กฎหมายแรงงาน ระเบียบข้อบังคับ สำหรับการบริหารงานบุคคล

จำนวนคนดู 65 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ในการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก หรือขนาดใหญ่ สิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก คือเรื่องของพนักงาน หรือแรงงาน ซึ่งบริษัทมีหน้าที่ต้องดูแลพนักงานเหล่านี้ตามสิทธิที่ควรจะได้รับตลอดการทำงาน โดยเป็นไปตามข้อบังคับทางกฎหมาย ซึ่งกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องนี้ก็คือเรื่องกฎหมายแรงงาน

กฎหมายแรงงาน คือ กฎหมายที่บัญญัติถึงสิทธิและหน้าที่ของนายจ้าง ลูกจ้าง องค์การของนายจ้าง และองค์กรของลูกจ้าง รวมทั้งมาตรการที่กำหนด ให้นายจ้าง ลูกจ้างและองค์กรดังกล่าวปฏิบัติต่อกัน เพื่อให้การจ้างงาน และความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างเป็นไปโดยเหมาะสม


วัตถุประสงค์

1. Update ! กฎหมายแรงงานที่แก้ไขเพิ่มเติม

2. เรียนรู้เรื่องสิทธิหน้าที่นายจ้าง และลูกจ้าง

3. เพื่อนำไปปรับใช้กฎหมายให้ถูกต้องในองค์กร

4. เพื่อเป็นกรณีศึกษาในการจัดการโดยไม่ขัดกับข้อกฎหมาย

5. สามารถดำเนินการเรื่องสวัสดิการแรงงานต่างๆได้อย่างเหมาะสมกับองค์กร


หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาการสัมมนา :

Update การเปลี่ยนแปลงล่าสุด กฎหมายคุ้มครองแรงงาน บังคับใช้ 2562 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับที่ 7 บังคับใช้ 5 พฤษภาคม 2562

1. กฎหมายใหม่ ที่สำคัญและต้องทราบ ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์

2. กำหนดจ่ายค่าชดเชยเลิกจ้าง “วัยเกษียณ”

3. ปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายบริหารงานบุคคลในองค์กร

4. เรื่องที่ปรับปรุงแก้ไข ยกเลิก เพิ่มเติมใน พ.ร.บ คุ้มครองแรงงาน

5. เจตนารมณ์และลักษณะของ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน

6. สิทธิหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง

7. สวัสดิการแรงงานและสวัสดิการตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน

8. ส่วนสำคัญเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ

9. การเขียนระเบียบข้อบังคับในการทำงาน

10. ลากิจ ลาตรวจครรภ์

11. ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา

12. ค่าทำงานในวันหยุด

13. เวลาพัก วันหยุด วันลา

14. การดำเนินการ ทางวินัย พักงาน เลิกจ้าง

15. การจ้างแรงงานหญิงและเด็ก

16. การจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้าง การบอกกล่าวล่วงหน้า

17. นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างกรณีใดบ้าง

18. การบอกเลิกสัญญา

19. ข้อยกเว้น “ไม่ต้องบอกกล่าว”

เหมาะสำหรับ:

•ฝ่ายบุคคล HR หัวหน้างาน ผู้จัดการ


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: กฎหมายแรงงาน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด