สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

การบริหารคนเก่ง คนดี มีฝีมือ องค์การประสบความสำเร็จ

จำนวนคนดู 210 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การบริหารคนเก่ง คนดี มีฝีมือ องค์การประสบความสำเร็จ
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
การบริหารคนเก่ง คนดี มีฝีมือ องค์การประสบความสำเร็จ

(TALENT MANAGEMENT FOR ORGANIZATION SUCCESS)

หลักการและเหตุผล

       เป็นที่ตระหนักกันดีแล้วว่าองค์การต่าง ๆ จะประสบความสำเร็จในการดำเนินงานได้อย่างยั่งยืน สามารถตอบโจทย์ความท้าทายในการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในรูปแบบต่าง ๆ ของโลกปัจจุบันและต่ออนาคต และตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญขององค์การ ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อความสำเร็จหรือความล้มเหลวขององค์การ ปัจจัยหนึ่งที่สำคัญยิ่งต่อองค์การให้เดินหน้าต่อไปได้อย่างแข็งแรงและเติบโตในระยะยาว คือทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ ที่มีขีดความสามารถ ศักยภาพ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่สำคัญตรงกับความต้องการขององค์การ มาช่วยกันขับเคลื่อนให้องค์การเพิ่มระดับความสามารถต่อการพัฒนาการดำเนินงานให้บรรลุความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดได้

       ดังนั้น องค์การจะทำอย่างไรให้ได้มีทรัพยากรมนุษย์หรือบุคลากรในองค์การ ที่ต่างเรียกกันทั่วไปว่า คนเก่ง ซึ่งมีคุณลักษณะสำคัญทั้งความสามารถสูง ศักยภาพสูง และเป็นคนดี อยู่ทำงานให้กับองค์การ สร้างสรรค์และส่งมอบผลงานที่มีคุณค่าให้องค์การ และมีจิตที่ผูกพันอยู่กับองค์การในระยะยาวได้

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ ความหมาย ประโยชน์และความสำคัญของการบริหารจัดการคนเก่ง ที่มีผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพขององค์การ

2. เพื่อเรียนรู้แนวทาง/กระบวนการต่าง ๆ ของการได้มาซึ่งคนเก่ง การพัฒนาศักยภาพให้เติบโต การบริหารผลการปฏิบัติงาน และการธำรงรักษา เพื่อสร้างผลงานต่อไปในระยะยาว

3. แนวทางการประยุกต์โมเดลการบริหารคนเก่ง คนดี มีฝีมือ เพื่อให้องค์การประสบความสำเร็จ เพื่อการนำไปใช้ตามบริบทที่เหมาะสมของแต่ละองค์การ

 


หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้อการอบรม 1 วันเต็ม

1. แนวคิด หลักการ ความสำคัญและผลกระทบของคนเก่ง การบริหารจัดการคนเก่ง ในระดับ

มหภาค (MACRO) และจุลภาค (MICRO)

2. ความหมายของคนเก่ง กับการบริหารจัดการคนเก่ง

3. กระบวนการบริหารจัดการคนเก่ง และการประยุกต์ใช้ COMPETENCY กับการบริหารจัดการคนเก่ง

4. การสรรหาและคัดเลือกคนเก่ง แหล่งที่มาของคนเก่ง บนพื้นฐานความสามารถและความต้องการขององค์การ (TALENT RECRUITING AND SELECTION)

5. แนวทางการพัฒนาคนเก่ง (TALENT DEVELOPMENT)

6. คนเก่งกับองค์การแห่งการเรียนรู้ (LEARNING ORGANIZATION)

7. แนวคิดการประเมินผลการปฏิบัติงาน

8. การบริหารคนเก่งเพื่อประโยชน์การวางแผนสืบทอดตำแหน่ง (SUCCESSION PLANNING)

9. กลยุทธ์ในการธำรงรักษาพนักงานเพื่อผูกใจให้รังสรรค์ผลงานและอยู่กับองค์การนาน (RETENTION AND ENGAGEMENT)

10. แนวทางการพัฒนาองค์การให้เป็นองค์การเลือกได้ (EMPLOYER OF CHOICE)

11. แบบสำรวจพฤติกรรมการเป็นพนักงานที่ดีขององค์การ

12. กรณีศึกษาความสำเร็จขององค์การชั้นนำในการดำเนินงานเรื่องการบริหารจัดการคนเก่ง

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

1. ผู้บริหารขององค์การทุกระดับ

2. ผู้บริหาร/ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

3. ผู้จัดการ/หัวหน้างาน/นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับงานการบริหาร การพัฒนาคนเก่ง

4. บุคคลทั่วไปที่ประสงค์เพิ่มพูนความเข้าใจในเรื่องการบริหารจัดการคนเก่ง

วิธีการอบรม

• การบรรยาย

• การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

• การระดมสมอง

• กิจกรรมกลุ่ม

• แบบฝึกหัด


วิทยากร
ดูประวัติ

ดร.ชญารัศมิ์ ทรัพยรัตน์

การบริหารการจัดการ กลยุทธ์ธุรกิจ

ผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ในสายงานบริหาร/พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือที่เกี่ยวข้อง , อาจารย์ (Lec­turer) ประจำหรืออาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัย วิทยากรบรรยาย สาขาหลักที่สอนได้แก่การบริหาร/การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การบริหารจัดการคนเก่ง การพัฒนาองค์การ

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: @tesstraining
Train the Trainer เทคนิคก้าวสู่วิทยากรมืออาชีพ
3900บาท
เป็นหลักสูตรในการสร้างวิทยากรในองค์กร ให้สามารถถ่ายทอดงานเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการทำงานโดยเน้นหลักการในการนำเสนอ และศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน จนถึงการพัฒนาบุคลิกภาพในระหว่างการพูด และเทคนิคการเขียนหลักสูตร
หลักสูตร กลยุทธ์การขายเพื่อเพิ่มยอดขายอย่างมืออาชีพ
3900บาท
ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผนการรักษาฐานลูกค้าเก่าและเพิ่มลูกค้าใหม่รวมถึงเข้าใจวิธีการตั้งเป้าหมายเพื่อติดตามการสร้างยอดขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
HRD Strategy กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ
3500บาท
การบริหารในปัจจุบันได้ให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคลเป็นอย่างมาก องค์กรที่มีทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพย่อมเป็นสิ่งที่สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ ซึ่งการพัฒนาบุคลากรนั้นมีทั้งระยะสั้นแบบปีต่อปี และการพัฒนาบุคลากรแบบต่อเนื่องในระยะยาว 3 ปี หรือ 5 ป
หลักสูตร การเจรจาต่อรองและปิดการขาย
3900บาท
ในปัจจุบันผู้ทำงานด้านการขายมีความเหลื่อมล้ำทางด้านอายุกับลูกค้าเป็นอย่างมาก ทำให้การขายเกิดความไม่น่าเชื่อถือ เพราะการเจรจาและการโน้มน้าวเป็นจุดอ่อนของนักขายสายเลือดใหม่ที่ขาดแต้มต่อเรื่องของความน่าเชื่อถือ อีกทั้งการเจรจาต่อรองยังหมายถึงการใช้เทคนิค บุค
การจัดทำระบบบริหารแผนสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan Management System) รุ่นที่ 8
4000บาท
ออกแบบพัฒนาหลักสูตรนี้ขึ้น เพื่อช่วยให้ท่านและองค์กรของท่านเตรียมความพร้อมของบุคลากรในเชิงรุก ด้วยการวางแผนหาผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อป้องกันปัญหาด้านการขาดแคลนบุคลากรในตำแหน่งงานหลักที่สำคัญๆ
จัดทำแผนกลยุทธ์ HR อย่างไรให้เป็นยุทธศาสตร์องค์กร (สัมมนาเชิงปฏิบัติการ)
3900บาท
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบแนวคิดหลักการจัดทำแผนกลยุทธ์ HR ในเชิงยุทธศาสตร์ ที่สอดคล้องกับแผนธุรกิจขององค์กร
เทคนิคการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ สำหรับ HR มือใหม่ รุ่นที่ 7
4000บาท
หลักสูตรฝึกอบรมนี้สถาบันฯ ได้รับการออกแบบและพัฒนาขึ้นใหม่ จากประสบการณ์ตรงในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในการเป็นผู้บริหารสายงาน HR และวิทยากร รวมทั้งที่ปรึกษา ในองค์กรธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ กว่า 28 ปี
นักพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ รุ่นที่ 6 (Professional HRD Officer)
3600บาท
หลักสูตรที่จะช่วยปูพื่นฐานในงานพัฒนาบุคคลากร Training & Development ช่วยให้ HRD เข้าใจเทคนิค วิธีการ และแนวทางพัฒนาบุคคลากรให้สอดคล้องกับองค์กร และมีประสิทธิภาพ.!!!