บัญชีต้นทุนการผลิตภาคปฏิบัติ (Microsoft Excel) - [สอนสดออนไลน์]

จำนวนคนดู 626 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์
ปัญหาต่างๆ ในการบริหารจัดการข้อมูลด้านต้นทุนโรงงานจะหมดไป ถ้าคุณใช้ Excel สำหรับงานต้นทุน
1. เรียนรู้การใช้งานฟังก์ชั่น และเครื่องมือต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณต้นทุนการผลิต
2. เน้นการออกแบบแผ่นงาน การสร้างสูตรการคำนวณ การสรุปผลและการจัดทำงาน เช่น การสรุปต้นทุนการผลิตรายผลิตภัณฑ์
3. การจัดทำรายงานและการวิเคราะห์ต้นทุนด้วย Pivot Table
4. การใช้ข้อมูลต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ (ต้นทุนคงที่,ต้นทุนผันแปร)


ไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Google Hangouts

หัวข้ออบรมสัมมนา
1. การบัญชีต้นทุน และการคํานวณต้นทุนการผลิต
      - องค์ประกอบของต้นทุนการผลิต
      - วิธีการคํานวณต้นทุนการผลิต
      - ระบบบัญชีการผลิต
      - เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
  2. การคํานวณต้นทุนการผลิตด้วยโปรแกรม Excel
      - แนวคิดการออกแบบแผ่นงานเพื่อจัดเก็บข้อมูล และสรุปข้อมูลต้นทุนการผลิต
      - การใช้ฟังก์ชั่นที่ใช้ในการสร้างโมเดลการคํานวณ
      - การใช้เครื่องมือในการสร้างรายงานต่าง ๆ
  3. การออกแบบแผ่นงาน และการจัดเก็บข้อมูล
      - การวางแผนการผลิต (Production plan)
      - รายการวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต (Bill of materials)
      - ขั้นตอนหรือกระบวนการทํางาน (Operations lists)
      - รายงานแรงงานทางตรงที่ใช้ในกระบวนการผลิต
      - การจัดเก็บข้อมูลหน่วยที่ผลิตเสร็จ
  4. การจัดการค่าใช้จ่ายในการผลิต
      - ค่าใช้จ่ายในการผลิตที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสินค้าที่ผลิต
      - ค่าใช้จ่ายในการผลิตที่ใช้ร่วมกันหลายผลิตภัณฑ์
      - วิธีการจัดการค่าใช้จ่ายในการผลิตที่ใช้ร่วมกันหลายผลิตภัณฑ์
      - การกําหนดเกณฑ์ปันส่วนค่าใช้จ่ายในการผลิตที่ใช้ร่วมกันหลายผลิตภัณฑ์
  5. การสรุปข้อมูลต้นทุนการผลิตรายผลิตภัณฑ์
      - การกําหนดสูตรต้นทุนการผลิตต่อหน่วย
      - การคํานวณต้นทุนการผลิต
      - การปรับปรุงต้นทุนการผลิตตามวิธีต้นทุนคิดเข้างาน
  6. การจัดทํารายงาน และการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตด้วย Pivot Table
  7. การใช้ข้อมูลต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ (ต้นทุนผันแปร, ต้นทุนคงที่)
  8. จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี


Sponsored
หลักสูตร ก้าวสู่การเป็นพนักงานต้อนรับมืออาชีพ

หลักการและเหตุผล          ในปัจจุบัน สภาพการแข่งขันในสมรภูมิธุรกิจได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกปี ดังนั้น ผู้ให้บริการทุกท่านมีความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า หรือ ทำให้ลูกค้าตัดส...

ดูรายละเอียด
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: บัญชีต้นทุน, อบรมบัญชี, Microsoft Excel, เก็บชั่วโมง CPD, เรียนบัญชีต้นทุน