ทักษะการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรม ( Competency Based /Behavioral Based Interviewing Skill )

รหัสหลักสูตร: 66572

จำนวนคนดู 372 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ทักษะการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรม ( Competency Based /Behavioral Based Interviewing Skill )
รอบที่

1

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566

เวลา 09:00 - 16:00 น.

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 142 วัน


2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 142 วัน


หากท่านต้องการโบร์ชัวร์หลักสูตรเพื่อนำเสนอ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ทันที Course Outline

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

หลักการและเหตุผล
     การคัดสรรบุคคลากรที่จะมีความรู้ความสามารถและพฤติกรรมการทำงานที่สอดคล้องกับตำแหน่งงาน โดยการประเมินสมรรถนะ (Competency) เพื่อผ่านการคัดเลือก จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำการประเมิน เพื่อนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการมองหามืออาชีพมาร่วมงาน มีความพร้อมด้านสมรรถนะจากการสัมภาษณ์ ตลอดจนการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรม(Behavior Based Interview) เป็นเทคนิคการสัมภาษณ์ที่ใช้ในการคัดเลือกบุคลากร ซึ่งผู้สมัครงาน จะได้มีโอกาสแสดงศักยภาพในการแสดงผลงาน การประสบความสำเร็จในงานจากพฤติกรรม กิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้ลงมือปฏิบัติจริง รวมถึงความสำเร็จจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เพื่อจะได้คาดการณ์ถึงการบริหารจัดการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของตำแหน่งงานที่จะได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมงานในองค์กร เพื่อมีส่วนร่วมในการสร้างความเติบโตขององค์กรต่อไปอย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์
   1.  เพื่อความเข้าใจในการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรม (Behavior Based Interview) เป็นเทคนิคการสัมภาษณ์ที่ใช้ในการคัดเลือกบุคลากร
   2.  เพื่อความเข้าใจในการคัดสรรบุคคลากรโดยวิธีการประเมินสมรรถนะ (Competency)
   3.  เพื่อฝึกและวิเคราะห์ รวมถึงประเมินขีดความสามารถ (Competency) ของผู้ถูกสัมภาษณ์และทักษะการสัมภาษณ์งานเชิงพฤติกรรม (Behavioral Based Interview )

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการฝึกอบรม
Session 1 ทักษะการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรม Competency Based Skill
Chapter 1 : สมรรถนะ ของบุคลากร (Competency)
Chapter 2 : ลักษณะทั่วไปของ (Competency Based Interviews Questions)
Chapter 3 : Competency กับการสัมภาษณ์งาน (Competency Based Interview : CBI)
Chapter 4 : STAR องค์ประกอบตามหลัก องค์ประกอบหลักของทุกการสัมภาษณ์
                      -    Situation
                      -    Task
                      -    Action
                      -    Result
Chapter 5 : เสริมสร้างสมรรถนะ (Competency) กับการส่งเสริมการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Chapter 6 : การประเมินผลการปฏิบัติงานและศักยภาพบุคลากร
Session 2 การสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรม (Behavior Based Interview)
Chapter 1 : ความหมายของการสัมภาษณ์งานเชิงพฤติกรรม (Behavioral Based Job Interview)
Chapter 2 : องค์ประกอบของการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรม
                     -    การรวบรวมข้อมูล (Gather information)
                     -    การดำเนินการสัมภาษณ์ (Conduct the interview)
                     -    การประเมินพฤติกรรม (Interpret behavior)
                     -    การติดตาม (Follow-up)
Chapter 3 : ลักษณะบทสัมภาษณ์
                   ควรตั้งคำถามให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ ได้เล่าถึงประสบการณ์ ได้แสดงออกถึง แนวคิด วิธีการแก้ปัญหา และพฤติกรรมที่แสดงออกในสถานการณ์ต่างๆ
Chapter 4 : ประเภทของคำถามสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรม
                   เทคนิคการกำหนดถามแบบ Competency Based Interview Question (CBIQ)
                   การใช้ข้อคำถามเจาะลึกเพื่อค้นหาขีดความสามารถ( Probing Question)
Chapter 5 : การเสนอแนะแบบ 360 องศา (360 Degree Feedback

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ :
   1. นำกระบวนการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรม (Behavior Based Interview) ไปเป็นเทคนิคการสัมภาษณ์ที่ใช้ในการคัดเลือกบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
   2. ในการคัดสรรบุคคลากรโดยวิธีการประเมินสมรรถนะ (Competency)
วิธีการฝึกอบรม
   1. เน้นการเรียนรู้แบบถ่ายโอนความรู้ (Transfer of Learning)
   2. เน้นการเรียนรู้แบบ Action Learning กิจกรรมกลุ่มย่อย SGA. (Small Group Activity)
   3. เน้นการเรียนรู้จากการถ่ายทอดประสบการณ์ Learn by Experience.
   4. Work shop / Case Study

วิทยากร

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ -

สำหรับองค์กร (ทักษะความชำนาญทั่วไป)

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
-    เจ้าของกิจการ,ผู้บริหาร,ผู้จัดการ,หัวหน้างาน และผู้ที่สนใจทั่วไป
-    ระดับบุคคลหรือระดับองค์การจำนวนผู้เข้าอบรม : 20-30 คน/รุ่น

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364

หากท่านต้องการสมัคร ทักษะการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรม ( Competency Based /Behavioral Based Interviewing Skill )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: ทักษะการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรม, Competency Based, Behavioral Based Interviewing Skill

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

อบรมหลักสูตร ธุรกิจแข็งแกร่งได้ด้วย..งานจัดซื้อ (Business Strong with Purchasing...

ขอเชิญฟังสัมมนาหลักสูตรธุรกิจแข็งแกร่งได้ด้วย..งานจัดซื้อ (Business Strong with Purchasing Job) ที่เหมาะสำหรับหัวหน้างานที่รับผิดชอบงานจัดซื้ออยู่แล้ว แต่อยากพัฒนาขึ้นมาเป็นผู้บริหารในหน่วยงานจัดซื้อ/จัดหา