สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

หลักสูตร เทคนิคการวางแผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงาน

จำนวนคนดู 311 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร เทคนิคการวางแผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงาน
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
หลักการและเหตุผล (Introduction)

 อยากให้งานใดๆออกมาดีได้นั้นต้องเริ่มต้นที่คนทำงานต้องมีคุณภาพ ต้องรู้จักบทบาทหน้าที่ของการทำงาน การพัฒนาคนเพื่อให้ผลงานออกมาดีได้นั้นจำเป็นต้องอาศัยหัวหน้างาน โดยหัวหน้างานเป็นผู้มีบทบาทรองจากฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ หลังจากฝ่ายทรัพยากรมนุษย์รับคนเข้ามาทำงานแล้ว หัวหน้างานมีหน้าที่หลักที่สำคัญต้องสอนงาน มอบหมายงาน รวมทั้งติดตามงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นระบบก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิตสินค้าหรือบริการก่อนส่งมอบให้กับลูกค้า

เทคนิคการวางแผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงาน เน้นเสริมสร้างทักษะที่สำคัญให้กับหัวหน้างาน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในการสอนงานได้เกิดการวางแผนก่อนการสอนงานอย่างเป็นระบบ และการบริหารคนให้ทำงานด้วยใจอย่างจะทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพนั้นตอบสนองเป้าหมายขององค์กรได้อย่างยั่งยืน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Key Benefits)

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในสภาวะที่ต้องเผชิญกับปัญหา และนำปัญหาไปผ่านกระบวนการคิดในเชิงบวก เพื่อจัดการกับปัญหากับข้อผิดพลาดอย่างเป็นระบบ

2.เพื่อนำเครื่องมือต่างๆไปประยุกต์ใช้ในการจัดการกับข้อผิดพลาดได้จริง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

3.สามารถนำเทคนิค และทักษะการสอนงาน มอบหมายงาน การติดตามงาน นำไปบริหารคนให้ทำงานได้อย่างเป็นระบบ เสริมสร้างประสิทธิภาพของงานได้อย่างแท้จริง


หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

1.กรอบแนวคิดการสอนงาน มอบหมายงาน และติดตามงาน

2.บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบต่องานของหัวหน้างาน และผู้ใต้บังคับบัญชา

3.เรียนรู้พฤติกรรมคนในองค์กร

  ลักษณะของผู้นำ 4 สไตล์

  ลักษณะของผู้ตาม 4 แบบ

  ปัญหาคนทำงานระหว่าง Generation จะแก้อย่างไร?

4.เรียนรู้คนผ่านเครื่องมือ D-I-S-C เพื่อการประสานงานที่ดี

5.เทคนิคการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

6.กลยุทธ์การสอนงานแบบเข้าใจง่าย

7.กลยุทธ์การมอบหมายงาน

8.การเลือกใช้เครื่องมือใช้การแยกประเด็นของปัญหา

9. การวิเคราะห์ปัญหาและความสัมพันธ์ของปัญหา

10.สรุปประเด็นหลักของปัญหาแนวทางในการตัดสินใจในการแก้ปัญหา

11.ติดตามงานอย่างเป็นระบบตามหลัก PDCA Model

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)

•9.00-16.00 น.

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

•การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ ( Adult Learning ) ทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้ทันที

•การบรรยายแบบมีส่วนร่วมสื่อสาร 2 ทาง,Workshop ถาม-ตอบ


วิทยากร
ดูประวัติ

อาจารย์พลกฤต โสลาพากุล

การบริหารการจัดการ กลยุทธ์ธุรกิจ

ปัจจุบันวิทยากรรับเชิญ บริษัท วิมังสา เทรนนิ่ง จำกัดวิทยากร และที่ปรึกษาธุรกิจด้านการพัฒนาองค์กร อิสระที่ปรึกษาด้านพัฒนาองค์กร บริษัท สิริมาตาคอร์เปอร์เรชั่น จำกัด และบริษัท ศุภทัศนา ขนส่ง จำกัด(ปัจจุบัน)

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: tesstraining
การบริหารงานเพื่อเพิ่มประสิทธิผลและลดต้นทุนในการทำงานด้วยหลัก 4M
3900บาท
พร้อมรับส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 ท่าน เข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที รีบสำรองที่นั่งด่วนนะคะ
บุคลิกภาพที่ดีเพื่อการขาย แบบเผชิญหน้าลูกค้า : An attractive personality for Face-to-Face Selling
3900บาท
หลักสูตรนี้ได้ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับ พนักงานขาย ที่ต้องนำเสนอสินค้า ไขข้อข้องใจลูกค้า รวมถึงปิดการขายลูกค้าแบบ Face to Face เป็นการอบรมรูปแบบใหม่ ที่ผู้อบรมจะได้ความรู้ ความสนุก และการแลกเปลี่ยนแชร์ประสบการณ์ในรูปแบบกิจกรรม
การประเมินค่างานเพื่อบริหารคนบริหารงานให้เป็นเลิศ
3900บาท
มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำแนวคิด และวิธีปฏิบัติมาใช้ให้เกิดผลได้จริง โดยภายหลังการอบรมผู้เรียนจะสามารถกำหนดหลักเกณฑ์และทำการประเมินค่างานได้เอง
สัมมนา
ไม่มีค่าใช้จ่าย
การเสนอแนวทางพัฒนาการผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมยุคใหม่ด้วยระบบดิจิตอล
Coaching Skills for Leader เทคนิคการสอนงานสำหรับหัวหน้างาน
4000บาท
การสอนงาน(COACHING) คือการที่คนๆหนึ่ง ช่วยให้ใครก็ตามพัฒนาขีดความสามารถในการทำงาน การสอนงานไม่ได้หมายถึงสาระของการสอนหรือบอกถึงวิธีการทำงานเท่านั้น แต่หมายรวมถึงการช่วยเหลือ การให้คำแนะนำ การให้กำลังใจ และให้โอกาสในการทำสิ่งต่างๆ ให้ดีขึ้น การที่หัวหน้า
Update…กฎหมายแรงงานฉบับใหม่ (HR Law Update : 2019)
3900บาท
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ : นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล
หลักสูตร KAIZEN Strategy to Continue and Successful
3900บาท
การทำกิจกรรมไคเซนให้ประสบความสำเร็จได้ในองค์กร ขึ้นอยู่กับจะทำอย่างไร ให้บุคลากรในองค์กรเข้ามามีส่วนร่วม
รู้ลึก...รู้จริง กับการออกแบบตัวชี้วัดผลงาน SMART KPIs
3900บาท
เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนด KPIs ให้เหมาะสมกับหน่วยงานของตนเองได้ รู้ถึงแนวทางในการนำ KPI มาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานได้