"On Boarding Program โปรแกรมการรับขวัญพนักงานใหม่มากกว่า...การปฐมนิเทศ"

จำนวนคนดู 1094 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักการ/เหตุผล

จากการเดินทางของกาลเวลากับการเปลี่ยนผ่านของ”คน” ในแต่ละ ยุคสมัย จึงส่งผลกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ในยุคปัจจุบันต้อง “เผชิญกับความท้าทาย” ต่าง ๆ ที่ไม่เหมือนเดิม ไม่ว่าจะเป็น “การสรรหา” จนถึง”การรักษา” เพราะคนรุ่นใหม่ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าแต่กลับ อยู่ไม่นาน ดังนั้น ฝ่าย HR จึงต้องเป็น “กัปตันเรือ” ในการขับเคลื่อน”ทรัพยากรบุคคล” ให้เขา รักและผูกพัน เมื่อเขา”ก้าวเข้ามา” แล้ว ก็อยากให้ อยู่กันนานๆ มาช่วยกัน “ขับเคลื่อนองค์กร ให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

•เปิดมุมมองใหม่เชิงกลยุทธ์กับ “การต้อนรับ” พนักงานใหม่ นอกจาก “การปฐมนิเทศพนักงาน” ยังมีกระบวนการอื่น ๆ อีกด้วย

•เรียนรู้หลักการและวิธีการ “จัดทำโปรแกรมรับขวัญพนักงานใหม่”หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาของหลักสูตร


•มุมมองของการบริหารทรัพยากรบุคคลในช่วงเปลี่ยนผ่าน ระหว่าง “คน” กับ “ยุคสมัยประกอบด้วย

o1. พฤติกรรมของ”คนรุ่นใหม่” New Gen ในมุมมองต่าง ๆ

มุมมององค์กรที่ทำงานด้วย

มุมมองบริหารคนขององค์กร

มุมมองการทำงานกับผู้อื่น

มุมมองการใช้ชีวิต

อะไรและอย่างไรกับบทบาทของฝ่าย HR เพื่อให้”บุคลากร” รักและอยู่ทำงานกับองค์กรยาวนาน

•ความเหมือนที่แตกต่างระหว่าง “การปฐมนิเทศพนักงาน กับ โปรแกรมรับขวัญพนักงานใหม่

•3(esc) ยุทธศาสตร์เป้าหมายในการจัดทำ “โปรแกรมรับขวัญพนักงานใหม่” ของฝาย HR

o1. 3e : เพื่อสอดรับกับ “ความคาดหวัง-ประสบการณ์-ประจักษ์แจ้ง สำหรับ”พนักงานใหม่”

o2. 3s : เพื่อให้”พนักงานใหม่” เริ่มงาน-ทำต่อ-ปากบอก

o3. 3c : เพื่อให้ฝ่าย HR สื่อสาร – สร้างคุณค่า-ภาพลักษณ์

•4 ผู้เกี่ยวข้องในการจัดทำ “โปรแกรมรับขวัญพนักงานใหม่” ให้สำเร็จ

o1. ผู้บริหารระดับสูง

o2. ฝ่าย HR

o3. ฝายงาน

o4. ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง

แผนงาน (On Boarding Action Plan) : ทำอะไร ทำอย่างไรให้”แผนงาน” ประสบความสำเร็จ

เทคนิคการได้รับ “เสียงสะท้อน” จาก พนักงานใหม่

1.การทำ Focus Group

2.การทำ After Staff Probation Interview

3.การทำ Staff Opinion Box

•ตัวอย่างและแนวทางการทำ “โปรแกรมรับขวัญพนักงานใหม่” จากองค์กรชั้นนำ

•ถามตอบประเด็นปัญหา

Trainer


อาจารย์พรเทพ ฉันทนาวี (แนบไฟล์ประวัติ)

การศึกษา

•ปริญญาโท จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

•ปริญญาตรี จิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประสบการณ์ทำงาน

•ผู้อำนวยการหลักสูตรพัฒนานักขาย บริษัท มหวัฒน์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

•ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัท ทีซีซี แคปปิตอล กรุ๊ป

•ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมการตลาดและการขาย เครือโอสถสภา

•ที่ปรึกษาและวิทยากรด้านการตลาด การขาย และการบริการ และทรัพยากรบุคคล


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: On Boarding Program, การปฐมนิเทศพนักงานใหม่

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด