เทคนิคการทำสัญญาจ้าง “บุคลากร” เข้าทำงานในองค์กรทั้งระบบ กับผลกระทบทางด้านภาษีอากร

รหัสหลักสูตร: 65177

จำนวนคนดู 76 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เทคนิคการทำสัญญาจ้าง “บุคลากร” เข้าทำงานในองค์กรทั้งระบบ กับผลกระทบทางด้านภาษีอากร
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 25 พฤษภาคม 2564

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 6 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

ในการบริหารองค์กรที่จำเป็นต้องมีการจ้าง “บุคลล” (Person) ทั้งภายในประเทศหรือต่างประเทศเข้ามาทำงาน การทำสัญญาจ้าง (Contract) ถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุด เพราะถ้าไม่มีสัญญาก็จะอ้างเหตุถึงที่มาของการจ่ายค่าตอบแทนไม่ได้ ด้วยเหตุนี้ประเภทของสัญญาแต่ละชนิดจะมีข้อกำหนดของกฎหมายที่ควบคุมแตกต่างกันและความรับผิดในการเสียภาษีย่อมไม่เหมือนกัน ทั้งการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย การเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม การปิดอากรแสตมป์ทั้งต้นฉบับและคู่ฉบับตามประมาลรัษฎากร ดังนั้น การเลือกทำสัญญาจ้างที่เหมาะสมกับการบริหารองค์กรและการเสียภาษีที่ถูกต้องตามกฎหมาย ย่อมก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสามารถป้องกันความผิดพลาดจากการถูกตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่รัฐ ทั้งเจ้าที่สรรพากรและเจ้าหน้าที่แรงงาน
หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการบรรยาย

1. ความหมายของสัญญาจ้างแรงงาน / สัญญาจ้างบริการ / สัญญาจ้างเหมาค่าแรง / สัญญาจ้างเหมางาน / และสัญญาจ้างทำของ

   - ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

   - ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 (ปรับปรุงล่าสุด พ.ศ.2561)

   - ตามประมวลรัษฎากร

2. หลักเกณฑ์และหัวใจสำคัญของแต่ละประเภทสัญญา ได้แก่

   - สัญญาจ้างแรงงาน

   - สัญญาจ้างบริการ

   - สัญญาจ้างเหมาค่าแรง

   - สัญญาจ้างเหมางาน

   - สัญญาจ้างทำของ

3. ข้อแตกต่างสำคัญระหว่างสัญญาจ้างแรงงาน / สัญญาจ้างบริการ / สัญญาจ้างเหมาค่าแรง / สัญญาจ้างเหมางาน / และสัญญาจ้างทำของ

4. การผิดสัญญาและการบังคับให้เป็นไปตามสัญญาแต่ละประเภท

5. ผลกระทบทางด้านภาระภาษีตามประมวลรัษฎากร

   - ภาษีเงินได้ (Income Tax)

   - ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (Withholding Tax)

   - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax)

   - อากรแสตมป์ (Stamp Duty)

6. ปัญหาพิเศษเฉพาะ “สัญญาจ้างแรงงาน” ได้แก่

   (1) ปัญหาความหมายของคำว่า “ค่าจ้าง” ตามกฎหมาย

   (2) ปัญหาการให้ “สวัสดิการ” ที่คาบเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้าง

   (3) ปัญหาการจัดทำ “ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน” ตามกฎหมาย

   (4) ปัญหาการเลิกจ้าง / การลงโทษวินัย /การลาออก / การเกษียณอายุ

   (5) ปัญหาการบริหารวันหยุด / วันลา

   (6) ปัญหาการทำสัญญาทดลองงาน / การจ้างลูกจ้างชั่วคราว

   (7) ปัญหาการเลือกปฏิบัติในการทำสัญญาจ้างลูกจ้างต่างด้าวกับลูกจ้างที่เป็นคนไทย

   (8) ปัญหาการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / กองทุนประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน / กองทุนเงินกู้ยืมสำหรับพนักงาน

   (9) ปัญหาเลิกจ้างไม่เป็นธรรมที่ต้องชดใช้ค่าเสียหาย

   (10) ปัญหาการโอนย้ายพนักงาน / การยุบหน่วยงาน

7. การบริหารงานด้วยความชอบธรรม / มีคุณธรรม / และจริยธรรม

วิทยากร

รองศาสตราจารย์เพิ่มบุญ แก้วเขียว

การเงิน บัญชี ภาษี กฎหมาย

สถานที่จัดงาน

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20

เขตคลองเตย | กรุงเทพมหานคร

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 4,500.00 บาท

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
ชื่อผู้ประสานงาน:กนกวรรณ
เบอร์โทรศัพท์ :0623155283,021579083

หากท่านต้องการสมัคร เทคนิคการทำสัญญาจ้าง “บุคลากร” เข้าทำงานในองค์กรทั้งระบบ กับผลกระทบทางด้านภาษีอากร
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: knctrainingcenter, เทคนิคการทำสัญญาจ้างบุคลากร เข้าทำงานในองค์กร, เทคนิคการทำสัญญาจ้าง, สัญญาจ้าง, ภาษีอากร, สัญญา

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด