แนวทางการใช้ OKRs เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

จำนวนคนดู 508 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักการและเหตุผล (Introduction)

     การกำหนดเป้าหมายขององค์กร และทิศทางในการทำงาน ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (Mission) ขององค์กร เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากจะทำให้พนักงานที่ทำงานในองค์กร สามารถรับทราบ เข้าใจเป้าหมายเดียวกันและร่วมมือกันในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายนั้นด้วยกันเพื่อองค์กร OKRs (Objective and Key Results) เป็นแนวคิดในการบริหารงาน ที่เริ่มเข้ามาและนิยมใช้กันมากขึ้นในหลายองค์กร OKRs มีการตั้งเป้าหมายที่ท้าทายและมีการติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง สร้างผลลัพธ์ที่ดีต่อทั้งพนักงานและองค์กร ทำให้หลายองค์กรนำ OKRs เข้ามาใช้ในองค์กรเพื่อสร้างความสำเร็จร่วมกันในการปฏิบัติงาน  


วัตถุประสงค์ (Objective)

    1. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเรียนรู้แนวคิด OKRs (Objective and Key Results) ในการบริหารงานเชิงบวกและสร้างความสัมพันธ์กับทีมงานในองค์กร

    2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ และทราบถึงแนวทางและเทคนิคต่างๆ ในการนำ OKR มาปรับใช้ในองค์กร สามารถประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรได้


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

    หัวหน้างาน ผู้จัดการ หรือผู้ที่สนใจ

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

1. OKRs คืออะไร

2. ทำไม Google จึงประสบผลสำเร็จในการนำมาใช้

3. ภาพรวมแนวคิดของ OKRs

4. OKR เหมาะกับองค์กรแบบไหน

5. หลักการในการตั้ง OKRs ( Objective and Key Results)

6. การเตรียม OKRs และเชื่อมโยง OKRs กับ Mission & Vision ขององค์กร

7. เปรียบเทียบหลักการต่างๆ MBO, KPIs, BSC และ OKRs

8. การสร้างแนวทางเพื่อนำ OKRs มาใช้ในองค์กร

9. การเตรียมความพร้อมในการใช้ OKRs

10. Mindset และวัฒนธรรม CFR

11. OKRs กับการเชื่อมโยงไปยังหน่วยงาน และรายบุคคล

12. การติดตามและประเมินผล OKRs

13. สรุป OKRs


รูปแบบการการอบรม (Methodology)

   1. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรม การชม VDO

   2. การนำเสนอ พร้อมให้ผู้เข้าอบรม สรุปการเรียนรู้ด้วยตนเอง

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Knctrainingcenter, OKRs, Objective and Key Results, OKR

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด