การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

จำนวนคนดู 408 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนและควบคุมการผลิต

2. เพื่อทำให้ผู้อบรมสามารถเห็นภาพรวมของการวางแผนและควบคุมการผลิตทั้งหมด

3. เพื่อทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม


หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาหลักสูตร

     1. เข้าใจหลักพื้นฐานและความสัมพันธ์ของระบบการผลิต

         • ระบบการผลิตแบบต่อเนื่อง การผลิตแบบไม่ต่อเนื่อง การผลิตแบบ Fixed

•ระบบการผลิตแบบ Make to stock และวิธีวางแผน

•ระบบการผลิตแบบ Make to order และการวางแผน

     2. การพยากรณ์ความต้องการ (Forecasting)

         • ประเภทของการพยากรณ์ที่ใช้สำหรับการผลิตแต่ละระบบ

         • ขั้นตอนและวิธีการพยากรณ์ ที่ช่วยในการคาดคะเนความต้องการของลูกค้า

     3. การคำนวณอัตราการผลิต (cycle time)

•Man & Machine chart แผนภูมิคน-เครื่องจักร

•Time measurement (การวัดเวลา cycle time)

•Allowances ใช้ในการคำนวณอัตราการผลิต

•Standard time calculation การคำนวณการตั้งเวลามาตรฐาน

•วิธีการคำนวณประสิทธิภาพการผลิต

     4. การวางแผนกำลังการผลิต (capacity planning)

•Process capacity

•Machine downtime-uptime

•การคำนวณกำลังการผลิต และการวางแผนกำลังการผลิต

•วิธีการเพิ่มกำลังการผลิต

     5. Material Requirement Planning (MRP)

•Bill of material การทำรายการวัตถุดิบ

•Procurement lead-time ระยะเวลาในการสั่งซื้อ

•Material requirement planning (MRP)

•Material aggregate planning การวางแผนวัตถุดิบรวมระหว่าง การตลาด-ฝ่ายผลิต-supplier

•Material receiving control การควบคุมการรับวัตถุดิบ

     6. Machine requirement planning

•การวางแผนเครื่องจักร machine loading

•การวางแผนอุปกรณ์ machine attachment planning

     7. Manpower planning

•Skill requirement planning ทักษะการทำงานที่ต้องวางแผน

•Skill matrix ตารางฝีมือ

     8. การวางแผนการผลิตอย่างมีระบบ

         • แผนการผลิตรวม (Aggregate Plan) ระหว่าง Marketing-Production-Suppliers

         • ตารางการผลิตหลัก (Master Schedule)

•Monthly planning แผนการผลิตประจำเดือน

•TAKT time planning (Just-in-time planning)

•Scheduling ตารางการผลิตประจำวัน

•Shipment planning การวางแผนการจัดส่ง

     9. การควบคุมการผลิต

•รายงานการผลิตประจำชั่วโมง ประจำวัน

•ปัญหาคอขวด และวิธีการแก้ไข

•รายงานประสิทธิภาพการผลิตประจำวัน

•การปรับกำลังการผลิต

     10. Supply chain management and supplier planning

•Capacity requirement การวางแผนความต้องการกำลังการผลิตของ Supplier

•Supplier integrated planning การวางแผนร่วมกันกับ Supplier

•Demand planning การวางแผนความต้องการ

•Supplier delivery control การควบคุมการจัดส่งของ supplier

•สิ่งที่ supplier ต้องปรับเปลี่ยนสำหรับการเข้าสู่ supply chain

     11 Enterprise Resource Planning (ERP)

•Inventory management การจัดการวัสดุคงคลัง

•Machine management การบริหารเครื่องจักร

•Material management การบริหารวัตถุดิบ

•Production planning


ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: การวางแผนผลิตและควบคุมการผลิต, การผลิต, Production Planning Control

ไลฟ์สอนสดออนไลน์

คอร์สออนไลน์ (VDO)