สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

กลยุทธ์การจัดซื้อสมัยใหม่อย่างมืออาชีพ

จำนวนคนดู 138 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
กลยุทธ์การจัดซื้อสมัยใหม่อย่างมืออาชีพ
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
กระบวนการจัดซื้อและสรรหา (Procurement and Sourcing) อย่างมีประสิทธิภาพนั้น องค์กรต้องมี"การวางแผนกลยุทธ์ในงานจัดซื้อ"(Strategic Planning) ให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่ทำการจัดหา (Procurement) และซื้อมานั้นผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพ ตรงตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในการขอซื้อ และทันต่อการส่งมอบ ซึ่งเป้าประสงค์ของนักจัดซื้อหรือฝ่ายจัดซื้อของทุกองค์กรที่จะต้องทำให้ผลงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้นั้น สิ่งสำคัญที่สุดก็คือการเรียนรู้วิธีการและเทคนิคของงานจัดซื้อให้ถ่องแท้ ในการประยุกต์เทคนิคมาใช้กับการทำงานได้ทันที ตรงเป้าหมาย และสอดคล้องกับแผนธุรกิจมากที่สุด เพื่อให้การผลิตหรือการขายให้สามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่นและรักษาระดับคลังสินค้า (Inventory) อย่างมีระบบอีกด้วย จะส่งผลให้ได้เปรียบในการแข่งขันในเชิงธุรกิจ


ดังนั้นหากองค์กรส่งเสริมนักจัดซื้อให้มีความรู้ความเข้าใจในงานจัดหาและจัดซื้อให้มีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากขึ้นเชิงกลยุทธ์เป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งที่จะสามารถควบคุมการผลิตและการบริหารจัดการคลังสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย จึงถือและเป็นเคล็ดลับองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จขององค์กร ภายใต้กระแสการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นในปัจจุบันและนำมาซึ่งการลดต้นทุนอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรอย่างแท้จริง

หัวข้ออบรมสัมมนา
วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ที่จะได้รับ

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับงานจัดหาและจัดซื้อ ไปประยุกต์ใช้งานในการวางแผนงานและพัฒนาระบบการทำงานได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้และเทคนิคจากการจัดการงานจัดซื้อเชิงกลยุทธ์ มากำหนดรูปแบบการทำงานให้เกิดความสอดคล้องกับหน่วยงานที่เกี่ยวของได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์และตัดสินใจแก้ไขปัญหาในการสั่งซื้อต่อกระบวนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.เพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผนงานงานจัดซื้อให้สอดคล้องกับการทำงานด้านการบริหารสินค้าคงคลังอย่างเป็นระบบและเหมาะสม

หัวข้อการอบรม / สัมมนา

1. บทบาทและความสำคัญของต้นทุนขององค์กรในโลกแห่งการแข่งขันแบบ 4.0 (Industry 4.0)

2. เป้าหมายสำคัญและจรรยาบรรณในงานจัดหาและจัดซื้อของนักจัดหาและจัดซื้อที่ดี

3. ประเภทและต้นทุนการสั่งซื้อชนิดต่างๆ เพื่อกำหนดบทบาท, หน้าที่และความรับผิดชอบของนักจัดซื้อ

4. การกำหนดรูปแบบการจัดซื้อด้วย ABC Analysis (Pareto) อย่างเป็นระบบและเหมาะสม

5. การวางแผนงานในการจัดการงานจัดซื้อตามหลัก 6Rs.

6. ปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงานงานจัดซื้อที่ไม่มีประสิทธิภาพ

7. เทคนิคการกระบวนการจัดซื้อ (Purchasing Process) Vs การรักษาระดับคลังสินค้า (Inventory)

8. กลยุทธ์การตัดสินใจในการสั่งซื้อต่อกระบวนการผลิต (Production) เพื่อลดต้นทุนอย่างเป็นรูปธรรม

9. การวางแผนดำเนินการจัดซื้อ (Purchasing Action Plan) อย่างมีประสิทธิภาพ

10. เทคนิคการเจรจาต่อรองและแก้ไขปัญหาในงานจัดซื้อเชิงกลยุทธ์

11. ความสัมพันธ์ระหว่าง BOM, MRP, MRP II, ERP, Logistic and Supply Chain

12. สรุปการเรียนรู้และถามตอบ


วิทยากร
อ.กมลทิพย์ จันทรมัส
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: การจัดซื้อ