ทักษะการสื่อสารสำหรับหัวหน้างาน Communication Techniques for Supervisors

รหัสหลักสูตร: 64173

จำนวนคนดู 929 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์
หลักการและเหตุผล :

            หน้าที่สำคัญของผู้บริหารหรือหัวหน้างาน คือการทำงานให้สำเร็จโดยผ่านผู้อื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือผู้ใต้บังคับบัญชา ดังนั้นทักษะที่สำคัญอย่างยิ่งคือ ทักษะในการใช้ให้ผู้อื่นได้ปฏิบัติภาระกิจต่างๆ ที่ได้มอบหมาย ซึ่งได้แก่ การสั่งงาน มอบหมายงาน สอนงาน การให้คำปรึกษา การประชุม การนำเสนอ การให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feed Back) ฯลฯ ซึ่งเป็นกระบวนการด้านการสื่อสาร ดังนั้นหัวหน้างานที่ประสบความสำเร็จจึงต้องมีความรู้ ความชำนาญ มีทักษะที่เชี่ยวชาญในด้านการสื่อสารด้านต่างๆ มีทักษะในการพูด การฟัง ฯลฯ เพื่อจะได้ประยุกต์ใช้ทักษะการสื่อสารเหล่านั้นในการปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

วัตถุประสงค์ :

1.ผู้เข้าอบรมมีความรู้และมีทักษะ เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของหัวหน้างาน

2.ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ได้เพิ่มพูนทักษะด้านการสื่อสาร

3.ผู้เข้าอบรมมีความรู้และทักษะ ในด้านการพูดและการฟัง ทั้งสามารถประยุกต์ใช้ทักษะดังกล่าวในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.ผู้เข้าอบรมมีเทคนิคและตระหนักถึงความสำคัญของการสื่อสาร ที่มีกระทบต่อการบริหารจัดการและมีการพัฒนากระบวนการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพและพัฒนาขึ้นอย่างยั่งยืนตลอดไป

ไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
1.บทบาทของหัวหน้างาน (การสื่อสาร การสอนงาน การสั่งงาน การมอบหมายงาน และการควบคุมงาน)

2.ความรู้ ทักษะพื้นฐานของหัวหน้างาน

3.ความสำคัญของการสื่อสารต่อการดำเนินงานที่ส่งผลต่อปัจจัยของความสำเร็จในการเป็นหัวหน้างาน

4.ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการสื่อสาร วัตถุประสงค์ของการสื่อสาร องค์ประกอบในการสื่อสาร อุปสรรคในการสื่อสาร

5.ทักษะในการพูดของหัวหน้างาน การพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีในการพูด การพูดในวาระโอกาสต่างๆ เทคนิคการพูดให้ประทับใจ

6.เทคนิคการพูดที่หัวหน้างานต้องใช้ในด้านการบริหาร การจัดการเพื่อการดำเนินงาน

      6.1.1.การพูดเพื่อการสร้างมนุษยสัมพันธ์

      6.1.2.การพูดเพื่อการประสานงาน

7.ทักษะในการฟัง หลักการฟัง ทักษะในการฟังและให้ข้อมูลย้อนกลับอย่างมีประสิทธิภาพ (Feed Back Techniques)  

8.การพัฒนาทักษะการสื่อสาร แนวทางปฏิบัติเพื่อให้การส่งข้อความสัมฤทธิ์ผล และมีประสิทธิภาพ

Sponsored
เปิดการขาย / ปิดการขาย แบบเซียน ด้วยทักษะเชิงจิตวิทยา

  รับรู้ถึงพลังการขายที่เพิ่มขึ้น และพลังดึงดูดทีเพิ่มขึ้นของนักขาย นับตั้งแต่ ก้าวแรก...

ดูรายละเอียด
Event Marketing การตลาดเชิงกิจกรรม

      การเกิดขึ้นของตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche) พฤติกรรมการเปิดรับสื่อได้ยากข...

ดูรายละเอียด
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
ผู้จัดการ  หัวหน้างาน  และผู้สนใจทั่วไป
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

ไลฟ์สอนสดออนไลน์

เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

คำค้นประกาศนี้ Tags: การสั่งงาน, ทักษะหัวหน้างาน, การฟัง, การพูด, การสื่อสาร, การสอนงาน