นักพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ สำหรับ HRD NEWCOMER

รหัสหลักสูตร: 66342

จำนวนคนดู 1169 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
นักพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ สำหรับ HRD NEWCOMER
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล (Introduction)

     การสร้างความได้เปรียบในการดำเนินธุรกิจนับเป็นเป้าหมายหลักของทุกองค์กร หนึ่งสิ่งที่จะนำพาให้องค์กรนั้นขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ คือ บุคลากรภายใน ซึ่งนับเป็นหัวใจหลักที่ควรให้ความสำคัญและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แต่กลับพบว่ามีองค์กรจำนวนไม่น้อยที่ไม่ใส่ใจให้มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ บุคลากรภายในอย่างต่อเนื่องและอย่างจริงจัง ทั้งนี้อาจเกิดปัญหามาจากหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยตรง (HRD) ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ การวิเคราะห์ การใช้เครื่องมือ การประเมิน และการติดตามผล จึงไม่สามารถทำให้กิจกรรมการพัฒนาทัรพยากรบุคคลปรากฎให้เห็นเป็นรูปธรรมได้อย่างชัดเจน 

     หลักสูตร นักพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ สำหรับ HRD NEWCOMER มุ่งเน้นการสร้างทัศนคติใหม่การพัฒนาทรัพยากรบุคคล เรียนรู้บทบาทหน้าที่และความสำคัญของเจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยเรียนรู้เทคนิคในการบริหารงาน การตั้งเป้าหมาย การปรับใช้เครื่องมือ รวมถึงการประเมินและติดตามผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงานและองค์กร

วัตถุประสงค์  (Objective )
   1. เพื่อให้ผู้อบรมเรียนรู้หลักการ และแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   2. เพื่อให้ผู้อบรมเรียนรู้เทคนิค และเครื่องมือที่จำเป็นในการพํฒนาทรัพยากรบุคคล
   3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการ แนวทาง เทคนิค และเครื่องมือไปปรับใช้ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้ออบรม

   1. กระตุ้นความพร้อมในการเรียนรู้ร่วมกัน
   2. ปรับเปลี่ยน Mind ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   3. ความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   4. คุณสมบัติของนักบริหารงานทรัพยากรบุคคล
   5. แนวทางการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
   6. แนวทางในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   7. เทคนิควิเคราะห์ความจำเป็นการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   8. เทคนิคเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   9. เทคนิคการออกแบบหลักสูตรพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   10. เทคนิคเตรียมงาน ประสานงาน และคัดเลือกวิทยากร
   11. เทคนิคการสร้างแรงผลักดันการนำความรู้ไปใช้งานจริง
   12. เทคนิคการประเมินผลการจัดฝึกอบรม
   13. เทคนิคการติดตามผลศักยภาพผู้เข้าอบรม
   14. อุปสรรค์ที่พบจากการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   15. แนวทางแก้ไขปัญหาการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   16. สร้างความตระหนักด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   17. สรุป / ถาม-ตอบ
Workshop1 : Change Your Mind
Workshop2 : Mr. HRD Newcomer
Workshop3 : Analyze Development Goals
Workshop4 : Design Evaluation
Workshop5 : Break the wall Development

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

   - การบรรยาย  40%
   - กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 50%
   - กรณีศึกษา 10%

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
   - ผู้บริหาร / ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / พนักงาน
   - ผู้ที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   - บุคคลทั่งไปที่สนใจพัฒนาตนเอง

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร นักพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ สำหรับ HRD NEWCOMER
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: นักพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ สำหรับ HRD NEWCOMER, นักพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ สำหรับ HRD NEWCOMER

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด