การแก้ปัญหาลูกค้าต่อว่าและการเพิ่มยอดขาย (Customer Complaint & Upselling)

จำนวนคนดู 140 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ในสภาพของการแข่งขันที่รุนแรงเช่นนี้ การขายจะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวนั้น มีปัจจัยต่างๆ มากมายที่ส่งผลกระทบโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นสินค้า ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย พนักงานขาย คู่แข่ง รวมถึงสภาวะแวดล้อมต่างๆ พนักงานจะต้องอาศัยทักษะ เทคนิค ลูกล่อลูกชนในการเพิ่มยอดขายให้ได้ด้วยการบริหารปัจจัยต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ หากพนักงานขาดทักษะดังกล่าวแล้ว ยอดขายย่อมลดลงอย่างแน่นอน หรือ เพิ่มขึ้นอย่างไม่เต็มที่ ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่พนักงานขายต้องเรียนรู้เทคนิคและยุทธวิธีในการขายและการบริหารยอดขาย เพื่อสร้างโอกาสแห่งความสำเร็จในการขายและเพิ่มยอดขายในที่สุด เพื่อลดการ COMPAIN ของลูกค้า หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ทีมขาย ได้เรียนรู้เทคนิคในการเพิ่มยอดขายอย่างเป็นระบบ ได้สำรวจและวิเคราะห์แนวทางการปฏิบัติด้านงานขายของตน การทำกิจกรรมด้านการเสนอขายที่ประยุกต์ขึ้นให้สมจริง จนในที่สุดเมื่อจบการอบรม ผู้เข้าสัมมนาสามารถสร้างยุทธวิธีในการเพิ่มยอดขาย และประยุกต์ต่อยอดความรู้ด้านการขายได้ด้วยตนเอง


วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคด้านการเพิ่มยอดขายอย่างเป็นระบบ

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร โดยเฉพาะการเพิ่มยอดขาย

3. เพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจในการขาย สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้ามาใช้บริการใหม่

4. เพื่อให้ผู้รับการอบรมสามารถแก้ปัญหาต่อว่าได้อย่างเป็นระบบ

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาการอบรม

ภาคที่ 1 การเพิ่มยอดขาย

1. ปัจจัย

2. แห่งความสำเร็จในการเพิ่มและสร้างยอดขาย

2. ปัญหาด้านการขายและแนวทางแก้ไข

3. เพิ่มยอดขายด้วยตัวพนักงานขายเอง

3.1 ระบบการทำงาน

3.2 การวางแผนเป้าหมายการขายในแต่ละวัน / เดือน

3.3 วางแผนการขายให้เหมาะสมกับลูกค้า

3.4 การขายอย่างเป็นระบบเป็นขั้นตอน

3.5 การจัดเก็บข้อมูลลูกค้าและความเข้าใจลูกค้าเป็นรายๆ

3.6 ความสม่ำเสมอในการเข้าพบ

3.7 การทบทวนการขาย

3.8 การกระตุ้นไฟในตัวเอง

4. เพิ่มยอดขายด้วยตัวสินค้า

4.1 การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งสินค้า

4.2 การรับรู้และเข้าใจประโยชน์ของสินค้าในมุมมองของผู้ใช้ (End User)

4.3 การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย

4.4 สินค้าเหมาะกับกลุ่มลูกค้าในแต่ละพื้นที่หรือไม่

4.5 ปัญหาอื่นๆ เช่น สินค้าขาด

5. เพิ่มยอดขายด้วยร้านสาขา

5.1 การสร้างความสัมพันธ์

5.2 การแบ่งเวลาในการเข้าเยี่ยมลูกค้า

ภาคที่ 2 การป้องกันและแก้ไขลูกค้าร้องเรียน

6. กิจกรรมจำลองสถานการณ์ลูกค้าร้องเรียน

7. การแก้ปัญหาและการป้องกันลูกค้าร้องเรียน

8. ชนิดของลูกค้าที่ร้องเรียนประเภทต่างๆ เช่น

8.1. ลูกค้าที่พบกับสิ่งที่ไม่พึงพอใจในการบริการ

 8.2. ลูกค้าไม่พึงพอใจกับคุณภาพสินค้า

9. การพัฒนางานขายเพื่อการรักษาลูกค้าให้คงอยู่กับบริษัท

10. สรุป คำถามและคำตอบที่นักขายต้องการรู้จัดการกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้น


รูปแบบการอบรม เป็นการบรรยายในห้องประชุมโดยมีเนื้อหาทางวิชาการผสมผสานกับกิจกรรมกลุ่ม

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Knctrainingcenter, การแก้ปัญหาลูกค้าต่อว่า, เพิ่มยอดขาย, Customer Complaint, Upselling

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด