หลักสูตร กลยุทธ์การสร้างและพัฒนาทีมขายให้เป็นมืออาชีพ

จำนวนคนดู 240 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักการและเหตุผล

          การขายในโลกธุรกิจทุกวันนี้ ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น การขายยิ่งยากขึ้น ลูกค้ายิ่งทวีความยากในการจัดการ ทีมขายต้องใช้ความพยายามมากขึ้นในการขาย อย่างไรก็ตาม ประสบการณ์ที่เราพบเห็นกันคือ ทีมขายยังขาดการพัฒนา ดังนั้น ผู้บริหารทีมขายต้องเร่งมือในการสร้างและพัฒนาทีมขายให้ไปสู่ศักยภาพสูงสุด หากทีมขายใดได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ หัวหน้าทีมและลูกน้องมีความเข้าใจกัน ร่วมมือร่วมใจกัน การขายย่อมประสบความสำเร็จได้ไม่ยากนัก

          หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ หัวหน้าพนักงานขาย ผู้จัดการฝ่ายขาย ได้เรียนรู้ เทคนิคและประสบการณ์จริง ในการสร้างและพัฒนาทีมขาย รวมถึงทักษะและจิตวิทยาในการบริหารพนักงานขาย เมื่อจบการอบรมผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ในเรื่องนี้ ได้ด้วยด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์:

1.เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจหลักการการสร้างและพัฒนาทีมขายให้ประสบความสำเร็จ

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างและพัฒนาทีมขายให้ประสบความสำเร็จให้เหมาะกับตนเองในงานขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ


หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา:

1.แนวคิดการสร้างและพัฒนาทีมขาย

2.เข้าใจงานขายและธรรมชาติพนักงานขาย

3.กระบวนการการบริหารทีมขาย

4.แนวทางการสร้างเป้าหมายการขายและการวางแผนการขายร่วมกัน

5.กิจกรรมWorkshop:การสร้างทีมงานเพื่อการขาย (พร้อมเทคนิคเพิ่มเติม)

6.การควบคุมและประเมินผลทีมขาย

7.การพัฒนาจุดอ่อนจุดแข็งทีมขาย

8.ภาวะผู้นำกับการสร้างและพัฒนาทีมขาย

9.กิจกรรม Workshop: ผู้นำและลูกน้อง

10.สรุป คำถามและคำตอบ

ประกาศนียบัตรโดย: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรม, สัมมนา, หลักสูตร, พนักงาน, ฝึกอบรม, ้hipotraining

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด