เคล็ดลับการบริหารงานจัดซื้อสมัยใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ

จำนวนคนดู 178 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การบริหารงานจัดซื้อสมัยใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นกระบวนการที่มีความสำคัญอย่างยิ่งและนับเป็นหัวใจหลักที่จะส่งผลต่อการลดต้นทุนขององค์กรในยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันทางธุรกิจอย่างรุนแรง ย่อมทำให้องค์กรที่มีการบริหารงานจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพมีความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน

ดังนั้นหลักสูตรเคล็ดลับการบริหารงานจัดซื้อสมัยใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้บรรจุเนื้อหาที่ครอบคลุมทั้งหลักทฤษฎีและแนวทางปฏิบัติที่สามารถนำไปใช้ได้จริง


วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เกิดความเข้าใจหลักการ และแนวปฏิบัติในการบริหารงานจัดซื้อสมัยใหม่ สามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยง และกำหนดแนวทางป้องกันความเสี่ยง สามารถวิเคราะห์สินค้าและพัสดุคงคลังด้วยหลัก ABC Analysis เพื่อนำมาใช้ในการบริหารงานจัดซื้อได้อย่างเหมาะสม

3. เพื่อให้สามารถนำความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารงานจัดซื้อสมัยใหม่ ทั้งระบบ E-Procurement, E-Auction และ EDI รวมถึงสื่ออิเลคทรอนิคส์ในยุค 4.0

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาหลักสูตร:

บทที่ 1: การบริหารงานจัดซื้อจัดจ้างสมัยใหม่

· ความหมายและความสำคัญของการบริหารงานจัดซื้อ

· ประโยชน์ของการบริหารงานจัดซื้อ

· เทคนิคการกำหนดเป้าหมายการจัดซื้อให้สอดคล้องเป้าหมายธุรกิจ

· นโยบายการบริหารงานจัดซื้อ

· กระบวนการจัดซื้อสมัยใหม่

บทที่ 2: หลักทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารงานจัดซื้อ

· หัวใจสำคัญ 7 ประการในการบริหารงานจัดซื้อ 7R’s

· การวิเคราะห์สินค้าและพัสดุคงคลังด้วยระบบ ABC Analysis

· แนวทางปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จในการบริหารงานจัดซื้อ

บทที่ 3: การบริหารความเสี่ยงในการบริหารงานจัดซื้อ

· ประเภทของความเสี่ยงในงานจัดซื้อ

· การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการบริหารงานจัดซื้อ 360o

· แนวทางป้องกันและการบริหารความเสี่ยงในกระบวนการจัดซื้อ

บทที่ 4: Lean Procurement การจัดซื้อจัดหาแบบลีน

· แนวคิดและหลักการของกระบวนการจัดซื้อจัดหาแบบลีน

· การลดและกำจัดความสูญเปล่า 7 ประการในกระบวนการจัดซื้อ

· การลดขั้นตอน และความยุ่งยากในกระบวนการจัดซื้อ

· การสร้างคุณค่าและความร่วมมือในกระบวนการจัดซื้อ

· การประสานงานและความร่วมมือทางธุรกิจในการบริหารงานจัดซื้อจัดหา

บทที่ 5: กลยุทธ์การบริหารงานจัดซื้อสมัยใหม่ด้วย SCM

· การบริหารโซ่อุปทาน Supply chain

· การบริหารคุณค่า Value chain

· การบริหารโลจิสติกส์ Logistics

บทที่ 6: เทคนิคการบริหารงานจัดซื้อยุค 4.0

· E-Procurement การจัดซื้อทางอิเลคทรอนิคส์

· Electronic Data Interchange (EDI ไร้เอกสาร)

· E-Auction การประมูลและการจัดจ้างทางอิเลคทรอนิคส์

วิธีการฝึกอบรม

1. บรรยายเนื้อหาหลักการและทฤษฎี ให้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง

2. แนวทางปฏิบัติและตัวอย่างประกอบที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: knctrainingcenter, เคล็ดลับการบริหารงานจัดซื้อสมัยใหม่, การบริหารงานจัดซื้อ, จัดซื้อ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด