สัมมนา Online : 30 ประเด็นกฎหมายแรงงานที่นายจ้าง และ Hr ต้องรู้

รหัสหลักสูตร: 64563

จำนวนคนดู 190 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์
✳️ เป้าหมายการอบรม :

ไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาการฝึกอบรม :

1. สัญญาจ้างงานประเภทต่างๆ 

2. เงื่อนไขในสัญญาจ้างแรงงาน 

3. เงื่อนไขและระยะเวลาทดลองงาน 

4. สิทธิหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง 

5. การโอนย้ายและการเปลี่ยนตัวนายจ้าง 

6. การจ้างเหมาค่าแรง และผู้รับเหมาช่วง 

7. การค้ำประกันการทำงานของลูกจ้าง 

8. การจ้างแรงงานหญิงและแรงงานเด็ก 

9. การจัดทำและการแก้ไขข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน 

10. การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง 

11. เวลาทำงานปกติ และชั่วโมงทำงานปกติ 

12. เวลาพัก และหลักเกณฑ์การจัดให้มีเวลาพัก 

13. วันหยุด 3 ประเภท และประเด็นปัญหา 

14. วันลา 7 ประเภท และประเด็นปัญหา 

15. ความแตกต่างของค่าจ้าง สวัสดิการ และผลประโยชน์อื่นๆ 

16. หลักเกณฑ์การทำงานล่วงเวลา และค่าล่วงเวลา 

17. หลักเกณฑ์การทำงานในวันหยุด และค่าทำงานในวันหยุด 

18. หลักการจ่ายเงินโบนัส (Bonus) และสวัสดิการอื่นๆ 

19. หลักการจ่ายค่าจ้าง ดอกเบี้ย และเงินเพิ่ม 

20. การหักค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด 

21. การจ่ายเงินให้ลูกจ้างในระหว่างปิดกิจการชั่วคราว 

22. วินัยและการลงโทษทางวินัย 

23. การเลิกจ้าง และการลาออก 

24. หลักเกณฑ์การบอกกล่าวล่วงหน้า 

25. การเกษียณอายุ และการต่ออายุเกษียณ 

26. หลักเกณฑ์การจ่ายค่าชดเชย อัตราค่าชดเชย 

27. การย้ายสถานประกอบกิจการ 

28. การนำเครื่องจักรหรือเทคโนโลยีมาแทนลูกจ้าง 

29. การเลิกจ้างไม่เป็นธรรม และการกระทำอันไม่เป็นธรรม 

30. แนวทางการปฏิบัติหากเกิดกรณีลูกจ้างร้องเรียนหรือฟ้องร้องเป็นคดี  

รูปแบบการอบรม (Methodology)

- เรียน ONLINE ผ่านโปรแกรม ZOOM พูดคุยซักถามกันแบบสดๆ 

- เวลา 13.00-16.30 น. 

เอกสารประกอบการสัมมนา Online : File PDF

• คู่มือประกอบการสัมมนา (Slide Presentation) 

• พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 แก้ไขล่าสุด

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: knctrainingcenter, 30 ประเด็นกฎหมายแรงงานที่นายจ้างและ HR ต้องรู้, กฎหมายแรงงานที่นายจ้างและ HR ต้องรู้, กฎหมายแรงงาน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด