเปล่าจากการแก้ไขการรอคอยงาน การขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การลดของเสีย การลดการใช้พลังงาน และยังสามารถสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับบุคลากรภายในได้ เป็นต้น

เทคนิคแนวคิดของประเทศญี่ปุ่นในการบริหารงาน Muda หรือความสูญเปล่า อาจเกิดได้หลายลักษณะ เช่น ความสูญเปล่าที่เกิดจากการรอ การเคลื่อนย้าย การปรับเปลี่ยน การทำใหม่ การถกเถียง ความสูญเปล่าทั้ง 8 ประการ (7+1 wastes)

ความสูญเปล่าที่ 1 ความสูญเสียที่เกิดจากการผลิตมากเกินไป (Overproduction)

ความสูญเปล่าที่ 2 ความสูญเสียที่เกิดจากการผลิตของเสีย (Defect) 

ความสูญเปล่าที่ 3 ความสูญเสียที่เกิดจากการล่าช้าหรือการรอคอย (Delay or Waiting) 

ความสูญเปล่าที่ 4 ความสูญเสียที่เกิดจากการมีวัสดุคงคลังที่ไม่จำเป็น (Inventory / workin-process) 

ความสูญเปล่าที่ 5 ความสูญเสียที่เกิดจากการขนส่งหรือขนย้าย (Transport) 

ความสูญเปล่าที่ 6 ความสูญเสียเกิดจากการกระบวนการผลิต (Process) 

ความสูญเปล่าที่ 7 ความสูญเสียที่เกิดจากการเคลื่อนไหวที่ไม่จำเป็น (Motion) 

ตามทฤษฎีเดิม 7 wastes ได้มีเพิ่มความสูญเปล่าตัวที่ 8 (ความสูญเปล่า 7+1 ประการ) 

ความสูญเปล่าที่ 8 การใช้คนไม่เป็น (Underutilized people) 

หลักสูตรนี้จึงเป็นคำตอบที่ดีของการสร้างจิตสำนึกและการใช้เครื่องมือในการลดต้นทุนได้อย่างเป็นระบบและเห็นผลได้อย่างแน่นอน โดยเป็นการลดต้นทุนการผลิตที่ทุกคนมีส่วนร่วมตามหลัก 4M (Man/Machine/Method/Materials) อย่างง่าย และพนักงานในทุกระดับจะได้ฝึกการรวมกลุ่มทำกิจกรรมเพื่อช่วยกันระดมสมอง ในการลดต้นทุนการผลิต ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย 

วัตถุประสงค์

Ø เพื่อสร้างแนวคิดในการเลือกใช้เครื่องมือในการลดความสูญเสียในการผลิต อย่างเป็นระบบ

Ø เพื่อเสริมสร้างแนวคิดการป้องกันการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นมีรูปแบบ

Ø เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง

Ø เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเชื่อมั่นและกล้าถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ ความชำนาญในการทำงานเป็นกลุ่ม

Ø เพื่อสร้างกลุ่มคุณภาพ ให้เกิดขึ้นจากบุคคลากรภายในหลังการฝึกอบรม

Ø เพื่อสร้างการทำงานเป็นทีม การยอมรับในความเห็นที่แตกต่าง เกิดความสามัคคี

Ø เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับผู้เข้ารับการอบรม

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการอบรม

1. หลักการดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมและงานบริการในปัจจุบัน 

2. งานและการสร้างผลงาน คืออะไร 

3. “กำไร” ขององค์กรเกิดขึ้นจากสิ่งใด 

4. ความหมายและความสำคัญของคำว่า “ต้นทุน” 

5. รูปแบบของต้นทุน การผลิตและงานบริการ 

                -ต้นทุนคงที่ 

                -ต้นทุนแปรผัน 

6. ความท้าทายที่จำเป็นต้องมุ่งเน้นที่ “ความสูญเสีย” 

7.ความหมายของหลักการลดต้นทุนด้วย “7+1 Wastes’ 

8. “คุณภาพ” กับความอยู่รอดขององค์กร 

9. การประยุกต์ใช้กิจกรรมในองค์กร เพื่อลดต้นทุน 

10. เทคนิคของการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องด้วยหลัก PDCA เพื่อลดความสูญเปล่าในการทำงาน 

11. ตัวอย่างต่างๆ ที่ประสบความสำเร็จในการลด Waste ขององค์กรอื่นๆ 

Work Shop1 “ระดมสมองเพื่อวิเคราะห์ความสูญเสียในการทำงาน” 

Work Shop2 “ใจเขาใจเรากับคุณภาพที่ลูกค้าต้องการ” 

Work Shop3 “มาสร้างเป้าหมายการลดต้นทุนด้วยการทำงานเป็นทีม” 

-แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถามตอบ 

กลุ่มเป้าหมาย หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจทั่วไป

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้และเข้าใจหลักการวิเคราะห์ปัญหาอย่างถูกต้อง 

2. ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการขจัดความสูญเปล่า ไปประยุกต์ใช้กับงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น 

4. ผู้เข้าอบรมมีจิตสำนึกเรื่องคุณภาพและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. ผู้เข้าอบรมมีความรู้กับการทำกิจกรรมลดต้นทุนการผลิตในองค์กรมากขึ้น 

ระยะเวลาอบรม 13.00-16.00 น. (3 ชั่วโมง)

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Knctrainincenter, Online, ออนไลน์, เทคนิคการลดใช้ทรัพยากร, ลดต้นทุน, ลดความสูญเปล่าในการทำงาน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

Sponsored
คอร์สสอนสด แบบส่วนตัว Private Coaching >> 7 เทคนิค เร่งสปีดให้ธุรกิจเหนือคู่แข่ง
มีหลายรอบให้เลือก รอบที่ 1: 8 ก.ค. 63

เวลา 10:00 - 16:00น.


รอบที่ 2: 9 ก.ค. 63

เวลา 10:00 - 16:00น.


รอบที่ 3: 10 ก.ค. 63

เวลา 10:00 - 16:00น.


รอบที่ 4: 11 ก.ค. 63

เวลา 07:00 - 12:00น.


รอบที่ 5: 12 ก.ค. 63

เวลา 07:00 - 12:00น.


รอบที่ 6: 13 ก.ค. 63

เวลา 07:00 - 12:00น.


รอบที่ 7: 14 ก.ค. 63

เวลา 07:00 - 12:00น.


รอบที่ 8: 15 ก.ค. 63

เวลา 07:00 - 12:00น.


รอบที่ 9: 16 ก.ค. 63

เวลา 07:00 - 12:00น.


รอบที่ 10: 17 ก.ค. 63

เวลา 07:00 - 12:00น.


รอบที่ 11: 18 ก.ค. 63

เวลา 07:00 - 12:00น.


รอบที่ 12: 19 ก.ค. 63

เวลา 07:00 - 12:00น.


รอบที่ 13: 20 ก.ค. 63

เวลา 07:00 - 12:00น.


รอบที่ 14: 21 ก.ค. 63

เวลา 07:00 - 12:00น.


รอบที่ 15: 22 ก.ค. 63

เวลา 07:00 - 12:00น.


รอบที่ 16: 23 ก.ค. 63

เวลา 07:00 - 12:00น.


รอบที่ 17: 24 ก.ค. 63

เวลา 07:00 - 12:00น.


รอบที่ 18: 25 ก.ค. 63

เวลา 07:00 - 12:00น.


รอบที่ 19: 26 ก.ค. 63

เวลา 07:00 - 12:00น.


รอบที่ 20: 27 ก.ค. 63

เวลา 07:00 - 12:00น.


รอบที่ 21: 28 ก.ค. 63

เวลา 07:00 - 12:00น.


รอบที่ 22: 29 ก.ค. 63

เวลา 07:00 - 12:00น.


รอบที่ 23: 30 ก.ค. 63

เวลา 07:00 - 12:00น.


รอบที่ 24: 31 ก.ค. 63

เวลา 07:00 - 12:00น.คุณสามารถเลือกรอบได้ ตอนลงทะเบียนเข้าฟังสัมมนา
วรพล(โค้ชพล)