หลักสูตร การส่งเสริมให้ทีมคิดอย่างสร้างสรรค์ (Inspire Innovation Thinking)

รหัสหลักสูตร: 66877

จำนวนคนดู 1007 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร การส่งเสริมให้ทีมคิดอย่างสร้างสรรค์  (Inspire Innovation Thinking)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

การคิด คือ กิจกรรมทางความคิดที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจง เรารู้ว่าเรากำลังคิด เพื่อวัตถุประสงค์อะไรบางอย่างและสามารถควบคุมให้คิดจนบรรลุเป้าหมายได้ ความคิดเป็นพื้นฐานของสติปัญญาและความเข้าใจ การคิดเป็นพื้นฐานของการตัดสินใจ การคิดนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญต่าง ๆ ในโลก และการคิดสร้างสรรค์เชิงแนวคิดบูรณาการ หมายถึง ความสามารถในการเชื่อมโยงแนวคิดหรือองค์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าหาวัตถุประสงค์ได้อย่างเหมาะสม เพื่ออธิบายหรือให้เหตุผลสนับสนุนเรื่องใดเรื่องหนึ่งขององค์กรธุรกิจในยุคใหม่ ต้องเป็นเหตุและผลส่งต่อเนื่องกัน โดยมีกุญแจสำคัญสู่ความสามารถเชิงสร้างสรรค์ และคุณลักษณะผู้มีความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งองค์กรธุรกิจสมัยใหม่นั้นต้องการอย่างยิ่ง

ศักยภาพของบุคคลมีองค์ประกอบที่สำคัญสองประการ คือ การคิด และการแสดงออกในทางปฏิบัติ ซึ่งทั้งสองประการดังกล่าวมี “สมอง” เป็นกลไกที่สำคัญที่สุด องค์กรหรือสถาบันซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จะช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ทันยุคสมัยและพัฒนาก้าวหน้าสู่สิ่งที่ดีกว่าเสมอ ยิ่งกว่านั้นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ยังช่วยให้บุคคลพัฒนาการทำงาน สามารถสร้างผลิตผล สินค้า บริการ และวิทยาการให้เจริญก้าวหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง

วัตถุประสงค์

1.เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความคิดในเชิงสร้างสรรค์

2.เพื่อเรียนรู้เทคนิคการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงเทคนิคระบบโปรแกรมภาษาร่างกายและสมอง NLP

3.เพื่อกระตุ้นให้มีการเสริมสร้างพลังแห่งจินตนาการและเสริมสร้างวิสัยทัศน์ในการทำงาน

4.เพื่อกระตุ้นให้เกิดผลการทำงานที่แตกต่าง แปลกใหม่ และดีกว่าเดิม

หัวข้ออบรมสัมมนา
Session 1

1.กรณีศึกษา : อิทธิพลของความคิดสร้างสรรค์ต่อความสำเร็จระดับประเทศ หรือระดับโลก

    -เนื้อหาในการบรรยาย : เป็นการยกตัวอย่างคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ นอกกรอบ แล้วประสบความสำเร็จระดับประเทศ หรือระดับโลก

2.พลังความคิดสร้างสรรค์และผลกระทบต่อความสำเร็จในการทำงานและใน

    -ชีวิตประจำวัน เช่น ความคิดสร้างสรรค์ นอกกรอบที่ไม่ผิดศีลธรรม ผิดกฏหมาย หรือทำร้ายผู้อื่น แต่สามารถมาใช้ให้เกิดประโยชน์สร้างคุณค่า ให้แก่ตนเอง และองค์กร

3.Creative Thinking and Think Out of Box

    -ความคิดสร้างคืออะไร มีประโยชน์อย่างไร

    -พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างไร ด้วยหลัก SCAMPER

    -การประยุกต์ความคิดบวกเชิงสร้างสรรค์เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิผล

Session2

4.กิจกรรม : เกม Think Out of Box

5.Lateral Thinking คือ อะไร เป็นแนวคิดที่ใช้จินตนาการช่วยให้เราสร้างสรรค์งาน สิ่งต่างๆเพื่อให้ประสบความสำเร็จ ไดอย่างไร

Session 3

6.วิเคราะห์ตนเอง เข้าใจผู้อื่นเพื่อสร้างบรรยากาศการสร้างสรรค์ ในการทำงานร่วมกัน

    -เนื้อหาการบรรยาย : ผู้ร่วมงาน 4 แบบ ,คิดและทำอย่างไรจากดีให้เป็นดีเยี่ยม

7.กิจกรรม "รู้เรา-เข้าใจเขา : การทำงานราบรื่น ความสำเร็จทวีคูณ"

    -จัดให้มีการวิเคราะห์ลักษณะของผู้เข้าฝึกอบรมรายบุคคล

    -จัดรวมกลุ่มผู้เข้าฝึกอบรมที่มีลักษณะเดียวกันให้อยู่กลุ่มเดียวกันและให้หาแนวทางในการปรับปรุงคุณลักษณะของตัวเองให้โดนใจเพื่อนร่วมงาน

    -ตัวแทนกลุ่มนำเสนอ& วิทยากรช่วยเสริมข้อมูล ทักษะและประสบการณ์ เพื่อให้เกิดบรรยากาศการสร้างสรรค์

Session 4

8.พลังการเลือกคิด 5 ด้าน เพื่อสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยม

    -เนื้อหาการบรรยาย เป็นการนำเสนอขบวนการเลือก 5 ด้าน

            1. พลังแห่งการรู้จักตนเอง

            2. พลังแห่งการจินตนาการ

            3. พลังแห่งการจิตใต้สำนึก

            4. พลังแห่งการเจตจำนง ความมุ่งมั่น

            5. พลังแห่งการความรัก

9.กิจกรรมเทคนิคระบบโปรแกรมภาษาร่างกายและสมอง NLP & Creative for Effective Work เพื่อให้มั่นจและมีแรงบันดาลใจในการนำแนวความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ในการทำงานและชีวิตของแต่ละท่าน

10.กิจกรรม: Expertise & Q/A


คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
1.ผู้เข้าอบรมเป็นผู้มีทัศนคติบวกเชิงสร้างสรรค์ เล็งเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น

2.ผู้เข้าอบรมมีความสามารถใช้เทคนิคระบบโปรแกรมภาษาร่างกายและสมอง (NLP) เพื่อให้เกิดผลดีต่อการทำงานของตนเอง ครอบครัว และองค์กร

3.ผู้เข้าอบรมมีแรงบันดาล มีแผนที่ชีวิตที่ชัดเจน เกิดเป็นความมุ่งมั่นในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย

4.ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงความสำคัญของความคิดสร้างสรรค์เชิงบวกต่อการพัฒนาตนเองและองค์กร

5.ผู้เข้าอบรมมีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน ลูกน้องและคู่ค้าต่างๆ

6.สามารถนำความรู้ในศาสตร์ NLP ไปช่วยขจัดความคิดลบเก่า ๆ ที่ไม่ต้องการให้หมดไป โดยสร้างความคิดบวกและสร้างสรรค์ขึ้นมา รวมถึงวิธีการถอดแบบแนวทางสู่ความสำเร็จของตนเอง


ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การส่งเสริมให้ทีมคิดอย่างสร้างสรรค์ (Inspire Innovation Thinking)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: Creative Thinking and Think Out of Box, SCAMPER, Lateral Thinking, NLP & Creative for Effective Work

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด