หลักสูตรฝึกอบรม สัมมนา วันที่ 24 เดือน มิถุนายน 2560