การบริหารจัดการทีมงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Team Management)

รหัสหลักสูตร: 64903

จำนวนคนดู 105 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักการและเหตุผล

ในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจำวันของมนุษย์ พฤติกรรมการดำเนินชีวิตของบุคคลจึงมีความหลากหลายแตกต่างกัน หลายบริษัทได้มีการปรับตัวอย่างรวดเร็ว โดยมีการนำเทคโนโลยี มาเป็นกลยุทธ์สำคัญในการพัฒนาพนักงานของตน แต่ถึงอย่างไรก็ตาม หุ่นยนต์หรือเทคโนโลยีก็เป็นเพียงเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารจัดการงานให้ง่ายขึ้นเท่านั้นเอง แต่แท้จริงแล้วหัวใจสำคัญของการบริหารพนักงานก็ยังมีความจำเป็นที่ต้องใช้หัวหน้างานเป็นตัวแปรสำคัญเช่นเคย


หัวหน้างานที่ดีและมีศักยภาพ ต้องเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความสำคัญต่อผลการปฏิบัติงานของทีมงาน เพราะเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความใกล้ชิดกับบุคลากรในทุกระดับปฏิบัติงาน ทำให้ผลลัพธ์ของงานที่มีคุณภาพ ลดการสูญเสีย บรรลุเป้าหมายได้ง่าย และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การพัฒนาหัวหน้างานให้มีศิลปะในการบริหาร จูงใจ และพัฒนาทีมงาน จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

การพัฒนาให้ตนเองเป็นผู้บริหารแบบรอบทิศทาง ต้องพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership) อย่างต่อเนื่อง และพัฒนาทักษะการบริหาร (Management Skills) อยู่เป็นประจำ จึงจะสามารถนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างผลงานที่มีประสิทธิผลในองค์กร


หลักสูตรนี้ได้ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับเป็นแนวทางในการนำไปปฏิบัติใช้ได้ผลจริง


วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้และแนวทางปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ได้ทันทีด้วยลักษณะเฉพาะของตนเอง ตามสถานการณ์ที่เป็นจริง

2. เพื่อพัฒนาให้หัวหน้างาน ให้พร้อมที่จะเป็นผู้นำทีมงานในด้านต่างๆ และสร้างผลการปฏิบัติงานร่วมกันกับทีมงานอย่างมีคุณภาพ

3. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะและเทคนิคการสอนงานในรูปแบบต่างๆ อย่างครบถ้วน

4. เพื่อสร้างให้ผู้เข้าอบรม ให้มีการเชื่อมั่น ในศักยภาพของตนเอง โดยการนำสมรรถนะในแต่ละด้านออกมาใช้ได้อย่างเหมาะสม

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการอบรมและกำหนดการ

Part :1 พัฒนาบุคลิกภาพในบทบาทผู้นำ

· สร้างบุคลิกภาพที่ทรงพลังและมีเสน่ห์ของผู้นำ

· External Personality

· Internal Personality

· ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปรับตัวและการพัฒนาบุคลิกภาพ

· 7 บุคลิกภาพของสุดยอดผู้นำ

· ภาวะผู้นำกับประสิทธิภาพการบริหาร

Workshop

Part:2 ดึงศักยภาพพัฒนาตนเอง

· ผู้นำพลังเชิงบวก...สร้างทีมงานคุณภาพ

· สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับผู้นำพลังเชิงบวก

· การสร้างกรอบความคิด (Mindset) ของผู้นำที่ดี

· การสร้างแรงจูงใจในการทำงานในฐานะผู้นำ

· สมรรถนะสำคัญ 5 ประการ(Competency)

· การเรียนรู้และเข้าใจคุณลักษณะของบุคคล

· การพัฒนาตัวเองให้พร้อมกับงานที่ได้รับมอบหมาย

Workshop/Sharıng

Part:3 แนวทางการเป็นเป็นผู้นำที่ดี

· การใช้หลักจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) กับทีมงาน

· แนวทางการปฏิบัติเพื่อเป็นผู้นำที่ดี

· กระบวนการพัฒนาภาวะผู้นำของตัวเอง

· การบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงรุก (Proactive Performance Management)

· การกำหนดเป้าหมายและแผนงานที่ดี (Planning for Target)

· การสั่งงานที่ชัดเจนและมีประสิทธิผล (Effective Ordering)

· การมอบหมายงานที่มีคุณภาพ (Effective Delegation)

· การสอนงานและการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Coaching & Feedback)

· การติดตามงานตามแผนอย่างต่อเนื่อง (Continuous Monitoring)

Workshop : กำหนดแนวทางบริหารแบบรอบทิศทาง

Part:4 เทคนิคการสอนงาน

· การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์

· การสร้างความไว้วางใจกับบุคคลระดับบน

· การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บริหารระดับสูง

· เทคนิคการสอนงานได้ทั้งงาน ได้ทั้งใจ

· การเข้าใจคุณลักษณะของบุคคลด้วยสมอง 4 ส่วน (Whole Brain)

· เทคนิคการผสมการสอนงานแบบต่างๆ (Coaching on Job)

· เทคนิคการสอนเพื่อประเมินผลงาน (Performance Coaching)

· เทคนิคการสอนเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Coaching for Potential)

Workshop : กำหนดแนวทางการสอนงานแบบฉบับของตนเอง

Role Playing : การสอนงานด้วยรูปแบบต่างๆ


เทคนิคการฝึกอบรม

· การเรียนรู้แบบผู้มีประสบการณ์เพื่อทำให้สามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันทีเพราะได้ผ่านการคิดร่วมกันระหว่างการฝึกอบรมแล้ว

· การฝึกอบรม มีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย

- การบรรยาย : เนื้อหาใกล้ตัวเพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้

- Work Shop : เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

- การนำเสนอ : ฝึกฝนการแสดงออกและการนำเสนอ

- การตอบคำถาม : กระตุ้นให้ผู้ฝึกอบรมได้คิดและแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: knctrainingcenter, การบริหารจัดการทีมงานเชิงกลยุทธ์, การบริหารจัดการทีมงาน, ทีมงาน, ทีม

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด