สัมมนา Online : การบริหารความเสี่ยง Risk Management ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

รหัสหลักสูตร: 64800

จำนวนคนดู 74 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์
บทนำ

การบริหารความเสี่ยง Risk Management นับว่าเป็นเรื่องสำคัญซึ่งถูกกำหนดไว้ในข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 เป็นการบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยการประเมินระดับความเสี่ยงและกำหนดมาตรการควบคุมและจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง


วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และสามารถกำหนดระดับความเสี่ยง กำหนดวิธีการควบคุมและจัดการกับความเสี่ยงในแต่ละระดับ

2. เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยง มีการจัดการให้เป็นไปตามและสอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

3. เพื่อให้สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งการเฝ้าระวัง การติดตาม การวัด การจัดเก็บข้อมูล การวัดผลถึงความมีประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยง และการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการปรับปรุงระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการดำเนินการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง


ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time) หลักสูตร ONLINE 3 ชั่วโมง เวลา 13.00 16.00 น.


รูปแบบการการอบรม (Methodology)

1. Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

2. เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

ไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาหลักสูตร:

บทที่ 1: ข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ที่เกี่ยวกับความเสี่ยง

· บริบทองค์กร Context of the Organization

· การวิเคราะห์ SWOT

· การวิเคราะห์ประเด็นสภาพแวดล้อมภายใน/ภายนอก Internal/External Aspect

· ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Expected of Interested Parties Management

บทที่ 2: มารู้จักกับความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงกันก่อน

· ความเสี่ยง หมายถึงอะไร

· ประเภทของความเสี่ยง

· ปัจจัยความเสี่ยง Risk Factors และผลกระทบของความเสี่ยง

· คำนิยามที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง

บทที่ 3: การบริหารความเสี่ยง Risk Management

· การวิเคราะห์ความเสี่ยง

· การประเมินความเสี่ยง Risk Assessment

· กิจกรรมในการระบุความเสี่ยง

· กิจกรรมในการจัดการความเสี่ยง

· หลักในการบริหารความเสี่ยง Risk Management

บทที่ 4: กลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยง ตามระบบ ISO 9001:2015

· การจัดทำระเบียบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง

· การกำหนดแบบฟอร์มในการประเมินความเสี่ยง Risk Assessment

· เทคนิคในการกำหนดหัวข้อความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานในองค์กร

· เทคนิคการให้คะแนนในการประเมินความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานในองค์กร

· เทคนิคในการระบุวิธีการดำเนินการและจัดการกับความเสี่ยงที่ได้ทำการประเมิน

บทที่ 5: การดำเนินการในการบริหารความเสี่ยง Risk Management Action

· การจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง Risk Management Plan

· การกำหนดผู้รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง Risk Management Leader

· เทคนิคในการลงมือปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยง

· Work shop ของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง

บทที่ 6: การเฝ้าระวัง การติดตาม การวัดการจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ผลและการจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง Monitoring & Analysis of Risk Management

· เทคนิคการเฝ้าระวัง การติดตาม การวัด การจัดเก็บข้อมูล และการวิเคราะห์ผล

· การจัดทำรายงานความมีประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง

· การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: knctrainingcenter, การบริหารความเสี่ยง Risk Management, Risk Management, ISO 9001:2015, Online, ออนไลน์

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด