สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

หลักสูตร Production Planning & Control (การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ) วันที่ 22 มิถุนายน 61 โทร 0897737091

จำนวนคนดู 165 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร Production Planning & Control (การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ) วันที่ 22 มิถุนายน 61 โทร 0897737091
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
หลักการและเหตุผล


        จากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกซึ่งมีผลกระทบทำให้ธุรกิจยิ่งทวีความรุนแรงในการแข่งขันมากขึ้น ดังนั้น การทำธุรกิจโดยเฉพาะภาคการผลิตและภาคการบริการจำเป็นต้องมีการปรับตัวและปรับกลยุทธ์ต่างๆ ในการวางแผนการผลิตและการขาย เพื่อให้ทันต่อสภาพการแข่งขันในปัจจุบัน ฉะนั้น ถ้าองค์กรรู้เทคนิคที่จะกำจัดปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนผลิตให้หมดไปและทั้งยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของเครื่องมือที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปอีกอันจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้องค์กรลดต้นทุนในการผลิตลงได้เป็นจำนวนมาก

        หลักสูตรนี้จะชี้ให้เห็นถึงความสำคัญว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหา รวมถึงเทคนิคต่างๆ ที่สามารถช่วยแก้ปัญหา ทำให้สามารถเพิ่มผลกำไรให้กับบริษัทและแข่งขันกับองค์กรอื่นๆ ได้


วัตถุประสงค์

    1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนและควบคุมการผลิต

    2. เพื่อทำให้ผู้อบรมสามารถเห็นภาพรวมของการวางแผนและควบคุมการผลิตทั้งหมด

    3. เพื่อทำให้ผู้อบรมสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม

หัวข้ออบรมสัมมนาหลักสูตร การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

Production Planning & Control

อบรมวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 09:00-16:00 น.

ณ The Palazzo Bangkok Hotel ถนนรัชดา MRT สถานีห้วยขวาง

Promotion!! สมัครเข้าอบรมครบ 4ท่าน ลดราคาเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น

วิทยากร อาจารย์พิสิทธิ์  ชูยงค์

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน Productivity improvement ขององค์การสหประชาชาติ

ว่าด้วยการพัฒนาการค้า UNCTAD (United Nations Conference for Trade Development)

และ USAID (United State Aid for International Development) 

และผู้เชี่ยวชาญในระดับสากลว่าด้วยการผลิตแบบลีนหัวข้อการอบรม

    1. เข้าใจหลักพื้นฐานและความสัมพันธ์ของระบบการผลิต

      · ระบบการผลิตแบบต่อเนื่อง การผลิตแบบไม่ต่อเนื่อง การผลิตแบบ Fixed

      · ระบบการผลิตแบบ Make to stock และวิธีวางแผน

      · ระบบการผลิตแบบ Make to order และการวางแผน

    2. การพยากรณ์ความต้องการ (Forecasting)

      · ประเภทของการพยากรณ์ที่ใช้สำหรับการผลิตแต่ละระบบ

      · ขั้นตอนและวิธีการพยากรณ์ ที่ช่วยในการคาดคะเนความต้องการของลูกค้า

    3. การคำนวณอัตราการผลิต (cycle time)

      · Man & Machine chart แผนภูมิคน-เครื่องจักร

      · Time measurement (การวัดเวลา cycle time)

      · Allowances ใช้ในการคำนวณอัตราการผลิต

      · Standard time calculation การคำนวณการตั้งเวลามาตรฐาน

      · วิธีการคำนวณประสิทธิภาพการผลิต

    4. การวางแผนกำลังการผลิต (capacity planning)

      · Process capacity

      · Machine downtime-uptime

      · การคำนวณกำลังการผลิต และการวางแผนกำลังการผลิต

      · วิธีการเพิ่มกำลังการผลิต

   5. Material Requirement Planning (MRP)

       · Bill of material การทำรายการวัตถุดิบ

       · Procurement lead-time ระยะเวลาในการสั่งซื้อ

       · Material requirement planning (MRP)

       · Material aggregate planning การวางแผนวัตถุดิบรวมระหว่าง การตลาด-ฝ่ายผลิต-supplier

       · Material receiving control การควบคุมการรับวัตถุดิบ

    6. Machine requirement planning

       · การวางแผนเครื่องจักร machine loading

       · การวางแผนอุปกรณ์ machine attachment planning

    7. Manpower planning

       · Skill requirement planning ทักษะการทำงานที่ต้องวางแผน

       · Skill matrix ตารางฝีมือ

    8. การวางแผนการผลิตอย่างมีระบบ

       · แผนการผลิตรวม (Aggregate Plan) ระหว่าง Marketing-Production-Suppliers

       · ตารางการผลิตหลัก (Master Schedule)

       · Monthly planning แผนการผลิตประจำเดือน

       · TAKT time planning (Just-in-time planning)

       · Scheduling ตารางการผลิตประจำวัน

       · Shipment planning การวางแผนการจัดส่ง

    9. การควบคุมการผลิต

       · รายงานการผลิตประจำชั่วโมง ประจำวัน

       · ปัญหาคอขวด และวิธีการแก้ไข

       · รายงานประสิทธิภาพการผลิต ประจำวัน

       · การปรับกำลังการผลิต

   10. Supply chain management and supplier planning

       · Capacity requirement การวางแผนความต้องการกำลังการผลิตของ Supplier

       · Supplier integrated planning การวางแผนร่วมกันกับ Supplier

       · Demand planning การวางแผนความต้องการ

       · Supplier delivery control การควบคุมการจัดส่งของ supplier

       · สิ่งที่ supplier ต้องปรับเปลี่ยนสำหรับการเข้าสู่ supply chain

   11. Enterprise Resource Planning (ERP)

       · Inventory management การจัดการวัสดุคงคลัง

       · Machine management การบริหารเครื่องจักร

       · Material management การบริหารวัตถุดิบ

       · Production planning


สำรองที่นั่ง ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่

คุณอิศราภรณ์ 089-773-7091

www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com


วิทยากร

วิทยากร อาจารย์พิสิทธิ์ ชูยงค์ 

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน Productivity improvement ขององค์การสหประชาชาติ

ว่าด้วยการพัฒนาการค้า UNCTAD (United Nations Conference for Trade Development)

และ USAID (United State Aid for International Development)

และผู้เชี่ยวชาญในระดับสากลว่าด้วยการผลิตแบบลีน

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: การวางแผนและควบคุมการผลิต, Production Planning & Control, อาจารย์พิสิทธิ์ ชูยงค์, วางแผนกำลังการผลิต(capacity planning), วางแผนการผลิตอย่างมีระบบ, hrdzenter
การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน (ภาคปฏิบัติ)
ไม่มีค่าใช้จ่าย
สำหรับเจ้าหน้าที่อาคารและโรงงานควบคุมสามารถตรวจวิเคราะห์เพื่อประเมินสมรรถนะได้อย่างถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและสอดคล้องกับกฎกระทรวงฯ
การอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ให้เจ้าหน้าที่โรงงานควบคุมอุตสาหกรรมอาหาร ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในลักษณะเดียวกันมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในการอนุรักษ์พลังงาน
การเลือกใช้เครื่องมือ-วิธีการเพิ่มผลผลิตที่เหมาะสมกับการทำงาน
3800บาท
ปัจจุบันการแข่งขันด้านการผลิตที่มีความรุนแรง ทำให้หลายองค์กรหันมาใช้เครื่องมือหรือวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่หลากหลาย ที่จะช่วยลดต้นทุนการผลิตเพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันและสร้างเป็นวัฒนธรรมในการพัฒนาในองค์กร โดยการเลือกใช้เครื่องมือที่ช่วยเ
Work Improvement  ปลดล็อค ปัญหา เข้าใจหลักการ เพื่อปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง
3800บาท
ในปัจจัยบุคคลจะต้องสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านประสิทธิภาพ คุณภาพ ต้นทุน ผลผลิต และการวัดผลงาน สร้างความสามารถในการคิดวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการปรับปรุงการทำงานให้ได้อย่างคล่องแคล่ว ให้มีมุมมองในการปรับปรุงไม่ยึดติดกับสิ่งเดิม และให้เกิดการคิดและทำงานอย่างเ
ผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร
ไม่มีค่าใช้จ่าย
หลักสูตรเหมาะสำหรับเจ้าหน้าที่อาคารและโรงงานควบคุมเพื่อพัฒนาบุคลากรภายในโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบเป็นผู้ตรวจติดตามการจัดการพลังงานภายใน ให้มีความรู้ความสามารถในการตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงานให้ถูกต้องตามหลักการเป็นไปอย่างมีป
หลักสูตร แนวคิดและเทคนิคการนำ “ลีน” มาใช้ในสำนักงาน (Lean Office Management)
3500บาท
เพื่อนำหลักการและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดแบบลีน (Lean Thinking) ไปประยุกต์ใช้ งานในการปรับปรุงพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น
ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ ISO 17025 : 2005
3500บาท
มาตรฐานข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและ/หรือ สอบเทียบ (มอก.- ISO/IEC 17025 : 2005)
การสร้างจิดสำนึกและความตระหนักในการประหยัดพลังงาน
3800บาท
ในสถานการณ์ปัจจุบัน ที่พลังงานลดลงอยู่ตลอดเวลา หากใช้กันอย่างไม่รู้คุณค่า สักวันหนึ่งคงจะหมดไป ไม่ว่าพลังงานไฟฟ้า น้ำ น้ำมัน ฯลฯ หากพลังงานเหล่านี้ลดลงไปเรื่อยจะส่งผลกระทบต่อการดำรงอยู่ของทุกๆท่านและจะต้องมีผลต่อองค์กรธุรกิจต่างๆแน่นอน ซึ่งมีความจำเป็นอย่