9 พฤติกรรม ก้าวสู่ความสำเร็จ

รหัสหลักสูตร: 64379

จำนวนคนดู 567 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์
 หลักการและเหตุผล :

                 เนื่องด้วยสภาวะธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบทำลายล้าง Disruption อย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ทำให้นายจ้างต้องควบคุมต้นทุน ปรับลดกำลังคนตามความจำเป็น และเริ่มให้ความสนใจเรื่องคุณภาพบุคคลากร ต้องมีทักษะความสามารถ ประสิทธิภาพสูงขึ้น สามารถทำงานได้หลายหน้าที่ สามารถปรับตัวได้กับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดสามารถแข่งขันได้ พนักงานจึงต้องทราบความต้องการของผู้ว่าจ้างว่าต้องการคุณสมบัติและความสามารถอย่างไร? มีความตระหนักรู้ เข้าใจว่าตนเองมีส่วนสำคัญในการพัฒนาองค์กร และสำหรับหัวหน้างานนั้น จำเป็นต้องรู้จักค้นหาปัญหา สิ่งสำคัญที่ต้องพํฒนาในหน่วยงานของตน

                โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรต้องมีการปรับความคิด ทัศนคติ Mindset เพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และมีความคิดอย่างสร้างสรรค์ สามารถปรับการทำงานเป็นทีม ปรับการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ และความรับผิดชอบงานอย่างเต็มที่ได้

วัตถุประสงค์ :

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงของธุรกิจรวมไปถึงเทคโนโลยี่ภายนอก และมีความเข้าใจว่า ตนเองมีส่วนในการพัฒนาองค์กรให้ทันกับเทคโนโลยี่ที่เปลี่ยนไป

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญเกี่ยวกับคุณสมบัติพื้นฐานที่นายจ้างต้องการ

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ในเรื่องการทำงานเป็นทีม การสื่อสาร และ การรับผิดชอบงานแบบ 100%


ไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อหลักสูตร :

1.ทำใมเราต้องเปลี่ยนแปลง

•สภาพธุรกิจปัจจุบัน

•ความต้องการของนายจ้าง

•ความต้องการของตนเอง

 

2. 9 Soft Skill ทักษะเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

1.การบริหารเวลา Time Management

2.การเรียนรู้ตลอดชีวิต Life long learning

3.ความฉลาดทางอารมณ์ Emotional Quotients

4.ความสามารถในการปรับตัว (Adaptability)

5.การทำงานร่วมกับผู้อื่น (Collaboration)

6.การสื่อสาร (Communication)

7.การแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน (Complex Problem Solving)

8.การคิดเชิงวิเคราะห์และเลือกตัดสินใจ (Critical Thinking and Decision-making

9.ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)

10. *** กิจกรรมปฏิบัติ

11.ถามและตอบ


วิทยากร

นางสาวอัญนิฏฐ์ จิรเมธธนกิจ (อ.แอน)

สำหรับองค์กร และอื่นๆ (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, ระบบมาตรฐานและคุณภาพ, การพัฒนาตนเอง, งานประเมิน, การพัฒนาการสื่อสาร การฟัง การพูด การเขียน)

อ.แอน เป็นวิทยากรที่มีความสามารถในการถ่ายทอดสูง มีเทคนิคการสอนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เร็ว Learning by Doing

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
ผู้จัดการ หัวหน้างาน และพนักงาน เจ้าหน้าที่  และผู้สนใจทั่วไป
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บจก.เจอาร์ซินเนอร์จี้
ชื่อผู้ประสานงาน:พรรณนิภา ทรัพย์อนุกูล
เบอร์โทรศัพท์ :086-322-5948
ไลฟ์สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร 9 พฤติกรรม ก้าวสู่ความสำเร็จ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

คำค้นประกาศนี้ Tags: skill, ทักษะ, ผู้บริหาร หัวหน้างาน, mind set, การเปลี่ยนแปลง, ทักษะ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด