สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

พลังแห่งถ้อยคำนำเสนอ สู่ภาพลักษณ์อย่างมืออาชีพ Attractive Personality & Effective Communications Skills)

จำนวนคนดู 765 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
พลังแห่งถ้อยคำนำเสนอ สู่ภาพลักษณ์อย่างมืออาชีพ Attractive Personality & Effective Communications Skills)
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
เพราะทุกคนพูดได้ แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะพูดเป็น (ในเครื่องหมายคำพูด)

การพูดและการสื่อสาร เปรียบเสมือนใบเบิกทางพาทุกท่านสู่ความสำเร็จ ดังคำพูดที่ว่า

พูดดีมีชัยไปกว่าครึ่ง ไม่ว่าจะเป็นในบทบาทของลูกน้องพูดอย่างไรให้หัวหน้าเอ็นดู รักใคร่ บทบาทหัวหน้าพูดอย่างไรให้ลูกน้องศรัทธา บทบาทเจ้าของธุรกิจเจราธุรกิจเพื่อให้ได้ Order จากลูกค้า เป็นต้น

พบเคล็ดลับการเป็นนักพูดและนักนำเสนออย่างมืออาชีพ

ในงานสัมมนาฟรี... พลังแห่งถ้อยคำนำเสนอ สู่ภาพลักษณ์อย่างมืออาชีพ

(Attractive Personality & Effective Communication Skills)

เป็นหลักสูตรที่ถูกออกแบบเป็นพิเศษ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้น ให้ท่านได้พัฒนาตนเองสู่นักสื่อสารที่ยอดเยี่ยมในอนาคต

อันประกอบด้วย 3 หัวข้อ ดังนี้


หัวข้ออบรมสัมมนา
1. เคล็ดลับการเรียงร้อย...ถ้อยคำภาษากับการสื่อสารที่ทรงประสิทธิภาพ

2. เทคนิคการพูดและการนำเสนอ และการโน้มน้าวใจ

3. การพัฒนาบุคลิกภาพจากภายใน..สู่ภายนอก และสร้างภาพลักษณ์ที่ดึงดูดใจ

วิทยากร
ดูประวัติ

อาจารย์พสิษฐิ์ เรืองวิริยะกุล

งานบุคคล HR หัวหน้างาน การทำงาน

วิทยากรและที่ปรึกษาทางด้านการพัฒนาบุคลากร

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมการพูด, อบรมการเป็นวิทยากร, อบรมบุคลิกภาพ, อบรมทักษะการพูด, อบรมการสร้างภาพลักษณ์, อบรมทักษะการนำเสนอ
หลักสูตร การบริหารโครงการ (Project Management)
3900บาท
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมก่อนอบรม 7 วัน รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..
จิตสำนึกลดการใช้ทรัพยากร  ลดต้นทุน-ความสูญเปล่าในการทำงาน
3800บาท
“Cost of Quality” ลดต้นทุน ไม่ลดคุณภาพที่ทุกคนมีส่วนร่วม ในสภาวะเศรษฐกิจและบรรยากาศการทำธุรกิจในปัจจุบัน ทุกองค์กรย่อมต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งผลกำไร หากแต่ผลกำไรมิใช่เพียงผลลัพธ์เพียงอย่างเดียวขององค์กร
การขนส่งสินค้าและวัตถุอันตรายอย่างถูกวิธีและปลอดภัย
3800บาท
ในทางธุรกิจการขนส่งสินค้าถือว่ามีความสำคัญมาก โดยเฉพาะการขนส่งสินค้าวัตถุอันตรายยิ่งมีความสำคัญและต้องระมัดระวังมากเป็นพิเศษ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ซึ่งก็ยังมีผู้ประกอบการหลายรายที่พนักฝ่ายปฏิบัติงานรถขนส่งยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การประยุกต์ใช้ระบบตัวชี้วัด KPI
3900บาท
เพื่อให้องค์กรสามารถนำหลักการของการวัดผลงานด้วยตัวชี้วัดผลงานหลักมาใช้ประโยชน์เพื่อผลักดันให้พนักงานและองค์กรดำเนินการไปสู่เป้าหมายและทิศทางที่องค์กรคาดหวัง
หลักสูตร การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategy Management)
3900บาท
การดเนินธุรกิจ หัวใจหลักที่สำคัญที่จะทำให้บริษัทฯหรือองค์กรจะประสบความสำเร็จได้นั้นจะต้องมี “การจัดการเชิงกลยุทธ์” กลยุทธ์ คือ แผนที่ (Map) ใช้สำหรับการบริหารจัดการองค์กรเพื่อกำหนดให้บุคคลากรปฏิบัติงานเพื่อให้แผนงานนั้นส่งผลดีในระยะยาวของธุรกิจ ในแต่ละช่ว
การให้คำปรึกษาผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสร้างสรรค์
3800บาท
ปัจจุบันการบริหารทีมงานถือได้ว่ามีความสำคัญอย่างมากต่อการดำเนินงานของทุกๆหน่วยงานในองค์การ องค์การที่สามารถปฏิบัติภารกิจให้บรรลุเป้าหมาย เป็นองค์การสมรรถนะสูง (High Performance Organization) จะให้ความสำคัญและตระหนักถึงคุณค่าของบุคลากรว่าเป็นทรัพย์สินที่มี
เทคนิคการสอนและแนะนำ teach-train-coach-suggest
3500บาท
1. เพื่อที่จะให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้เรียนรู้เทคนิคภาคปฏิบัติ ในการวิเคราะห์ และสื่อสารจูงใจ ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้ผลงานตามเป้าหมาย โดยวิธีการสอนและแนะนำ 2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้มีโอกาสท
หลักสูตร Finance for Non-Finance สำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่สายบัญชี และการเงิน
3900บาท
จะเป็นผู้บริหารมีความรู้และทักษะในการบริหารให้คนทำงานอย่างเดียวไม่ได้ ต้องมีความเข้าใจในเนื่องการเงินด้วย ฉะนั้นต้องอาศัยข้อมูลทางการเงิน เช่น การวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อตัดสินใจในการลงทุน การจัดการหาแหล่งทุนที่เหมาะสม โดยให้ผู้บริหารเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
หลักสูตรการบริหารงานก่อสร้าง (แนวราบ-แนวสูง)
18,000บาท
การบริหารงานก่อสร้างแนวราบ เพื่อให้ทราบถึงปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง ของงานก่อสร้างในแต่ละส่วน และทราบถึงวิธีการกำหนดงวดงานก่อสร้าง ให้สอดคล้องกับระยะเวลาในการก่อสร้าง