หลักสูตร เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม Training & HRD Officer

จำนวนคนดู 8417 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม Training & HRD Officer
คำอธิบายหลักสูตร

หลักสูตร Training Officer เป็นคอร์สอบรม เทคนิคการเป็นเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม หรือ เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรบุคคล - HRD Officer เป็นหลักสูตรอบรมเพื่อให้องค์ความรู้ในด้านวิชาชีพการฝึกอบรมและการเป็นเจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากมนุษย์ หรือ HRD Officer เนื่องจาก “บุคลากร” ถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนองค์กรให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การฝึกอบรมหรือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ (Knowledge) ความเข้าใจ (Understand) ทักษะ (Skill) และทัศนคติ (Attitude) ที่ดี จึงจำเป็นที่ “นักฝึกอบรม” หรือ “นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์” จึงควรมีความรู้ ความเข้าใจใน “ศาสตร์ และ ศิลป์” ที่เกี่ยวข้องกับงานฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากรในองค์กร การจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในหน่วยงานต่างๆ  ด้วยเหตุนี้ การเป็นเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร จึงจำเป็นเข้าใจกระบวนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรเพื่อให้สัมฤทธิ์ผลในนโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรและผู้บริหาร
หัวข้ออบรมสัมมนา
Course Outline : 2 Day Training
• หลักการเป็นเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
• การเป็นเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและการเป็นเจ้หน้าที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ดี
• คุณสมบัติที่ดีของนักฝึกอบรม
• บทบาทของเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและเจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
• ทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้ดำเนินการฝึกอบรม
• Training กับ Human Resources Development
• เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมกับเจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
• ข้อแตกต่างของ HR กับ HRD มืออาชีพ
• นักฝึกอบรมมืออาชีพกับ HR มืออาชีพ
• การหา Training Need (ความจำเป็นในการฝึกอบรม)
• การวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรม (Training Need Analysis)
• การวิเคราะห์เพื่อหา Training Need Analysis on Competency Base
• การบริหารงานฝึกอบรมอย่างเป็นระบบ
• กระบวนการฝึกอบรม (Training Process)
• ความสำคัญของการฝึกอบรม
• การเขียนโครงการฝึกอบรม
• การนำเสนอโครงการโครงการฝึกอบรม
• การกำหนดหลักสูตรฝึกอบรม
• การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการฝึกอบรม
• การออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมให้ตรงกับความจำเป็น
• การหาโปรแกรมฝึกอบรม
• การวางแผนและกำนดแผนการฝึกอบรมประจำปี (Training Year Plan)
• การกำหนด Training Road map
• การดำเนินการจัดฝึกอบรมตามแผนการฝึกอบรม
• ภารกิจงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  • การกำหนดวิธีการพัฒนาบุคคล
  • การพัฒนาทรัพยากรบุคคลแบบอิงสมรรถนะ (Competency base Development)
  • การพัฒนารายบุคคล (Individual Development)
  • การพัฒนาสายอาชีพ(Career  Development)
  • การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)
• HRD Tools (เครื่องมือช่วยในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)
• Competency ของ HRD มืออาชีพ
• การกำหนดแผนพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง (SDP : Self Development Plan)
• การสรรหาคัดเลือกวิทยากร
• การคัดเลือกวิทยากร
• เทคนิคที่จำเป็นในการเตรียมจัดฝึกอบรม
• การเตรียมตัวในวันฝึกอบรม
• การดำเนินการจัดฝึกอบรม (Training Management)
  • การเตรียมการก่อนการอบรม
  • การจัดกำหนดการอบรม
  • การอำนวยการระหว่างอบรม
• เทคนิคการพูดที่จำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
  • หลักการละลายพฤติกรรม (Ice Braking)
  • การกล่าวเปิด/ปิดการอบรม
  • การชี้แจงรายละเอียดการอบรม
  • การกล่าวแนะนำวิทยากร/ขอบคุณวิทยากร
  • ฝึกพูดกล่าวเปิดการฝึกอบรมและการแนะนำวิทยากร
• การประเมินผลการฝึกอบรม (Training Evaluation)
  • หลักในการประเมินผลการฝึกอบรม
  • ประโยชน์ในการประเมินผลการฝึกอบรม
  • วิธีการที่เหมาะสมในการติดตามผลและประเมินผลการฝึกอบรม
  • เครื่องมือที่นิยมใช้ในการวัดและประเมินผลการฝึกอบรม
  • แบบฟอร์มที่ใช้ในการประเมินผลการฝึกอบรม
  • วิธีการที่เหมาะสมในการติดตามผลและประเมินผลการฝึกอบรม
  • รายงานผลการฝึกอบรมให้ผู้บริหารอย่างไร
  • การสรุปรายงานผลการฝึกอบรม
• การบันทึกผลการฝึกอบรมและการรายงานผลการฝึกอบรม
• การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการจัดฝึกอบรมภายในองค์กร
วิทยากร
ดูประวัติ

วัฒนา วาทะพล (อ.วัฒนา)

สำหรับองค์กร และอื่นๆ (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, ทักษะความชำนาญทั่วไป, การบริการ, ฝ่ายบุคคล, การพัฒนาบุคลิกภาพ)

อาจารย์วัฒนา วาทะพล เป็นที่ปรึกษาด้านระบบ Competency และ KPI เจ้าของหนังสือ Pocket Book ขยับปาก (กา) เพื่อชาติ ชนะเลิสศการพูดสุนทรพจน์ ชนะเลิศรางวัลนักพูดยอดเยี่ยมและรางวัลนักโต้วาทีดีเด่น Talk Show ก้าวแกร่งแห่งนักขาย Talk Show อนาคตธุรกิจไทย Thailand 4.0 ปัจจุบัน HRM & HRD Manager สถาบันฝึกอบรม FIT Pro ที่ปรึกษาฝ่ายพัฒนาองค์กร (Organization Development Advisor) Junsuwan Moji วิทยากรรับเชิญบรรยายในภาครัฐและเอกชน

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม, เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์, ฝ่าย Training, ฝ่าย HRD, ผู้ที่สนใจต้องการเริ่มต้นอาชีพเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม, ผู้ที่ต้องการเรียนรู้และเพิ่มเทคนิคต่าง ๆ ในการบริหารงานฝึกอบรม, ผู้ที่ต้องการเพิ่มศักยภาพให้กับตนเอง
สถานที่จัดงาน

Maruay Hotel ฺBangkok เกษตร-พหลโยธิน

เขตจตุจักร | กรุงเทพมหานคร

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 5,700.00 บาท

ราคา 5,700 บาท

*ส่วนลดพิเศษ Early Bird : ชำระภาย 7 วัน หลังลงทะเบียน รับส่วนลดเพิ่ม เหลือเพียง 5,500 บาท 

*ลงทะเบียน 2 ท่าน เหลือเพียงท่านละ 5,500 บาท

  (Early Bird : ชำระภาย 7 วัน หลังลงทะเบียน รับส่วนลดเพิ่ม เหลือเพียงท่านละ 5,400 บาท)

*ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป เหลือเพียงท่านละ 5,300 บาท

  (Early Bird : ชำระภาย 7 วัน หลังลงทะเบียน รับส่วนลดเพิ่ม เหลือเพียงท่านละ 5,000 บาท)

**โปรโมชั่น Early Bird นี้ หมดเขตการใช้สิทธิ์ วันที่ 15 ตุลาคม 2563

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:สถาบันฝึกอบรม FIT Pro
ชื่อผู้ประสานงาน:Admin FIT Pro
เบอร์โทรศัพท์ :0869811584
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม Training & HRD Officer
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: หลักสูตร เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม, เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม, Training Officer, HRD Officer, สถาบันฝึกอบรม FIT Pro, เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรบุคคล