ทักษะการสื่อสารสำหรับหัวหน้างาน Communication Techniques for Supervisors

จำนวนคนดู 119 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ทักษะการสื่อสารสำหรับหัวหน้างาน Communication Techniques for Supervisors
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 16 ธันวาคม 2563

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 11 วัน


รอบที่

2

วันที่จัดงาน 19 มกราคม 2564

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 45 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

หลักการและเหตุผล :

            หน้าที่สำคัญของผู้บริหารหรือหัวหน้างาน คือการทำงานให้สำเร็จโดยผ่านผู้อื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือผู้ใต้บังคับบัญชา ดังนั้นทักษะที่สำคัญอย่างยิ่งคือ ทักษะในการใช้ให้ผู้อื่นได้ปฏิบัติภาระกิจต่างๆ ที่ได้มอบหมาย ซึ่งได้แก่ การสั่งงาน มอบหมายงาน สอนงาน การให้คำปรึกษา การประชุม การนำเสนอ การให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feed Back) ฯลฯ ซึ่งเป็นกระบวนการด้านการสื่อสาร ดังนั้นหัวหน้างานที่ประสบความสำเร็จจึงต้องมีความรู้ ความชำนาญ มีทักษะที่เชี่ยวชาญในด้านการสื่อสารด้านต่างๆ มีทักษะในการพูด การฟัง ฯลฯ เพื่อจะได้ประยุกต์ใช้ทักษะการสื่อสารเหล่านั้นในการปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

วัตถุประสงค์ :

1.ผู้เข้าอบรมมีความรู้และมีทักษะ เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของหัวหน้างาน

2.ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ได้เพิ่มพูนทักษะด้านการสื่อสาร

3.ผู้เข้าอบรมมีความรู้และทักษะ ในด้านการพูดและการฟัง ทั้งสามารถประยุกต์ใช้ทักษะดังกล่าวในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.ผู้เข้าอบรมมีเทคนิคและตระหนักถึงความสำคัญของการสื่อสาร ที่มีกระทบต่อการบริหารจัดการและมีการพัฒนากระบวนการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพและพัฒนาขึ้นอย่างยั่งยืนตลอดไป

หัวข้ออบรมสัมมนา
1.บทบาทของหัวหน้างาน (การสื่อสาร การสอนงาน การสั่งงาน การมอบหมายงาน และการควบคุมงาน)

2.ความรู้ ทักษะพื้นฐานของหัวหน้างาน

3.ความสำคัญของการสื่อสารต่อการดำเนินงานที่ส่งผลต่อปัจจัยของความสำเร็จในการเป็นหัวหน้างาน

4.ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการสื่อสาร วัตถุประสงค์ของการสื่อสาร องค์ประกอบในการสื่อสาร อุปสรรคในการสื่อสาร

5.ทักษะในการพูดของหัวหน้างาน การพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีในการพูด การพูดในวาระโอกาสต่างๆ เทคนิคการพูดให้ประทับใจ

6.เทคนิคการพูดที่หัวหน้างานต้องใช้ในด้านการบริหาร การจัดการเพื่อการดำเนินงาน

      6.1.1.การพูดเพื่อการสร้างมนุษยสัมพันธ์

      6.1.2.การพูดเพื่อการประสานงาน

7.ทักษะในการฟัง หลักการฟัง ทักษะในการฟังและให้ข้อมูลย้อนกลับอย่างมีประสิทธิภาพ (Feed Back Techniques)  

8.การพัฒนาทักษะการสื่อสาร แนวทางปฏิบัติเพื่อให้การส่งข้อความสัมฤทธิ์ผล และมีประสิทธิภาพ

วิทยากร

อาจารย์ อุดมเดช บูรพ์ภาค

สำหรับองค์กร (การบริหาร)

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
ผู้จัดการ  หัวหน้างาน
สถานที่จัดงาน

ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น

| กรุงเทพมหานคร

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,900.00 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บจก.เจอาร์ซินเนอร์จี้
ชื่อผู้ประสานงาน:พรรณนิภา ทรัพย์อนุกูล
เบอร์โทรศัพท์ :086-322-5948
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

หากท่านต้องการสมัคร ทักษะการสื่อสารสำหรับหัวหน้างาน Communication Techniques for Supervisors
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: การสั่งงาน, ทักษะหัวหน้างาน, การฟัง, การพูด, การสื่อสาร, การสอนงาน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด