เตรียมพร้อมสู่วิทยากรมืออาชีพ (Get ready for professional trainer)

จำนวนคนดู 87 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ปัจจุบันมีอาชีพเกิดขึ้นมาหลากหลายทั้งจากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป วัฒนธรรมการใช้ชีวิตของสังคม แต่ยังมีอีกอาชีพหนึ่งที่ยังมีหลายคนอยากเข้ามาสัมผัส หนึ่งในนั้นหลายคนอาจอยากเป็นอาชีพ “วิทยากร” อาชีพที่ดูเหมือนการสอนหนังสือให้ความรู้แต่แท้จริงแล้ว การทำอาชีพวิทยากรนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายที่ใครๆ ก็ทำได้ ถ้าไม่ได้รับการฝึกฝนหรือเข้าในในบริบทของคำว่า วิทยากร เพียงพอ สิ่งสำคัญของอาชีพนี้คือต้องมีประสบการณ์ ความรู้ความเข้าใจ ทักษะ ความชำนาญในเรื่องนั้นๆ และส่งผ่านทัศนคติ ความรู้ ทักษะ และความสามารถในเชิงลึกของรายละเอียดเนื้อหาให้กับผู้เข้ารับการอบรมได้ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เชื่อมั่นและยินดีนำไปใช้ ฝึกฝน จนเกิดการเพิ่มพูนสมรรถนะของผู้เรียนให้เป็นไปตามที่คาดหวังอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ดี การพัฒนาตนเองให้เป็นวิทยากรที่มีความเป็นมืออาชีพ (Professional Trainer) ไม่ได้เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ปัญหาประการหนึ่งสำหรับผู้ที่เป็นวิทยากร คือ ส่วนใหญ่มักเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพหรือสายงานที่ปฏิบัติ แต่ขาดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และความชำนาญในการถ่ายทอดและสร้างการเรียนรู้ รวมทั้งยังไม่อาจวิเคราะห์ลักษณะการเรียนรู้ของผู้เข้าอบรม ขาดความเข้าใจเรื่องการเตรียมแผนการสอน การใช้เทคนิคและรูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสม ตลอดจนยังอาจขาดทักษะการถ่ายทอดและส่งผ่านความรู้สู่ผู้เรียน รวมทั้งความชำนาญในเทคนิคการถ่ายทอดแบบต่างๆ และการเลือกใช้สื่อการเรียนรู้ จึงทำให้หลายครั้งที่การฝึกอบรมและเรียนรู้ที่ดำเนินการโดยวิทยากรเองไม่บรรลุจุดมุ่งหมาย


ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาทักษะความเป็นวิทยากรมืออาชีพให้กับผู้ที่จะต้องการเป็นวิทยากรมืออาชีพ ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจถึงทักษะที่สำคัญของวิทยากร เทคนิคการเรียนรู้ การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ซึ่งจะช่วยให้วิทยากรมืออาชีพสามารถปฏิบัติงานได้จริง เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง มีประสิทธิภาพ และบรรลุผลอย่างที่คาดหวังไว้


วัตถุประสงค์

      1. เพื่อเป็นการสร้างให้เป็นวิทยากรมืออาชีพ ที่มีคุณภาพ

      2. เพื่อให้ผู้ทำหน้าที่วิทยากร มีการถ่ายทอดอย่างมีหลักการ และเป็นระบบ

      3. เพื่อให้ผู้ที่จะเป็นวิทยากรได้รับประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติ และสามารถบรรยายได้

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการอบรม

บทบาทวิทยากร

1. วิทยากรคือใคร? ต้องทำอะไรบ้าง?

2. คุณค่าของการเป็นวิทยากร?

3. สำรวจความพร้อมของตนเองในการก้าวสู่การเป็นวิทยากร

4. กับดักความคิดและการก้าวข้ามความไม่พร้อม

5. การเตรียมการสอนที่มีประสิทธิภาพ

6. การจัดเรียงเนื้อหาให้เชื่อมโยงน่าสนใจ

7. การสร้างบรรยากาศการเรียนและการดึงดูดให้ผู้เรียนสนใจ

8. ทักษะส่วนบุคคล vs ทักษะกระบวนการ

- ทักษะส่วนบุคคล: การใช้น้ำเสียง / การใช้ภาษาพูด / การใช้ภาษาท่าทาง การยืนเคลื่อนไหวร่างกาย / การใช้สายตา / บุคลิกภาพที่ดีของวิทยากร / ภาพลักษณ์และการแต่งกาย

- ทักษะกระบวนการ: เทคนิคการสร้างการมี ส่วนร่วม / เทคนิคการ ถ่ายทอดแบบต่าง

Workshop # ฝึกปฏิบัติยกระดับการเป็น Trainer โดยวิทยากรประเมินผลเป็นรายบุคคล

9. พฤติกรรมการเรียนรู้ของคนทำงาน

10. การรับรู้ของผู้ฟัง

11. เทคนิคการดึงดูดความสนใจของผู้ฟัง

12. การใช้สื่อและอุปกรณ์ในการฝึกอบรม

- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถามตอบ


กลุ่มเป้าหมาย ผู้ที่สนใจทั่วไป ที่ต้องการเป็นวิทยากรมืออาชีพ

รูปแบบการสัมมนา

1. การบรรยาย 40 %

2. เกม / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงาน 50%

3. กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์ 10%


ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้และเข้าใจหลักการเป็นวิทยากรมืออาชีพอย่างถูกต้อง

2. ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการของการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้กับงานของตนเองได้

3. ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น

5. ผู้เข้าอบรมสามารถเป็นวิทยากรมืออาชีพได้ภายหลังการอบรม

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Knctrainingcenter, เตรียมพร้อมสู่วิทยากรมืออาชีพ, วิทยากรมืออาชีพ, professional trainer, trainer

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด