หลักสูตร การพัฒนากรอบความคิดเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงาน (Growth Mindset for Growth Performance)

รหัสหลักสูตร: 66561

จำนวนคนดู 1390 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
หลักสูตร การพัฒนากรอบความคิดเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงาน (Growth Mindset for Growth Performance)
รอบที่

1

วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2566

เวลา 09:00 - 16:00 น.

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รอบที่

2

วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566

เวลา 09:00 - 16:00 น.

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รอบที่

3

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566

เวลา 09:00 - 16:00 น.

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รอบที่

4

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566

เวลา 09:00 - 16:00 น.

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รอบที่

5

วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2566

เวลา 09:00 - 16:00 น.

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รอบที่

6

วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566

เวลา 09:00 - 16:00 น.

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

หากท่านต้องการโบร์ชัวร์หลักสูตรเพื่อนำเสนอ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ทันที Course Outline

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

*** ยืนยันจัดอบรม 3 เมษายน 2566 เวลา 09.00-16.00 น. รูปแบบ Zoom *** 

หลักการและเหตุผล
     ปัจจุบันนี้  ผู้ที่จะดำรงชีวิตการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และสามารถพัฒนาขีดความสามารถสูงสุดเพื่อให้ผลปฏิบัติงานตาม KPI ขององค์กรได้นั้น  ต้องมีแนวทางการปรับตัวในเรื่องของความรู้ ทักษะ และกรอบความคิดในการทำงาน ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในธุรกิจปัจจุบัน
     กรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) เป็นกรอบความคิดที่ทำให้เราเข้าใจในศักยภาพของตนเอง และวิธีการเอาชนะอุปสรรค โดยมุ่งเน้นไปที่ความพยายาม การเรียนรู้ และเชื่อว่าเราทุกคนสามารถพัฒนาตนเองได้ตลอดเวลา
     ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงเป็นหลักสูตรที่จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมสามรถพัฒนาศักยภาพในการทำงานพร้อมจะมุ่งมั่นพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาองค์กรให้สำเร็จตามเป้าหมายได้เป็นอย่างดี
วัตถุประสงค์
   1.  เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจกรอบความคิดแบบ Growth Mindset และ Fixed Mindset พร้อมตระหนักถึงความสำคัญ
   2.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับกรอบความคิดแบบ Growth Mindset และ Fixed Mindset
   3.  เพื่อให้ผู้อบรมทราบถึงวิธีการในการพัฒนากรอบความคิดแบบ Growth Mindset และสามารถนำมาปรับใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาหลักสูตร
   1.  หลักการเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์ กรอบความคิด - การแสดงพฤติกรรม – ผลลัพธ์
   2.  ความหมายและความสำคัญของ Growth Mindset และ Fixed Mindset
   3.  5 ปัจจัยที่ส่งผลต่อ Growth Mindset และ Fixed Mindset
               - VDO “เรียนรู้ปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อ Mindset”
   4.  Workshop ประโยชน์ของ Growth Mindset
   5.  พักรับประทานอาหารกลางวัน
   6.  แนวทางการพัฒนา Growth Mindset
               - Inside Out Approach (การพัฒนาตนเองจากภายใน)
   7.  Work Shop “จับผิดความคิด Fixed Mindset”
               - Outside In Approach (การสร้างสภาพแวดล้อมจากภายนอก)
   8.  Work Shop “ฝึกการชื่นชม และให้ Feedback”
   9.  การพัฒนาแนวความคิด เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
ลักษณะการเรียนรู้
               - บรรยาย กรณีศึกษา  กิจกรรมกลุ่ม การแสดงบทบาทสมมติ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    หลังผ่านการอบรมหลักสูตรนี้แล้ว ผู้เข้าอบรมควรจะมีความรู้ความเข้าใจในหัวข้อ ได้ดังนี้
       1. หลักการเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์
       2. กรอบความคิดแบบ Growth Mindset และ Fixed Mindset
       3. 5 ปัจจัยที่ส่งผลต่อ Growth Mindset และ Fixed Mindset
       4. แนวทางการพัฒนา Growth Mindset
              - Inside Out Approach
              - Outside In Approach
       5. การฝึกปฏิบัติวิธีการต่าง ๆ ในการพัฒนา Growth Mindset

วิทยากร

อาจารย์ภาณุพันธ์ รัตนโชติ

จัดซื้อ การตลาด การขาย บริการ

ปัจจุบัน - วิทยากรด้านการขาย การบริการ และการบริหารทีม - วิทยากรสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน - ที่ปรึกษาหลักสูตร บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด - ที่ปรึกษาชมรมจิตวิทยามหาวิทยาลัยรามคำแหง - Project Director of Success2gether Team

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
    - พนักงานทุกระดับ
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การพัฒนากรอบความคิดเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงาน (Growth Mindset for Growth Performance)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การพัฒนากรอบความคิดเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงาน, Growth Mindset for Growth Performance

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด