สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
newsletter signup

บริษัทมาใหม่

ดูบริษัทจัดสัมมนาทั้งหมด »

วิทยากรมาใหม่

ดูวิทยากรทั้งหมด »
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกสมัยใหม่ (16 มิ.ย. 61)

การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกสมัยใหม่ (16 มิ.ย. 61)
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกสมัยใหม่

การบริหารจัดการคลังสินค้าต้องมีองค์ประกอบสำคัญหลายอย่างเข้ามาร่วมด้วย และด้วยความซับซ้อนที่ต้องให้การบริหารมีคุณภาพดี จึงต้องอาศัยระบบการทำงานที่มีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นระบบเทคโนโลยี อุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัย และบุคลากรที่เป็นมืออาชีพ ทั้ง 3 สิ่งนี้ต้องทำงานสอดประสานกัน เพื่อให้เกิดความแม่นยำในการทำงาน

การเก็บสต็อกไว้มากเกินไป ทำให้ต้นทุนสูงขึ้นและเสียเปรียบในเชิงการแข่งขัน การเก็บสต็อกน้อยเกินไปทำให้ของขาดไม่พอใช้ ไม่พอขาย ทำให้เสียโอกาส และเสียลูกค้า การตรวจนับสต็อกที่ไม่ถูกต้อง และไม่รู้วิธีป้องกัน ก็เกิดปัญหาซ้ำซากไม่รู้จักจบสิ้น การเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ ที่ใช้กันในบริษัทชั้นนำในการควบคุมดูแลระดับสต็อกให้พอดี จะช่วยให้เราเกิดแนวคิดในการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานโดยไม่ต้องเพิ่มคน

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

        1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคการจัดระบบและบริหารคลังสินค้าที่ดี เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้

         2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถออกแบบคลังสินค้าเพื่อใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

         3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

วันที่จัดงาน
16 มิ.ย. 61
หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้อการฝึกอบรม

 Why have Warehouse?

- ทำไมต้องมีคลังสินค้า

- วัตถุประสงค์หลักของการบริหารจัดการคลังสินค้า

- การวัดผลงานในการจัดการคลังสินค้า

- ความรับผิดชอบหลักในระดับปฏิบัติการ

- ต้นทุนการบริหารคลังสินค้า

 How much Stock to Hold?

- สิ่งสำคัญในการจัดการ Stock

- ผลกระทบต่อองค์กรในการจัดการ Stock

- เทคนิคการเติมเต็มสต็อกแบบ ROP & EOQ

- ABC Analysis - Pareto’s 80/20 Rule

 การวางระบบให้สัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวของสินค้า

- การรับสินค้าและพัสดุเข้าคลัง

- การจัดเก็บสินค้าและพัสดุในคลัง

- การจัดสายและวิธีการเบิกและจ่ายของออกจากคลัง

- เทคนิคการบันทึกรับสินค้าเข้าคลังและบันทึกเบิกจ่ายออกจากคลัง

- การออกแบบคลังสินค้าและการไหล/การเคลื่อนไหวของสินค้าและการจัดการกับกองเก็บ

+ ปัจจัยที่ต้องคำนึงในการออกแบบคลังสินค้า

+ ข้อมูลพื้นฐานประกอบการออกแบบคลังสินค้า

+ หลักการ Use of Cube

+ การกำหนดความต้องการใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิผล

+ วิธีการคัดเลือกระบบจัดเก็บในคลังสินค้าอย่างถูกต้อง

- แนวคิดวางผังและการไหลของสินค้า (Warehouse Layout and Flow)

+ ปัจจัยที่ต้องคำนึงในการไหลของสินค้า (การรับ การจัดเก็บ การเลือกหยิบ การเติมเต็มสินค้า การจ่าย)

+ หลักการ Length of Flow

- หลักการกำหนดพื้นที่ของคลังสินค้า

- เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พื้นที่และควบคุม FIFO

+ Live Storage Systems, Very Narrow Aisle

- หลักการพิจารณาตำแหน่งการวางสินค้า

- จ่ายแบบ UPDATE REALTIME เพื่อทราบยอดคงเหลือตลอดเวลา และทันต่อสถานการณ์

- การแก้ปัญหาการจัดเก็บสต็อกสมัยใหม่ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 Materials Handling Solution

- ปัจจัยที่ต้องคำนึงในการเลือกอุปกรณ์ทุ่นแรง (MHE)

- ประเภทของอุปกรณ์ทุ่นแรง (MHE)

- หลักการในการเลือก Folklift

- การดูแลรักษาอุปกรณ์ทุ่นแรง (MHE)

 Stock Check Methods

- เทคนิคหลากหลายในการเช็คสต็อก

- วิธีการวัดความแม่นยำจากการตรวจเช็ค

- การนำ Inventory Tag มาช่วยในการเช็คสต็อก

- กรณีศึกษาการนำ Radio Frequency มาช่วยเช็คสต็อกในงานจริง

 เทคนิคการเช็คสินค้าคงเหลือโดยไม่ต้องหยุดการเคลื่อนไหว

 เทคนิคการกระทบยอดเมื่อปรากฏผลต่าง

- วิธีการสอบทวนสต็อก (Stock Verification)

- วิธีสอบสวนเพื่อหาสาเหตุแห่ง Discrepancies

 วิธีการจัดการกับสินค้าที่ไม่เคลื่อนไหว (Dead stock)

 ระบบควบคุม / การตรวจสอบและการตรวจนับ

 ปัญหาการตรวจนับสินค้าตลอดจนการแก้ไขและป้องกัน กรณีสินค้าขาดเกินจาก STOCK

 Logistics System Performance

- Key Performance Indicators (KPIs) ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการคลังสินค้า

วิทยากร อ.สมเกียรติ ลีรัตนขจร

วิทยากร
วิทยากร อ.สมเกียรติ ลีรัตนขจร
คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา
คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

หัวหน้าคลังสินค้า เจ้าหน้าที่คลังสินค้า เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต และบุคลากรที่เกี่ยวข้องขององค์กร

สถานที่จัดงาน
สถานที่อบรม: โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,900.00 บาท ราคาเพียงท่านละ 3,900 บาท

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 2 ท่าน ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ลงทะเบียน 5 ท่านขึ้นไป เข้าอบรมฟรีได้ 1 ท่าน

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:คุณสาลินี
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :0988209929

หากท่านต้องการสมัคร การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกสมัยใหม่ (16 มิ.ย. 61)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


3900บาท
การควบคุมคุณภาพและระบบการควบคุมสารปนเปื้อน ในอุตสาหกรรมยานยนต์ (ROHS, REACH, ELV, IMDS) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร : ในโลกแห่งการแข่งขันที่รุนแรงเพิ่มขึ้นทุกวันทุกๆ องค์กรต่างพัฒนายกระดับคุณภาพของสินค้าของตนเองอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ตรงกับความต
3900บาท
1. เพื่อให้เข้าใจเป้าหมายและแนวคิดพื้นฐานของการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ ให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ 2. เพื่อให้เข้าใจขั้นตอนและวิธีการดำเนินการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้อง และเป็นไปตามข้อกำหนดของอุตสาหกรรมยานยนต์ 3. เพื่อให้เข้าใจถึงเครื่องม
3900บาท
การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ ในโลกการแข่งขันทางอุตสาหกรรมปัจจุบัน องค์กรธุรกิจต่างมุ่งแสวงหาแนวทางการผลิต, การบริหารกระบวนการที่จะสามารถตอบโจทย์ทางด้านการแข่งขันได้ ทั้งเรื่องคุณภาพ ต้นทุนการผลิต และระยะเวลาที่ใช
3900บาท
การควบคุมคุณภาพและระบบการควบคุมสารปนเปื้อน ในอุตสาหกรรมยานยนต์ (ROHS, REACH, ELV, IMDS) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร : ในโลกแห่งการแข่งขันที่รุนแรงเพิ่มขึ้นทุกวันทุกๆ องค์กรต่างพัฒนายกระดับคุณภาพของสินค้าของตนเองอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ตรงกับความต
3500.00บาท
สุดยอดเทคนิคการลดต้นทุนด้วย Lean-Kaizen” เป็นหลักสูตรที่เน้นให้ผู้สัมมนาเข้าใจถึงการลดต้นทุนการผลิต สินค้า และบริการ ที่องค์กรสามารถทำได้ด้วยต้นเอง โดยการปรับปรุงการปฏิบัติงาน โดยที่ผู้ปฏิบัติงานต้องเข้าใจและมีส่วนร่วมในการปรับปรุง เพื่อให้กระบวนการปฏิบัต
3500บาท
เพื่อลดการตีความสับสนและการตีความที่ผิดพลาดสำหรับข้อกำหนดที่ เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดของผู้ผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ ความเข้าใจในเรื่อง"การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า Advance Product Quality Planing : APQP " อันมีความสำคัญอย่างยิ่ง หลักสูตรอบรมนี้ได้จัดอย่าง
3900บาท
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร : ในโลกแห่งการแข่งขันที่รุนแรงเพิ่มขึ้นทุกวันทุกๆ องค์กรต่างพัฒนายกระดับคุณภาพของสินค้าของตนเองอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ตรงกับความต้องการและสามารถตอบสนองต่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า การควบคุมคุณภาพจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่จะขาดไ
3900บาท
การบริหารจัดการคลังสินค้าต้องมีองค์ประกอบสำคัญหลายอย่างเข้ามาร่วมด้วย และด้วยความซับซ้อนที่ต้องให้การบริหารมีคุณภาพดี จึงต้องอาศัยระบบการทำงานที่มีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นระบบเทคโนโลยี อุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัย และบุคลากรที่เป็นมืออาชีพ ทั้ง 3 สิ่งนี้ต้องทำง
2600บาท
หลักสูตรนี้จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ เทคนิค และแรงบันดาลใจ สำหรับผู้ที่มีโจทย์วิจัย หรือ ผู้ที่อยากทำโจทย์วิจัย เพื่อพัฒนาและต่อยอด ผลิตภัณฑ์/บริการ ของท่าน เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและการแข่งขันในตลาดได้