กลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศ “ผู้ช่วยผู้บริหาร” ยุคใหม่อย่างมืออาชีพ

จำนวนคนดู 143 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักการและเหตุผล

      งานสนับสนุน (Supporting Department) ทั้งหลายล้วนเป็นงานที่อยู่หลังฉากที่ใครต่อใครให้ความสำคัญเป็นอันดับรองลงมา แม้ว่าองค์กรจะได้ผลการดำเนินงานที่ดี ความชอบส่วนใหญ่ก็มักตกอยู่กับหน่วยงานหลักๆ มีใครจะนึกถึงบ้างว่า ภายใต้ความสำเร็จของงาน หรือความล้มเหลวที่อาจเกิดขึ้นได้นั้น ผู้ที่อยู่ในหน่วยงานสนับสนุนนั้น มีส่วนผลักดันและช่วยเหลือสนับสนุนมากน้อยเพียงใด ผู้ที่หลงลืมหลังฉากก็เปรียบเสมือนการหลงลืมความสำเร็จ หลังฉากที่ทรงประสิทธิภาพ เป็นตัวกำหนดความสำเร็จขององค์กร

      หลักสูตร กลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศ “ผู้ช่วยผู้บริหาร” ยุคใหม่อย่างมืออาชีพ” เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างพลังในส่วนของงานสนับสนุนให้ทรงประสิทธิภาพ และทำให้องค์กรมีฐานที่มั่นคงพร้อมที่จะเผชิญปัญหาอุปสรรค การรักษาตนเองให้อยู่รอด และเจริญเติบโตต่อไปในอนาคต

      ท่านพร้อมหรือยังที่จะเป็นผู้สนับสนุนที่ดีเยี่ยมและเปี่ยมประสิทธิภาพ และเป็นบุคคลที่สำคัญที่องค์กรต้องเก็บรักษาไว้ ???

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

      1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจงานผู้ช่วยผู้บริหารอย่างถูกต้อง

      2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมพัฒนาทักษะและสร้างทัศนคติที่ดีในการเป็นผู้ช่วยผู้บริหารมืออาชีพ

      3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและศักยภาพงานผู้ช่วยผู้บริหารให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

      4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ "ศิลปะในการครองใจเจ้านาย"

      5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการทำงานยุคใหม่ และเป็นมากกว่าคำว่า...ผู้ช่วยผู้บริหาร

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อหลักสูตร (Course outlines)

1. การสร้างความสำคัญของอาชีพ (การพัฒนาอาชีพ)

- การประเมินสัญลักษณ์ “องค์กร” และ “บุคลากร” ในความเป็นยุคใหม่และมืออาชีพ

- การเสริมสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีระดับ “ผู้ช่วยผู้บริหาร”

- การประเมิน “Vision” และ “Core Value” สู่ความเป็นเลิศ “ผู้ช่วยผู้บริหาร” อย่างมืออาชีพ

2. กลยุทธ์สู่ความเป็นมืออาชีพ (กิจกรรมกลุ่ม เพื่อการนำเสนอผลงานกลุ่ม)

3. การพัฒนาตนเองอย่างมั่นใจเพื่อความสุขใจ

- กลยุทธ์ที่ 1. การเสริมสร้างบุคลิกภาพอย่างมีระดับ

- กลยุทธ์ที่ 2. การสร้างสมประสบการณ์เพื่อสร้างความเชื่อมั่น

- การพัฒนางานอย่างเป็นระบบเพื่อความสำเร็จและก้าวหน้า

- กลยุทธ์ที่ 3. การวางแผนและการบริหารเวลางาน

- การพัฒนาบุคลากรด้วยความประทับใจ เพื่อความภูมิใจ

- กลยุทธ์ที่ 4. การสื่อสารที่เกิดผล

- การพัฒนาองค์กรด้วยความรับผิดชอบในหน้าที่เพื่อสร้างภาพพจน์

- กลยุทธ์ที่ 5. การทำงาน Team Work

4. การนำเสนอผลงานกลุ่ม 5 กลยุทธ์

- นำเสนอผลงานกลุ่ม และวิเคราะห์ผลงานแต่ละกลุ่ม

5. เทคนิคการแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์

- แบบทดสอบ และสรุปผล

เทคนิคการฝึกอบรม

บรรยายสรุป อภิปราย กรณีศึกษา แบ่งกลุ่มย่อยฝึกปฏิบัติ และนำเสนอผลงานหน้าห้องฝึกอบรม

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: knctrainingcenter, ผู้ช่วยผู้บริหาร, เลขานุการ, เลขา

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด