เทคนิคทำตารางทักษะการทำงาน (Skill Matrix) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

รหัสหลักสูตร: 64750

จำนวนคนดู 160 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ความสำคัญของการทำตารางทักษะการทำงาน (Skill Matrix) เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้สำหรับการบริหารคนให้เหมาะสมกับขนาดขององค์กร เพราะในยุค 4.0 การทำงานของคนในองค์กรนั้นจะเน้นการทำงานที่คุณภาพมากขึ้น ฉะนั้นผู้นำหรือผู้บริหารจำเป็นจะต้องรู้ว่าบุคลกรที่มีอยู่นั้นจะต้องได้รับการประเมินทักษะ เพื่อสามารถทำงานทดแทนผู้อื่นได้ ในการทำตารางทักษะการทำงาน (Skill Matrix) ที่ดีนั้นจะต้องมีการกำหนดตัวชี้วัดไว้อย่างชัดเจน โดยเริ่มตั้งแต่ทบทวนหน้าที่หลักของหน่วยงาน (Function Matrix) งานหลักที่ต้องทำ (Key Responsibility) รายละเอียดงานที่ต้องทำ (Key Task) การวิเคราะห์ Job Competency การคัดเลือก Skill และตลอดการรวมถึง Skill เพื่อนำไปทำตารางทักษะการทำงาน (Skill Matrix)


วัตถุประสงค์ (Objective)

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในการทำตารางทักษะการทำงาน (Skill Matrix)

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำเทคนิคจากวิทยากรไปจัดทำตารางทักษะการทำงาน (Skill Matrix) และประยุกต์ใช้งานในองค์กรอย่างเหมาะสมและเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างคนสร้างงาน และสร้างความยั่งยืน


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

หัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารคน

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

1. Mindset กับ Skillset แตกต่างกันอย่างไร

2. SKA ในการทำงานกับ Behavior

3. Skills Matrix ของหน่วยงาน จาก Job Description ให้สอดคล้องกับระบบ ISO

4. บทบาทหน้าที่ของผู้ที่ทำ Skills Matrix

5. ตารางทักษะการทำงานของ skill Matrix

6. ตาราง Skill Matrix มีประโยชน์อย่างไร

7. เทคนิคการทำตารางทักษะของพนักงาน

8. เทคนิคการกำหนดตัวชี้วัดทักษะของ Skill Matrix

9. ขั้นตอนการทำ On the Job Training Matrix

10. สรุปการเรียนรู้


ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time) 6 ชั่วโมง


รูปแบบการอบรม (Methodology)

· การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ ( Adult Learning ) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้ทันที

· การบรรยายแบบมีส่วนร่วมสื่อสาร 2 ทาง,Workshop ถาม-ตอบ

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: knctrainingcenter, Skill Matrix, เทคนิคทำตารางทักษะการทำงาน (Skill Matrix), เทคนิคทำตารางทักษะการทำงาน, ตารางทักษะการทำงาน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด