การเจรจาต่อรองแบบไม่เป็นรองอย่างมีชั้นเชิง

จำนวนคนดู 205 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ที่มาของหลักสูตร

กระบวนการทางการเจรจาต่อรอง เป็นเรื่องของการเตรียมความพร้อมก่อนการเจรจาต่อรอง การวิเคราะห์ และเพื่อค้นหาความต้องการ เป็นการส่งสัญญาณให้เคลื่อนไหวในการเจรจาต่อรอง การพิจารณาข้อเสนอ การแลกเปลี่ยนข้อตกลง รวมทั้งการปิดการเจรจา สิ่งต่างๆ ที่กล่าวมา เป็นกระบวนการทางเจรจาต่อรองที่เชื่อมโยงและมีความต่อเนื่องกัน จึงทำให้ขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปไม่ได้ ถ้าขาด ก็จะทำให้กระบวนการทางการเจรจาต่อรองนั้น ไม่สมบูรณ์แบบ และไม่ประสบความสำเร็จในการเจรจาต่อรองแบบไม่เป็นรองอย่างมีชั้นเชิง การเข้าใจและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อเข้าใจวิธีคิดและความต้องการของคู่เจรจา เพื่อให้การเจรจาต่อรองลดน้อยลง จนไปถึงสามารถบรรลุเป้าหมายของการเจรจาแบบ Win-Win ในที่สุด 

สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม 

เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมและสัมมนาได้เพิ่มพูนความรู้ และทักษะความเข้าใจหลักการและข้อปฏิบัติที่ถูกต้องในการเจรจาต่อรองแบบไม่เป็นรองอย่างมีชั้นเชิง ตลอดจนมีทักษะพื้นฐานที่จำเป็น เพื่อนำไปสู่ข้อตกลงที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการบรรลุเป้าหมายของงานและผู้เจรจาได้ในที่สุด

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อและกิจกรรมการเรียนรู้

1) แนวคิดว่าด้วยการเจรจาต่อรองเชิงกลยุทธ์ 

2) Workshop : Professional Negotiation Problem 

3) แนวทางการเจรจาต่อรองเพื่อค้นหาแนวทางการปฏิบัติ 

4) กลยุทธ์และกระบวนการเจรจาต่อรอง (RESPECT) 

5) ขั้นตอนการเตรียมการเพื่อความพร้อมการเจรจา 

6) ยุทธวิธีของอำนาจต่อรอง (การเจรจา) 

7) สำรวจความต้องการด้วยการตั้งคำถาม 

8) การสืบเสาะสัญญาณเพื่อส่งสัญญาณการเจรจา 

9) Workshop --> Signal : ส่งสัญญาณการเจรจา 

10) การเตรียมและดำเนินการทำข้อเสนอการเจรจา 

11) ขั้นตอนการแลกเปลี่ยนข้อตกลงด้วยขอบเขตการต่อรอง 

12) Workshop --> Exchange : แลกเปลี่ยนข้อตกลง 

13) การปิดการเจรจาต่อรองแบบสมบูรณ์แบบ 

14) ยืนยันให้กระชับด้วยการทำข้อตกลงการเจรจา 

15) ประเภทของการเจรจาต่อรองตามสถานการณ์ต่างๆ 

16) Workshop --> Professional Negotiation Solution 

วิธีการและรูปแบบการฝึกอบรม 

- การบรรยาย 

- แบบทดสอบฝึกปฏิบัติ (Best in Practice) 

- การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และฝึกปฏิบัติร่วมกัน (Workshop) 

- ขอบเขตเวลาการฝึกอบรม -->บรรยาย : 60 % Workshop : 40% 

- สรุป และ ถาม – ตอบคำถาม 

  

ผู้เข้าฝึกอบรม

ผู้มีหน้าที่และเกี่ยวข้องกับการใช้ทักษะการเจรจาต่อรองแบบไม่เป็นรองอย่างมีชั้นเชิงในหลายๆหน่วยงานในองค์กรไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับบัญชาทุกระดับ พนักงานทุกระดับในองค์กร

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Knctrainingcenter, การเจรจาต่อรอง, การเจรจาต่อรองแบบไม่เป็นรองอย่างมีชั้นเชิง, เจรจาต่อรอง

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด