คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.)

รหัสหลักสูตร: 65802

จำนวนคนดู 1116 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

          เนื่องจากกฎกระทรวงแรงงาน เรื่องการกำหนดมาตรฐานการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ได้กำหนดให้สถานประกอบธุรกิจ 14 ประเภท ประกอบด้วย

สถานประกอบกิจการต่อไปนี้ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป ต้องแต่งตั้ง คปอ. ขึ้นมา และให้ คปอ.ได้รับการอบรมภาย 60 วัน

 1. การทำเหมืองแร่ เหมืองหิน กิจการปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมี
 2. การทำ ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบำรุง เก็บรักษา ปรับปรุง ตกแต่ง เสริมแต่ง ดัดแปลง แปรสภาพ ทำให้เสีย หรือทำลายซึ่งวัตถุหรือทรัพย์สิน รวมทั้งการต่อเรือ การให้กำเนิดแปลง และจ่ายไฟฟ้าหรือพลังงานอย่างอื่น
 3. การก่อสร้าง ต่อเติม ติดตั้ง ซ่อม ซ่อมบำรุง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร สนามบิน ทางรถไฟ ทางรถราง ทางรถใต้ดิน ท่าเรือ อู่เรือ สะพานเทียบเรือ ทางน้ำ ถนน เขื่อน อุโมงค์ สะพาน ท่อระบาย ท่อน้ำ โทรเลข โทรศัพท์ ไฟฟ้า ก๊าซหรือประปา หรือสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ รวมทั้งการเตรียมหรือวางรากฐานของการก่อสร้าง
 4. การขนส่งคนโดยสารหรือสินค้าโดยทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ และรวมทั้งการบรรทุกขนถ่ายสินค้า
 5. สถานีบริการหรือจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหรือก๊าซ
 6. โรงแรม
 7. ห้างสรรพสินค้า
 8. สถานพยาบาล
 9. สถาบันทางการเงิน
 10. สถานตรวจทดสอบทางกายภาพ
 11. สถานบริการบันเทิง นันทนาการ หรือการกีฬา
 12. สถานปฏิบัติการทางเคมีหรือชีวภาพ
 13. สำนักงานที่ปฏิบัติงานสนับสนุนสถานประกอบกิจการตาม (๑) ถึง (๑๒)
 14. กิจการอื่นตามที่กระทรวงแรงงานประกาศกำหนด

           หลักสูตรนี้จึงถูกจัดทำขึ้นเพื่อให้องค์กรต่างๆ ที่กฎหมายบังคับสามารถส่งพนักงาน คปอ.มาอบรม เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

     1. เพื่อให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน

     2. เพื่อให้ลูกจ้างที่มีคุณสมบัติมีความรู้ ความเข้าใจและปฏิบัติหน้าที่ได้ตามที่กฎหมายกำหนดไว้

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการสัมมนา

   วันที่ 1 เวลา 9.00-16.00น

               - หมวดที่ 1 การบริหารคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ

                                   (ก) แนวคิดระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

                                   (ข) การพิจารณาแผนงานและโครงการความปลอดภัยในการทำงานและความปลอดภัยนอกงาน

              - หมวดที่ 2 กฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน

                                   (ก) กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549

                                   (ข) สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานที่เกี่ยวข้อง

   วันที่ 2 เวลา 9.00-16.00น

              - หมวดที่ 3 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ

                                   (ก) การควบคุมและป]องกันการประสบอันตรายจากการทำงาน

                                   (ข) การสำรวจความปลอดภัย

                                   (ค) การจัดทำข้อบังคับ คู่มือและมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทำงาน

                                   (ง) การวางระบบการรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย

                                   (จ) การประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน

                                   (ฉ) การประชุมและการติดตามงาน

              - ทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจ ก่อนและหลังเข้ารับการอบรม (Pre/Post-Test)

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหาร, ผู้จัดการ, หัวหน้างาน, พนักงานทั่วไป 
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :0944896364

หากท่านต้องการสมัคร คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน, คปอ.

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด