การบริหารคนรอบทิศทาง Managing People to All Directions

จำนวนคนดู 323 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์
การบริหารคนรอบทิศทาง Managing People to All Directions
หลักการและเหตุผล :

         ผู้จัดการในปัจจุบัน เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการทำงานให้สำเร็จ โดยอาศัยความร่วมมือจากผู้อื่น คือจากทั้งเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชาและที่สำคัญคือผู้ใต้บังคับบัญชา ดังนั้นจึงต้องมีทักษะในการดำเนินงาน รู้ว่าบทบาทหน้าที่ ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ของการเป็นผู้จัดการ มีจิตวิทยาในการปฏิบัติงาน กลยุทธ์ในการดำเนินงาน การเป็นผู้นำเพื่อให้การปฏิบัติงานสำเร็จไปสู่เป้าหมายที่องค์กรได้ตั้งไว้ ดังนั้นผู้ที่ก้าวขึ้นเป็นผู้จัดการการบริหารงานจึงควรมีการพัฒนาและฝึกอบรมความรู้และทักษะเบื้องต้นในการบริหารงาน

        ผู้บริหารยุคใหม่ต้องมีทักษะในการบริหารรอบด้าน ทั้งการบริหาร การปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา การมีภาวะผู้นำ การติดต่อประสานสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา การเป็นลูกน้องหรือผู้ช่วยที่มีประสบการณ์ การติดต่อประสานสัมพันธ์ การประสานงานกับเพื่อนร่วมงานระดับเดียวกันทั้งการที่ต้องบริการลูกค้า การให้บริการที่มีประสิทธิภาพ การบริการที่น่าประทับใจ นี่คือบทบาทที่ผู้จัดการยุคปัจจุบันต้องพัฒนาและมีศักยภาพเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน อาจกล่าวได้ว่าต้องครบเครื่องการบริหารงานรอบทิศทางทั้ง 360 องศา


วัตถุประสงค์ :

1.เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในแนวความคิดของการเป็นผู้จัดการ รวมถึงความรู้พื้นฐานด้านต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการบริหารงาน และการบริหารคน

2.เพิ่มพูนความสามารถและฝึกทักษะเป็นผู้บังคับบัญชาที่ดี สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับบัญชาได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ

3.เพิ่มพูนทักษะในการพัฒนาทีมงานให้เกิดบรรยากาศในการทำงานเป็นทีม เกิดบรรยากาศของการเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี พนักงานมีขวัญกำลังใจที่กระตือรือร้นที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่องค์กรได้วางไว้ และจงรักภักดีต่อองค์กร

4.เพื่อให้ผู้จัดการมีความรู้ และทักษะในการเป็นผู้นำเพื่อจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงาน และมีกลยุทธ์ในการสร้างความผูกพันในองค์การ (Employee Engagement)

5.ทักษะการประสานงาน การสร้างมนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน การทำงานกับบุคคลที่มีปัญหาประเภทต่างๆ ให้ประสบผลสำเร็จอย่างราบรื่น

6.กลยุทธ์การทำงานให้ถูกใจนาย ทักษะการเป็นผู้ช่วยที่ดี การคาดหวังความต้องการของนายและการสนองตอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะการทำงานเชิงรุก

7.ทักษะให้บริการที่เป็นเลิศ กลยุทธ์การสร้างความพึงพอใจในการให้บริการ ทักษะการแก้ไขปัญหาในการให้บริการ การจัดการคำต่อว่า คำบ่น (Handling Complaints) ของลูกค้า

ไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
1.ภาพรวมการบริหารการจัดการยุคใหม่

2.องค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง (High Performance Organization) HPO

3.บทบาทของผู้บริหารยุคใหม่ที่ต้องมีสมรรถนะในการบริหารงาน การวางแผนกลยุทธ์และการมีภาวะผู้นำ

4.หน้าที่ที่สำคัญของผู้บริหารที่องค์กรมุ่งหวัง

5.เทคนิคการปกครองบังคับบัญชาลูกน้องประเภทต่างๆ

6.ทักษะการเป็นผู้ช่วยที่ดี

7.กลยุทธ์การทำงานให้ถูกใจนาย การทำงานเชิงรุก การคาดหวังความต้องการของนาย และการทำงานให้บรรลุผลสำเร็จโดยไม่ต้องให้นายสั่ง

8.กลยุทธ์การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การสร้างทีมงาน คุณลักษะของบุคลที่ทีมงานคาดหวัง เทคนิคการประสานงาน

9.กลยุทธ์การสื่อสารที่ดีเพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน เทคนิคการบริหารความขัดแย้ง และการเรียนรู้หลักการปรับตัวในการทำงานกับบุคคลทีมีปัญหาแต่ละประเภท

10.กลยุทธ์การสร้างเสริมจิตวิทยาสำหรับงานบริการ

11.กลยุทธ์การพัฒนาการสื่อสารเพื่องานบริการ

12.กลยุทธ์การแก้ปัญหาในการให้บริการ การรับคำโต้แย้งและจัดการกับคำร้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิทยากร

อาจารย์ อุดมเดช บูรพ์ภาค

สำหรับองค์กร (การบริหาร)

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหาร  ผู้จัดการ  หัวหน้างาน
โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ

เป็นสัมมนาฟรี (PREVIEW) เพื่อให้ความรู้ในเบื้องต้น และมีคอร์สแบบมีค่าใช้จ่าย ให้สมัครภายในงาน **Disclaimer: ทางผู้จัดสัมมนาเป็นผู้เลือกคำตอบนี้ โดยใช้วิจารณญาณและความเห็นส่วนตัว ทางเวปสัมมนาดีดี ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเลือกหรือชี้แนะใดๆ ทั้งสิ้น ( หากท่านคิดว่าข้อมูลนี้ไม่ถูกต้อง โปรดแจ้ง info[at]seminardd.com หรือไลน์ @seminardd )

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บจก.เจอาร์ซินเนอร์จี้
ชื่อผู้ประสานงาน:พรรณนิภา ทรัพย์อนุกูล
เบอร์โทรศัพท์ :086-322-5948
ไลฟ์สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร การบริหารคนรอบทิศทาง Managing People to All Directions
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

คำค้นประกาศนี้ Tags: ผู้บริหารยุคใหม่, การทำงานเป็นทีม, ภาวะผู้นำ, พัฒนาคน, การสื่อสาร, มนุษย์สัมพันธ์

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด