หลักสูตร Senior Management

รหัสหลักสูตร: 64855

จำนวนคนดู 82 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร Senior Management
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 28 เมษายน 2564

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 11 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

หลักการและเหตุผล

               ในโลกของการแข่งขันที่รุนแรงเช่นนี้ องค์กรจะขับเคลื่อนไปได้ต้องอาศัย ผู้บริหาร หัวหน้า ที่ดีและเก่ง มีความรู้มีความสามารถในการกำหนดทิศทางขององค์กร ลูกน้องอีกหลายร้อยคนจะต้องเป็นผู้ที่เดินอยู่ในทิศทางที่หัวหน้ากำหนด หากผู้บริหาร หัวหน้า มองเห็นถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง มองเห็นถึงสิ่งที่ผู้บริหาร หัวหน้า มักเข้าใจผิด การชี้แนะแนวทางให้ลูกน้องเก่ง เทคนิคการสื่อสารกับลูกน้อง สไตล์การบริหารลูกน้อง ตลอดจนการสร้างสัมพันธ์และให้กำลังใจลูกน้องในการทำงาน ก็จะทำให้การนำทีมนั้นประสบความสำเร็จได้

               หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นผู้บริหาร หัวหน้างาน ทั้งมือเก่าและมือใหม่ให้ได้รับความรู้เทคนิคและเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาตนให้เป็นผู้บริหาร หัวหน้า ที่ดีมีความสามารถ เป็นที่ต้องการขององค์กรและลูกน้องรัก รวมทั้งการทำกิจกรรม Workshop , Role Play , Case Study เพื่อพัฒนาผู้บริหาร หัวหน้าให้สามารถนำทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อจบการอบรม ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้เรื่องนี้ได้อย่างสัมฤทธิ์ผลด้วยตนเอง


วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ ที่หัวหน้าและลูกน้องคาดหวัง

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ถึงวิธีการแนะนำแนวทางให้ลูกน้องเป็นคนเก่ง คนดี

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาตนเองให้เป็น “สุดยอดผู้บริหารระดับสูง” และสามารถสื่อสารกับลูกน้องได้อย่างตรงจุดและตรงประเด็น

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงวิธีการใช้ 4+2 เครื่องในการบริหารลูกน้องและสามารถนำไปใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม

5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารคน บริหารตนเองในการทำงานเกิดประโยชน์สูงสุด


หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา

1.บทบาทหน้าที่สำคัญในฐานะ “ผู้บริหารระดับสูง”

   •ต่อองค์กร

   •ต่อทีมงาน

   •ต่อเพื่อนร่วมงาน

2.คุณลักษณะจำเป็น !!! ของสุดยอดผู้บริหาร

   •เก่งคน

   •เก่งงาน

3.สร้างแนวคิดการบริหารงานแนวใหม่เชิงบวก เพื่อสร้างความสำเร็จให้กับองค์กร

4.ลักษะเฉพาะของผู้บริหาร 4 สไตล์ในการบริหารลูกน้อง

5.กิจกรรม Workshop ค้นหาสไตล์ของคุณในการบริหารลูกน้อง

6.การปรับ....เปลี่ยน สไตล์ความเป็นผู้บริหารให้เข้ากับลูกน้องแต่ละประเภท

7.เทคนิคการสื่อสารกับลูกน้อง อย่างเข้าอกเข้าใจ

   •การพูดอย่างทรงพลังในฐานะ “ผู้บริหาร” – เรียนรู้ความสามารถในการพูดเพื่อสื่อสารให้ลูกน้องเข้าใจ ตรงประเด็น

   •การฟังอย่างเข้าใจ ครบถ้วน สมบูรณ์ – เรียนรู้ความสามารถในการฟังลูกน้องอย่างเข้าอกเข้าใจ ไม่ตีความหมายไปเอง

8.การใช้ 4+2 เครื่องมือสำคัญ !!! ..... ในการบริหารคนให้ได้งาน

    •เรียนรู้ 4+2 เครื่องมือที่สำคัญในการบริหารคนให้ได้งาน

      oการสั่งงาน มอบหมายงาน

      oการสอนงาน / การพัฒนา

      oการติดตามงาน

      oการประเมินผลงาน

      oการสร้างทีมงาน

      oการปรับปรุงงาน

    •วิธีการนำ 4+2 เครื่องมือไปปรับใช้กับลูกน้อง

9.กิจกรรม Workshop ประยุกต์ใช้ 4+2 เครื่องมือการบริหารคนให้ได้งาน

10.กลยุทธ์ 4 ขั้นตอน การบริหารงานที่ผู้บริหารต้องทราบและเข้าใจให้เจาะลึกถึงแก่น

    •ขั้นตอนที่ 1 วางแผนทำความเข้าใจ และ กำหนดเป้าหมาย หรือ ผลลัพธ์ออกมาได้อย่างชัดเจน

    •ขั้นตอนที่ 2 ดำเนินการปฏิบัติตามแผนงานที่ได้วางเอาไว้อย่างสมบูรณ์ ละเอียด รอบคอบ

    •ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบผลลัพธ์ของงานกับคำสั่งว่าตรงกับสิ่งที่ผู้บริหารตรงการหรือไม่ พร้อมประเมินผลถึงวิธีการที่ใช้ เวลาที่ทำ และ ปัญหาพบที่เจอ

    •ขั้นตอนที่ 4 ปรับปรุง พัฒนา และแก้ไขการทำงานให้ครั้งถัดไปสามารถทำงานได้ดียิ่งขึ้น

11. กิจกรรม Workshop สุดยอด 4 ขั้นตอนการบริหารงานให้บรรลุเป้า

12. สร้างรูปแบบในการบริหารงานในรูปแบบของตนเอง

13. เชื่อมโยงการบริหารงานกับการประเมินผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ

14. ปัจจัยแห่งความสำเร็จของ “ผู้บริหารที่ทรงพลัง”

    •ผู้ชี้แนะแนวทางให้ลูกน้องทำงาน “Smart”

    •ผู้รู้จักรัก เคารพ ในตัว “ลูกน้อง” และ “ผู้อื่น”

    •ผู้สร้างทีม นำทีม สร้างกำลังใจให้ลูกน้อง

    •บริหารงานให้บรรลุเป้าหมาย

15.สรุป คำถาม – ตอบ

ประกาศนียบัตร: จากบริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

โปรโมชั่น...พิเศษ...!!!

ลงทะเบียน 1 ท่าน ท่านละ 3,900.-บาท

ลงทะเบียน 2 ท่าน ท่านละ 3,500.-บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 2,900.-บาท

วิทยากร

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร

จัดซื้อ การตลาด การขาย บริการ

สถานที่จัดงาน

โรงแรมโกลด์ออร์คิด (Gold Orchid Bangkok Hotel)

เขตราชเทวี | กรุงเทพมหานคร

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,900.00 บาท

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จํากัด
ชื่อผู้ประสานงาน:hipotraining
เบอร์โทรศัพท์ :0863183151

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร Senior Management
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรม, สัมมนา, การพัฒนา, พนักงาน, ฝึกอบรม, ้hipotraining

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด