สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

ยืนยัน HR for Non-HR กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (25 มิ.ย. 61) ดร.กฤติน

จำนวนคนดู 42 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ยืนยัน HR for Non-HR กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (25 มิ.ย. 61) ดร.กฤติน
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้บริหารยุคใหม่

(HR FOR NON HR) วิทยากร: ดร.กฤติน กุลเพ็ง

วัตถุประสงค์

  เพื่อให้ผู้บริหาร มีพื้นฐานความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์

  เพื่อให้ทราบถึงความสำคัญและประโยชน์ของการนำระบบหรือเครื่องมือด้าน HR ไปใช้เพื่อบริหารคนในหน่วยงานอย่างเป็นระบบ

  เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการจัดทำและใช้เครื่องบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

  เพื่อให้สามารถนำระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ ไป IMPLEMENT ใช้จริงในหน่วยงานได้อย่างประสิทธิผลและเป็นไปในทิศทางที่องค์กรต้องการ 

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้อการอบรม

ความสำคัญของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับองค์กร หน่วยงาน ทีมงาน และตัวบุคคล

เหตุผลความจำเป็นของงาน HR ทีมีต่อผู้จัดการตามสายงานต่าง ๆ

บทบาทของงาน HR สำหรับผู้จัดการตามสายงาน และหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์

ความเชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องในบทบาทของ LINE MANAGERและบทบาทของหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์

(สรรหา-พัฒนา-รักษาไว้-ใช้ประโยชน์)

 มิติที่ 1 : การวางแผนอัตรากำลัง (MANPOWER PLANNING)

 มิติที่ 2 : การสรรหาและคัดเลือก (RECRUITMENT AND SELECTION)

 มิติที่ 3 : การพัฒนาพนักงาน (TRAINING & CAREER DEVELOPMENT)

 มิติที่ 4 : การรักษาไว้ – การจูงใจพนักงาน (MOTIVATION SYSTEM)

 มิติที่ 5 : การบริหารประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (PERFORMANCE MANAGEMENT SYSTEM)

 มิติที่ 6 : การวางแผนพัฒนาอาชีพ (CAREER DEVELOPMENT)

 MODERN HR TOOLS ที่องค์กรสมัยใหม่นิยมนำมาใช้กับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

COMPETENCY และ KPI กับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

EMPLOYEE ENGAGEMENT เพื่อความผูกพันและทุ่มเทกับองค์กร

TALENT MANAGEMENT กับการบริหารคนเก่งเพื่อความโดดเด่นขององค์กร

SUCCESSION PLAN เพื่อการเตรียมทายาทสืบทอดขององค์กร

การสรุปประเด็นการนำไปใช้


วิธีการอบรม

1.บรรยายให้เกิดแนวความคิด ได้หลักการและวิธีการ

2.ฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษา และจากงานจริง

ระยะเวลาของการอบรม1 วัน

วิทยากร
วิทยากร: ดร.กฤติน กุลเพ็ง


ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
หลักสูตร การบริหารงานธุรการยุคใหม่ Professional Administration for New Gen
3900บาท
บทบาทของธุรการจะเปลี่ยนไป เมื่อเรียนรู้ทักษะ และ เทคนิคการบริหารงานธุรการอย่างมืออาชีพ
หลักสูตร การนำเสนอเบื้องต้น (BASIC POWERPOINT) INW Promotion
3900บาท
ทำความรู้จักกับ Powerpoint ว่าทำะไรได้บ้าง เทคนิคต่างๆในการทำ Powerpoint อย่างไรให้สวยงาม ปุ่มต่างๆของโปรแกรมมีอะไรบ้างและใช้อย่างไร Template ที่สวยงามเป็นอย่างไร
กลยุทธ์การให้คำปรึกษาโดยผู้บังคับบัญชา
3900บาท
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในบทบาทในฐานะผู้ให้คำปรึกษา (Counselor) และการสอนงานเพื่อนำไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม
การบริหารเวลาและการวางแผนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
3500บาท
คนทำงานที่ขาดระเบียบ จะเปลี่ยนตัวเองไปเป็นคนที่มีระเบียบได้อย่างไร ? สิ่งแรกที่สำคัญที่สุดก็คือ การวางแผน ซึ่งหลายคนก็อาจจะบอกว่ารู้ทฤษฎีนี้ดีอยู่แล้ว แต่ไม่มีเวลาที่จะวางแผน (Failing to Plan is planning to Fail…)
เทคนิคการประชุมและการสื่อสารในที่ประชุมที่ได้ผล
3500บาท
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประชุมในแต่ละรูปแบบ 2. มีทักษะในการจัดและดำเนินการประชุมที่มีประสิทธิภาพ ครบทุกขั้นตอน ตั้งแต่เรื่องการเตรียมการ การประสานงาน การควบคุมการประชุม การจัดการงานเอกสารต่างๆ ตลอดจนการทำรายงานและการติดตามผลการดำเนินงาน ห
เทคนิคการทำงานร่วมกันกับทุก GEN
3500บาท
เรียนรู้และเข้าใจผู้อื่น เคล็ดลับสู่ความสำเร็จในการทำงาน
ทักษะการสัมภาษณ์ที่มีประสิทธิภาพ
3800บาท
การสัมภาษณ์ที่มีประสิทธิภาพจำเป็นต้องเข้าใจหลักการ และวิธีการในการสัมภาษณ์เป็นอย่างดี รวมถึงเข้าใจถึงหลักในการตั้งข้อคำถาม และการประเมินผลจากการสัมภาษณ์ เพื่อสรุปและนำไปใช้ในการบริหารงานบุคคล
การปฏิบัติงาน HR ยุคปัจจุบันอย่างมืออาชีพ
3800บาท
ปัจจุบันงานHR (บริหารทรัพยากรบุคคล) เป็นงานที่สำคัญอย่างยิ่งในทุกองค์กร ในสายงาน HR เองนั้นก็มีการพัฒนา เปลี่ยนแปลง วิธีการต่างๆอยู่ตลอดเวลา การทำงานด้านบริหารบุคลากรนั้น สิ่งที่สำคัญในการทำงานคือ ความเข้าใจในงานเชิงปฏิบัติ เพราะการมีความรู้ในงาน HR นั
เคล็ดลับ “การบริหารจัดการ ยุค 4.0” สู่ความเป็นมืออาชีพ
3900บาท
เพื่อการสร้างความมั่นใจอีกระดับหนึ่งในการบริหารจัดการงาน เพื่อสร้างความก้าวหน้าในอาชีพให้เป็นรูปธรรม