ความปลอดภัยในการขนส่งสำหรับพนักงานขับรถขนส่ง

รหัสหลักสูตร: 62767

จำนวนคนดู 410 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ความสำคัญ

เพื่อให้ผู้ขับรถสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง ผู้ประกอบการขนส่ง และสังคมโดยรวม รวมถึงปลุกจิตสำนึกในการขับรถอย่างปลอดภัย เพื่อไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อตนเองและผู้ร่วมทาง 

สิ่งที่จะได้รับจากการเรียนรู้

ทักษะในการขับรถอย่างปลอดภัยด้วยวิธีการบรรยาย อภิปราย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างวิทยากรและผู้เข้าอบรม และเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสเรียนรู้วิธีการขับรถอย่างปลอดภัยในสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหา

- ทัศนคติและจิตสำนึกในการขับรถอย่างปลอดภัย 

- การเตรียมความพร้อมของสภาพร่างกายและจิตใจของพนักงานขับรถ 

- การเตรียมความพร้อมของรถ 

- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายการขนส่งทางบก 

- ระบบ GPS และผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับการยอมรับจากกรมขนส่งทางบก 

- การขับรถปลอดภัยเชิงป้องกันอุบัติเหตุ 

- การประเมิน ควบคุม และแก้ไขสถานการณ์ไม่ปกติและฉุกเฉิน 

- การบริหารจัดการความเหนื่อยล้า 

- การขับรถประหยัดน้ำมัน 

วิธีการฝึกอบรม

เน้นการฝึกอบรมโดยใช้เทคนิคผสมผสาน และจุดศูนย์กลางการเรียนรู้อยู่ที่กลุ่มของผู้เข้าร่วมสัมมนา อธิบายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ศึกษาและวิเคราะห์กรณีตัวอย่าง บรรยายสรุป ถาม – ตอบ

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Knctrainingcenter, ความปลอดภัยในการขนส่งสำหรับพนักงานขับรถขนส่ง, ความปลอดภัยในการขนส่ง, พนักงานขับรถขนส่ง, พนักงานขับรถ, ความปลอดภัย

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด