เลขานุการผู้ช่วยผู้บริหาร รุ่น 16

จำนวนคนดู 931 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักการและเหตุผล

งานสนับสนุน(Supporting Department) ทั้งหลายล้วนเป็นงานที่อยู่หลังฉากที่ใครต่อใครให้ความสำคัญเป็นอันดับรองลงมา แม้ว่าองค์กรจะได้ผลการดำเนินงานที่ดี ความชอบส่วนใหญ่ก็มักตกอยู่กับหน่วยงานหลักๆ มีใครจะนึกถึงบ้างว่า ภายใต้ความสำเร็จของงาน หรือความล้มเหลวที่อาจเกิดขึ้นได้นั้น ผู้ที่อยู่ในหน่วยงานสนับสนุนนั้น มีส่วนผลักดัน และช่วยเหลือสนับสนุนมากน้อยเพียงใด ผู้ที่หลงลืมหลังฉากก็เปรียบเสมือนการหลงลืมความสำเร็จ หลังฉากที่ทรงประสิทธิภาพ เป็นตัวกำหนดความสำเร็จขององค์กร หลักสูตรเลขานุการในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างพลังในส่วนของงานสนับสนุนให้ทรงประสิทธิภาพ และทำให้องค์กรมีฐานที่มั่นคงพร้อมที่จะเผชิญปัญหาอุปสรรค การรักษาตนเองให้อยู่รอด และเจริญเติบโตต่อไปในอนาคต ท่านพร้อมหรือยังที่จะเป็นผู้สนับสนุนที่ดีเยี่ยมและเปี่ยมประสิทธิภาพ ท่านต้องการเป็นบุคคลที่สำคัญที่องค์กรต้องเก็บรักษาไว้หัวข้ออบรมสัมมนา

ประเด็นการสัมมนา

1. เลขานุการยุคใหม่ กับบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ

จรรยาบรรณ และคุณสมบัติ

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของงานเลขานุการและงานธุรการ

การเตรียมการสู่ความพร้อม

การเสริมสร้างบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์

การสร้างความเชื่อมั่นในสายอาชีพ


2. หลักการบริหารจัดการระบบงานเลขานุการ

การวางแผนและบริหารเวลางาน

การบริหารเวลาผู้บริหารและตนเอง , การนัดหมายงาน

การบริหารงานระหว่างผู้บริหารไม่อยู่สำนักงาน

การจัดระเบียบงาน และทบทวนงาน

การบริการสำนักงาน

การบริหารงานเอกสาร และการจัดเก็บ

การติดต่อกับหน่วยงานภายนอก

การใช้โทรศัพท์

การเจรจาต่อรองในงานเลขานุการ

เครื่องมืออุปกรณ์ และการใช้เทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพการงานเลขานุการ

การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า


3. การพัฒนาศักยภาพความเป็นเลิศ

การใช้จิตวิทยาในการบริหารงาน

การสร้างความมั่นใจให้กับตนเอง

ศิลปะการบริหารความเครียด


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: เลขานุการผู้ช่วยผู้บริหาร ยุคใหม่

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

Sponsored
บูสประกาศกับสัมมนาดีดี