เตรียมความพร้อมสู่หัวหน้างานมืออาชีพ

จำนวนคนดู 90 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้มีบริบทแนวทางพื้นฐานในการพัฒนา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานแบบมืออาชีพ

2.เพื่อให้เกิดความเข้าใจกรอบความคิด (Growth Mindset) ในบทบาทของความเป็นหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชา

3.เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ความสำคัญของการเข้าใจคน เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานได้ดีได้อย่างไร

4.เพื่อให้เข้าใจพื้นฐานด้านการฟัง และการตั้งคำถามอันเป็นบริบทพื้นฐานของการสื่อสารที่ทรงประสิทธิภาพ

5.เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของการคิดเชิงระบบ การคิดเชิงบูรณาการ เป็นสมรรถนะพื้นฐานที่หัวหน้างานต้องมี

6.เพื่อให้เข้าใจบริบทองค์ประกอบพื้นฐานของการจัดการต้องมีอะไรบ้าง


หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการอบรม

1.กรอบความคิด (Mindset)

Facilitation & Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจกรอบความคิดในการเป็นหัวหน้างานที่ดี และเป็นมืออาชีพ ในแนวทางของ Growth Mindset & Outward Mindset

2.หลุมพรางกับดักความคิดของการเป็นหัวหน้างานที่ดี

Facilitation & Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดการตระหนักรู้ ถึงกับดักความคิดในการเป็นหัวหน้างานที่ดี ในมุมมองของแต่ละคนว่ามีอะไรบ้าง และกับดักหลุมพรางนี้ มันสะท้อนการบริหารงาน บริหารคนได้ดีหรือไม่

3.พื้นฐานของการอ่านคนออก ส่งผลกระทบต่อการสร้างศรัทธา และการบริหารงานได้อย่างไร

Facilitation & Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดการตระหนักรู้และเห็นถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมในการด้านการบริหารคนก่อน โดยการอ่านคนออก เพื่อบอกคนได้ และใช้คนเป็น โดยจะใช้ DISC Model เป็นพื้นฐานในการทำความเข้าใจคนในแต่ละประเภท และเป็นฐานที่สำคัญในการสื่อสาร เพื่อผลลัพธ์ของการสร้างงานได้ตามที่ต้องการ

4.ความสำคัญของการคิดเชิงระบบ การคิดเชิงวิเคราะห์ การคิดเชิงสังเคราะห์

Facilitation & Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดการตระหนักรู้ถึงการเตรียมพร้อมและฝึกฝนในสมรรถนะที่สำคัญของการเป็นหัวหน้างาน คือ กระบวนการของการคิดทั้งสามรูปแบบ ซึ่งเป็นฐานรากที่สำคัญของการบริหารงาน ด้วยเป็นฐานที่สำคัญในการต่อยอดด้านการคิดค้นรูปแบบใหม่ ด้านกระบวนการคิดแก้ไขปัญหา ด้านการปรับปรุง

5.พื้นฐานของการบริหารการจัดการที่สำคัญที่ คนจะขึ้นเป็นหัวหน้างานต้องปรับและเพิ่มทักษะ

Facilitation & Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักรุ้ถึง หัวใจหลักของการบริหารการจัดการที่จะต้องมีเตรียมไว้เป็นทักษะ สมารรถนะที่สำคัญของการเป็นหัวหน้างาน คือ

-ด้านการวางแผนงาน

-ด้านการสื่อสาร

-ด้านการควบคุม

-ด้านการมีภาวะผู้นำ

-ด้านการจูงใจ

-ด้านการจัดการ ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)

หกด้านเป็นปัจจัยพื้นฐาน บริบทที่สำคัญที่คนเป็นหัวหน้างานจำเป็นต้องมีและต้องฝึกฝนให้มีสมรรถนะเพิ่มขึ้นตลอดเวลา

6.ความสำคัญของการโค้ชชิ่ง และการเป็น Facilitator

Facilitation & Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจพื้นฐานของความหมายของการโค้ชชิ่ง และการเป็นผู้อำนวยการให้เกิดกระบวนการการทำงานและการคิดได้อย่างไร โดยการใช้แนวทางการโค้ช และ Facilitation เป็นกระบวนการในการบริหารงานและบริหารคน


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: หัวหน้างาน, เตรียมความพร้อมสู่หัวหน้างานมืออาชีพ, หัวหน้างานมืออาชีพ, เก่งคิด เก่งคน เก่งงาน, supervisor, hrdzenter

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด