บันทึกสำเร็จ...

ดร.พิพัฒน์พล  เพ็ชรเที่ยง

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: อบรมสำหรับองค์กร (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, การขาย, การบริการ)

จำนวนเข้าชม 117763 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบหลักสูตร และเครื่องมือสำหรับการพัฒนาบุคลากรมากกว่า 10 ปี

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก สาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  (HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ชื่อเรื่องดุษฎีนิพนธ์ การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการสอนงานของหัวหน้างานในโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ไทย
  A Development of the Coaching Training Curriculum for Supervisor in Thai Electronic Industries.
 • ปริญญาโท สาขาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   
  (HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
  ( ENGLISH COMMUNICATION ART) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • ศิษย์เก่าดีเด่นปี พ.ศ. 2539 รางวัลนพรัตน์เชิดชูเกียรติ ประเภทผู้ให้บริการสังคม
 • Certificated to Mini Master of Management (MMM) NIDA
 • Certificated to Service plus as Service Training for Trainer
 • DDI-Development Dimensions International (Thailand)
 • Certified to DJ Professional Training KPN MUSIC ACADEMY

ประสบการณ์

ตำแหน่งงาน

 • ที่ปรึกษาอิสระพัฒนาพนักงานขายและพนักงานสัมพันธ์ลูกค้าด้วยกระบวนการ Sales Consultant, Customer Service and Call Center Assessment or Development Center
 • ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบหลักสูตร และเครื่องมือสำหรับการพัฒนาบุคลากรมากกว่า 10 ปี
 • กรรมการชมรมขาย สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
 • ที่ปรึกษาด้านพัฒนาบุคลากรธุรกิจค้าปลีก และธุรกิจบริการประเภทต่างๆ
 • อาจารย์พิเศษ สาขาวิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์สถาบันการศึกษา
 • วิทยากรบรรยายรับเชิญสถาบันต่างๆ ด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านการขายและบริการ ด้านการจัดการสำนักงาน และงานธุรการ

ประสบการณ์ ที่ปรึกษาอาวุโสด้านการพัฒนาบุคลากร/วิทยากร

 • Adecco Consulting Limited Adecco Phahonyothin Recruitment Limited Adecco Rama IV Recruitment Limited Adecco New Petchburi Recruitment Limited Adecco Eastern Seaboard Recruitment Limited บริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ ฟรี จำกัด (พัฒนาบุคลากรมากกว่า 3,500 คน) ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล / นักวิเคราะห์วางแผนระบบการฝึกอบรม และการพัฒนาบุคลากร กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด บริษัท นีโอ ฮิวแมน โปรเพสชั่นแนล จำกัด ที่ปรึกษาด้านการบริหาร และการพัฒนาบุคลากร Business Vision International Co., Ltd. ที่ปรึกษาโครงการ และผู้จัดการฝ่ายพัฒนาและออกแบบหลักสูตร บริษัท ไทยแลนด์ ดิวตี้ฟรี ช๊อปส์ จำกัด (พัฒนาบุคลากรมากกว่า 500 คน) ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกฝึกอบรม โรงแรมบางกะปิ รอยัล โรส (พัฒนาบุคลากรมากกว่า 350 คน)
 • ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาบุคลาการ Thailand Duty Free Shop Co., Ltd. (ททท.)
 • ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล King Power Duty Free Co., Ltd. (เอกชน)
 • ผู้จัดการฝ่ายบริการส่วนหน้า และผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม Bangkapi Royal Rose Hotel Kasikorn Thai Bank, Ambassador Hotel Bangkok


การบรรยายหน่วยงานภาครัฐบาลและเอกชนบางส่วน

1. หน่วยงานภาครัฐ

- การท่าเรือแห่งประเทศไทย

- กรมสรรพากร กรุงเทพมหานคร

- สำนักงานประกันสังคม จังหวัดเชียงใหม่

- กรมสรรพากรภาค 8 จังหวัดเชียงใหม่

- กรมการขนส่งทางอากาศ กรุงเทพมหานคร

- ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่

- ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูน

- ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังลำปาง

- ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดน่าน

- สำนักงานบริหาร ศาลากลางจังหวัดลำปาง

- สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

2. สถาบันการศึกษา

- มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

- มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- มหาวิทยาลัยพายัพ

- มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์

- มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

- มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

- มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ฉะเชิงเทรา

- มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

- สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

3. หน่วยงานเอกชน

- บริษัท แคนนอน ไฮเทค (ประเทศไทย) จำกัด

- ธนาคารเอเชีย จำกัด (มหาชน)

- บริษัท ฟอร์ด ยนตกิจ จำกัด

- บริษัท บิซิเนส เดย์ จำกัด

- บริษัท สวีเดน มอร์เตอร์ส คาร์ จำกัด (วอลโว่)

- Auto Technic (Thailand) Co., Ltd. (Dealer จำหน่ายรถยนต์ SAAB, Cherolet)

- บริษัท ไทย วี.พี. ออโต้เซอร์วิส จำกัด (บริษัทในเครือไทยรุ่ง ยูเนี่ยน คาร์)

- Daimler Chrysler (Thailand) Ltd. (BENZ)

- บริษัท สยามนิสสันทรานสปอร์ต จำกัด

- บริษัท เตียวฮง สีลม กรุ๊ป จำกัด

- บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

- บริษัท อาร์ เอกซ์ จำกัด (ผลิตยา)

- บริษัท เจนบรรเจิด จำกัด (จำหน่ายรถยก แบะขนย้ายสินค้า)

- C.I.M. DEVELOPMENT CO.,LTD.(บริหารตึกชาญอิสระ ทาวเวอร์)

- CDG GROUP (IT System Business)

- JAY MART PUBLIC COMPANY LIMTED

- Troy Siam Company Limited

- Royal Lapidary (1985) Co., Ltd.

- บริษัท ซีเคียวรีคอร์ จำกัด

- บริษัท ห้างกระจกตังน้ำ จำกัด

- บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณท์ จำกัด (มหาชน)

- Panasonic Siew Sales (Thailand) Co., Ltd.

- บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด (สถานีโทรทัศน์ กองทัพบกช่อง 7)

- สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ช่อง 5)

- บริษัท กรุงไทยออฟติค จำกัด (กรุงไทยการแว่น)

- Decor Mart Company Limited

- Grand Home Mart Company Limited

- ธนาคารนครหลวงไทย

- บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด (ฝึกอบรมพนักงานขายจำนวน 16,000 คน)

- บริษัท ไพบูลย์ประกันภัย จำกัด

- K.P.T. Holding Management Co., Ltd.

- Telewiz Chiangmai Co., Ltd.

- Rameo Japanese Restaurant

หัวข้อและหลักสูตรรับเชิญบรรยาย

ด้านการขายและการบริการ

- การบริการลูกค้าให้เกิดความประทับใจสูงสุด

- การแก้ปัญหาและข้อโต้แย้งของลูกค้าแบบ win-win

- ทักษะการพูดกับการให้บริการลูกค้าให้ประสบความสำเร็จ

- การใช้โทรศัพท์ในสำนักงานที่มีประสิทธิภาพ

- การพัฒนาบุคลิกภาพอย่างมืออาชีพ

- การดูแล และจัดสินค้าในร้านค้า และห้างสรรพสินค้า (Merchandise & Display)

- การสนทนาภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานในร้านค้า และห้างสรรพสินค้า

- ทักษะการขายกับการบริการของพนักงานขาย

- เทคนิคการนำเสนอสินค้าในรูปแบบต่างๆ ของพนักงานขาย

ด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

- ทักษะการเป็นหัวหน้างาน

- การสื่อสารเพื่อการจัดการที่มีประสิทธิภาพ

- เทคนิคการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์

- การจัดการ การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ

- จิตวิทยา และมนุษยสัมพันธ์การทำงานร่วมกับผู้อื่น

- การสร้าง และพัฒนาทีมงานด้วยกิจกรรมสัมพันธ์ (Teamwork & Walk Rally)

- เทคนิคการสอนงานด้วยการ Coaching & On the Job Training

- การเป็นพิธีกร และผู้ดำเนินรายการในที่ชุมชน

- การเขียนโครงการ และการบริหารโครงการอย่างเป็นรูปธรรม

- การบริหารและพัฒนาคุณภาพงานฝึกอบรมให้ทันยุคสมัย

- การเพิ่มทักษะเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

- การประเมินผล และการตรวจติดตามผลการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร

- ทักษะการเป็นวิทยากรในองค์การ (in-house Training for a Trainer)

- ทักษะการคิดแบบกระบวนการด้วยวิธีใหม่ (Re-thinking Process)

ด้านการบริหารและการจัดการสำนักงาน

- การจัดระบบเอกสาร และระบบงานสารบรรณในสำนักงาน

- การบริหารงานสำนักงาน (Office Administrative Management)

- ทักษะการเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการ (Assistant Administrative Skills to BOSS)

- ทักษะการเขียนเอกสาร และการนำเสนอรูปแบบรายงาน

- การสนทนาภาษาอังกฤษในสำนักงาน (English Conversation in the Office)

ด้านการออกแบบรูปแบบโครงการและกิจกรรม

- กิจกรรมการสร้างมาตรฐานการให้บริการ

- กิจกรรมส่งเสริมและเพิ่มรอยยิ้มในสำนักงาน

- กิจกรรมส่งเสริมความต่อเนื่องการพัฒนางาน 5 ส

- ออกแบบรูปแบบการจัดงานให้กับพนักงานในเทศกาลต่างๆ เช่น งานวันเกิดพนักงาน, งานปีใหม่ประจำปี, งานโปรโมชั่น เป็นต้น

Sponsored
หลักสูตร นักจัดซื้อมืออาชีพ (Professional Purchasing Officer)

        นักจัดซื้อมืออาชีพ สำหรับปี 2024 นี้ ผมได้มีการปรับปรุงเนื้...

ดูรายละเอียด
หลักสูตร ขั้นตอน เทคนิค กระบวนการนำเข้า-ส่งออก และพิธีการศุลกากร สำหรับผู้ประกอบการ ( Important Rules of Export, Import and Customs Formality )

หลักการและเหตุผล         ผู้ประกอบธุรกิจนำเข้าห...

ดูรายละเอียด

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง

 • ทั้งหมด
 • อบรม พัฒนาทักษะการให้บริการ
 • อบรม Teamwork
 • อบรม Leadership
 • อบรม เลขานุการ
 • อบรม ผู้บริหาร (Manager)
 • อบรม หัวหน้างาน (Supervisor)
 • อบรม Presentation skill
 • อบรม HRD
 • อบรม Train the Trainer
 • อบรม HR
 • อบรม Growth Mindset
 • อบรม Work Improvement/Motivation
 • อบรม Thinking
 • อบรม Communication Skill
 • อบรม Customer Complaint
 • อบรม การขาย
 • อบรม Problem Solving
 • อบรม Knowledge Management
 • อบรม HRM
 • อบรม Writing
 • อบรม ภาษาอังกฤษ/จีน/เกาหลี/ญี่ปุ่น
 • อบรม Coaching & Mindset
 • อบรม Business Development
 • การพัฒนาตนเอง
 • อบรม Risk management
 • การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »