Sales Management Programme : การบริหารงานขาย

รหัสหลักสูตร: 55738

จำนวนคนดู 1466 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

คำอธิบายหลักสูตร

การบริหารทีมงานขาย เป็นภาระกิจที่สำคัญของผู้บริหารทีมขาย การอบรมในหลักสูตร การบริหารการขาย : Sales Management จะช่วยให้ท่านมีความรู้ (Knowledge) ในหลักการบริหารทีมขาย การวางแผน การจัดระบบงาน การจัดระบบคนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เนื่องจากป็นหลักสูตรที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อภาระกิจสำคัญของผู้บริหารทีมขาย การอบรมจึงทำให้ท่านได้รับความเข้าใจ (Understand) การเปลี่ยนมุมมองการขายจากระยะสั้นสู่ระยะยาว โดยให้ทีมขายได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่บนพื้นฐานของผู้บริหารทีมและลูกน้อง มีความเข้าใจกัน ร่วมมือร่วมใจกัน ในหลักสูตรยังช่วยพัฒนาทักษะ (Skill) ทางการบริหารการขาย การใช้ระบบ RIS-CCMS (ริส-ซีซีเอ็มเอส) ในการบริหารทีมงานขาย และสร้างทัศนคติที่ถูกต้อง (Attitude) ในการเป็นผู้บริหารที่ดี ในการเป็นแบบอย่างในการกระตุ้นจูงใจเพื่อสร้างพลังใจในการขายให้แก่ทีม ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง จนสามารถก้าวข้ามจากผู้บริหารธรรมดาไปสู่ผู้บริหารการขายขั้นเทพได้อย่างบรรลุผลสัมฤทธิ์
หัวข้ออบรมสัมมนา
Course Outline :

   • การบริหารการขาย คืออะไร?

   • การบริหารทีมขายให้บรรลุเป้าหมาย

   • การเป็นนักบริหารทีมงานขาย

   • การเปลี่ยนมุมมองการขายจากระยะสั้นสู่ระยะยาว

   • การจัดโครงสร้างการขาย

   • การสร้างกระบวนการขายที่สร้างผลงานตามที่ต้องการ

   • การวางแผนการขาย

   • การบริหารลูกค้า

   • การพัฒนาระบบงานขาย

      - การสร้างกระบวนการขายแบบ APPOCS

      - การบริหารการขายด้วยระบบ RIS-CCMS

   • ภาระกิจสำคัญของผู้บริหารทีมขาย

      1. การทำงานที่รับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมาย

          ๐ ต้องทำให้พนักงานบรรลุเป้าการขาย

          ๐ ต้องทำให้พนักงานมีกำลังใจในการทำงาน

          ๐ ต้องทำให้พนักงานมีความสามัคคีกัน

      2. การสร้างพนักงานมืออาชีพด้วยการเป็น Coach ที่มีประสิทธิภาพ

          ๐ เข้าใจความแตกต่างของ Coach กับ Manager

          ๐ ภารกิจและการทำงานของ Coach

          ๐ ภารกิจและการทำงานของ Coach

      3. การผลักดันการเติบโตของยอดขายด้วยการสร้างกำลังใจ

          ๐ การเลือกคำพูดและประโยคที่สร้างกำลังใจ

          ๐ การใช้บุคลิกและท่าทางในการกระตุ้นให้ฮึกเหิม

          ๐ การสร้างกำลังใจจากการประชุม

   • การวิเคราะห์ข้อมูลและแปลเป็นแผนการทำงาน

   • ปัญหาและอุปสรรคในงานขาย และ การบริหารงานขาย

   • การตั้งเป้าหมายงานขายอย่างได้ผล

   • ทัศนคติแห่ง “รากของปัญหา” ของพนักงานขาย

   • การสร้างมาตรฐานในการขายเพื่อความสำเร็จระยะยาว

   • การวิเคราะห์ข้อมูลขายเพื่อการพัฒนาการขายและตลาด

   • เทคนิคการวางแผนและติดตามงานขายอย่างมืออาชีพ

   • การสร้างพลังและแรงจูงใจในการขาย

   • การสร้างทัศนคติและจิตสำนึกใหม่เพื่อลูกค้า

Sponsored
เจาะลึก เพื่อแก้ปัญหางานจัดซื้อ (Deep in Purchasing Job)

เจาะลึก..เพื่อแก้ปัญหางานจัดซื้อ (Deep in Purchasing Job)-----------------------------...

ดูรายละเอียด
นักจัดซื้อ-ต่างประเทศ (Oversea Procurement)

นักจัดซื้อ-ต่างประเทศ (Oversea Procurement)หัวข้อใหม่นี้ พัฒนาขึ้นมา เพื่อเป็นการต่อยอ...

ดูรายละเอียด
วิทยากร
ดูประวัติ

วัฒนา วาทะพล (อ.วัฒนา)

สำหรับองค์กร และอื่นๆ (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, ทักษะความชำนาญทั่วไป, การบริการ, ฝ่ายบุคคล, การพัฒนาบุคลิกภาพ)

อาจารย์วัฒนา วาทะพล เป็นที่ปรึกษาด้านระบบ Competency และ KPI เจ้าของหนังสือ Pocket Book ขยับปาก (กา) เพื่อชาติ ชนะเลิสศการพูดสุนทรพจน์ ชนะเลิศรางวัลนักพูดยอดเยี่ยมและรางวัลนักโต้วาทีดีเด่น Talk Show ก้าวแกร่งแห่งนักขาย Talk Show อนาคตธุรกิจไทย Thailand 4.0 ปัจจุบัน HRM & HRD Manager สถาบันฝึกอบรม FIT Pro ที่ปรึกษาฝ่ายพัฒนาองค์กร (Organization Development Advisor) Junsuwan Moji วิทยากรรับเชิญบรรยายในภาครัฐและเอกชน

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: การบริหารงานขาย, sales management, การบริหารงานขาย sales management, sales management programme, สถาบันฝึกอบรม FIT Pro, การบริหารทีมขาย