หัวหน้างานยุคใหม่ก้าวไกล 360 องศา

จำนวนคนดู 3861 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักการและเหตุผล

       หลักสูตรนี้เน้นการเตรียมความพร้อมในการขึ้นสู่การเป็นหัวหน้างานอย่างมีแบบแผนและพัฒนาแนวคิด และการสร้างมุมมองในการทำงานของหัวหน้างาน โดยเรียนรู้บทบาทอะไรบ้างที่แตกต่างกับการเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการแล้วต้องมีความรับผิดชอบอะไรที่มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน จึงนับว่าเป็นหลักสูตรที่สำคัญอีกหลักสูตรหนึ่ง ของบริษัทที่ต้องการเตรียมพร้อมต่อการสร้างคนให้พร้อมกับการเป็นหัวหน้างานที่ดีในอนาคต และเตรียมรองรับความเสี่ยงต่อการเสียพนักงานที่ดีไป เมื่อถูกปรับมาเป็นหัวหน้างานเขาและเธอทั้งหมดจึงต้องพัฒนาตนเองซึ่งหลักสูตรนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างพื้นฐานและแนวคิดในเรื่องการเป็นหัวหน้างาน

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

1. เพื่อให้ผู้รับการอบรมระดับหัวหน้างาน มีวิสัยทัศน์ที่ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในงาน และมีบุคลิกภาพของความเป็นผู้นำเพื่อให้ทราบถึงคำนิยามพื้นฐานของการเป็นหัวหน้างาน

2. เพื่อให้ผู้รับการอบรมระดับหัวหน้างานมีความกระตือรือร้น พัฒนาตนเองอยู่เสมอรวมทั้งสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาและให้คำชี้แนะได้อย่างเหมาะสม 

3. เพื่อเสริมสร้างบุคลิกลักษณะที่ดี น่าเชื่อถือและน่าประทับใจให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 

4. เพิ่มเสน่ห์ให้แก่ผู้รับการอบรม ด้วยการเน้นคุณสมบัติที่ดี ให้มีความเชื่อมั่นในตัวเองพร้อมที่จะเข้าสังคมได้ทุกระดับ และสามารถปรับตัวได้ทุกสถานการณ์ 

5. เพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณค่าการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี การจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา 

6. เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการทำงานให้กับพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดความพึงพอใจทั้งหัวหน้างานและผู้ใต้บังคับบัญชา

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อฝึกอบรม

1. ความหมายและจุดกำเนิดของคำว่า “หัวหน้างาน” 

2. จุดกำเนิดของหัวหน้างาน 

3. ทฤษฎีมนุษยสัมพันธ์ในองค์กร 

4. คุณลักษณะของหัวหน้างานที่ดี 

5. ผู้บริหารและการพัฒนาตนเอง 

6. การบังคับบัญชาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 

7. หัวหน้างานกับการสื่อสารในองค์กร 

8. ศิลปะการมอบหมายงาน 

9. การบริหารอารมณ์และพัฒนาบุคลิกภาพแห่งความเป็นผู้นำ 

วิธีการอบรม

1. บรรยาย ให้ความรู้ความเข้าใจเชิงลึก 

2. กรณีศึกษา ให้มีประสบการณ์เพิ่มจากตัวอย่างจริง 

3. Workshop ฝึกปฏิบัติ ให้นำไปประยุกต์สู่การปฏิบัติจริง

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Knctrainingcenter, หัวหน้างานยุคใหม่ก้าวไกล 360 องศา, หัวหน้างานยุคใหม่, หัวหน้างาน, หัวหน้า

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด