หลักสูตร การเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษธุรกิจอย่างมืออาชีพ

รหัสหลักสูตร: 65025

จำนวนคนดู 150 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักการและเหตุผล

           ในยุคโลกไร้พรมแดน และการเปิดการค้าเสรีกับนานาอารยะประเทศนั้น การติดต่อสื่อสารโดยใช้ภาษาสากลอย่างภาษาอังกฤษจึงมีความสำคัญยิ่งนัก ในอันที่จะติดต่อทำธุรกิจกับนานาประเทศ โดยเฉพาะการติดต่อสื่อสารด้วยเอกสาร หรือจดหมาย Email เนื่องด้วย จดหมายและ Email เป็นสื่อที่ใช้ในการแสดงหรือยืนยันข้อความต่างๆ ที่ได้มีการตกลงกันไว้ ซึ่งจะใช้เป็นหลักฐานในอนาคตได้ นอกจากนี้ Email ยังเป็นวิธีการสื่อสารที่นับวันจะเพิ่มอิทธิพลต่อการใช้ในทางธุรกิจมากขึ้น ดังนั้น การเรียนรู้เทคนิคและวิธีในการสื่อสารด้วยการเขียนจดหมายและ Email รวมทั้งเอกสารอื่นๆ ทางธุรกิจด้วยภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพ ถูกหลักไวยากรณ์ และรู้ซึ้งถึงวัฒนธรรม ย่อมเสริมสร้างความประทับใจที่ดีต่อลูกค้าที่ติดต่อ และส่งผลดีการตกลงทางธุรกิจ

            หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรม ไม่ว่าจะเป็นนักบริหาร เลขานุการ ทีมนักขาย ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ และพนักงานที่ต้องการพัฒนาทักษะการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษ ได้เรียนรู้ทั้งเทคนิควิธีและฝึกปฏิบัติการสื่อสารในการเข้าถึงลูกค้าด้วยการสื่อสารทางจดหมายและ Email รวมทั้งเอกสารอื่นๆ ทางธุรกิจที่จำเป็นอย่างเป็นระบบ รวมทั้งเคล็ดลับอื่นๆ ที่จะทำให้ผู้อบรมได้เข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ได้ด้วยตนเองเมื่อปฏิบัติงานจริง


วัตถุประสงค์ :

1.เพื่อให้เข้าใจในหลักการและเทคนิคในการเขียน E-Mail ที่ดี

2.เพื่อเรียนรู้รูปแบบต่าง ไม่ว่าจะเป็นการเขียน E-Mail, จดหมาย และบันทึก

3.เพื่อให้ทราบว่าสิ่งที่ควรเขียน และไม่ควรเขียนใน E-Mail

4.เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนและกลยุทธ์ในการเขียนในรูปแบบต่างๆ ที่ถูกต้อง


หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา :

มาตรฐาน (Standard)

-จุดมุ่งหมายของการสื่อการเขียน (Business writing purpose)

-ความสำคัญและหลักการในการ “เขียนที่ดี” เชิงธุรกิจ (Effectiveness of business writing)

-มาตรฐานการพัฒนา และ ขั้นตอน การ “เขียนที่ดี” (Basic for good business

Writing skills)

-เทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อการ “เขียนที่ดี” (English business writing Technic)

-กลยุทธ์ (Strategies)

-กลยุทธ์ และ กระบวนการ “นักเขียนที่ดี” (Standard and process of good writing strategies)

-รูปแบบการเขียน “จดหมาย” “บันทึก” และ “E-mail” (Standard Patterns of Letter, Memo and E-mail)กรณีศึกษากลุ่ม และ ฝึกปฏิบัติ (Group Case Study / Workshop)

-ฝึกปฏิบัติกลุ่ม (Group Case Study)

-การนำเสนอผลงาน (Presentation)

-การประเมินผล (Analysis)

สรุปผล - คำถาม / คำตอบ (Conclusion - Q & A)


ใบรับรอง : บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรม, สัมมนา, หลักสูตร, พนักงาน, ความคิดและทักษะอื่นๆ, ฝึกอบรม

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด