การประยุกต์ใช้ Daily Management กับการทำงาน

รหัสหลักสูตร: 65717

จำนวนคนดู 123 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
การประยุกต์ใช้ Daily Management กับการทำงาน
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

     ในการดำเนินงานของแต่ละองค์กรย่อมมีกระบวนการที่กำหนดขึ้นมาเฉพาะ และมีการกำหนดตำแหน่งงานขึ้นมาเพื่อทำให้ที่ให้กระบวนการนั้นๆบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ แต่ปัญหาของทุกองค์คือ ผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งๆนั้นๆไม่ทราบว่าอะไรคือสิ่งที่ต้องทำ หรือต้องควบคุมอะไร อย่างไร เพื่ออะไร จึงทำให้เกิดปัญหาขึ้นในกระบวนการนั้นและกระบวนการถัดไป การบริหารงานประจำวัน เป็นเครื่องมือหนึ่งใน TQM ที่ทรงประสิทธิภาพทำให้แต่ละตำแหน่งสามารถวิเคราะห์ บริหารการทำงานในแต่ละตำแหน่งเพื่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าในกระบวนการถัดไป

     การบริหารงานประจำวัน คือ “ กิจกรรมทั้งหมดที่ทำเป็นกิจวัตรเพื่อให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพตามหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน โดยพื้นฐานแล้วกิจกรรมดังกล่าวนี้เป็นกิจกรรมเพื่อ การรักษาสภาพปัจจุบัน ไว้แต่ก็ รวมถึงการปรับปรุงให้ดีขึ้น ด้วย ” การบริหารงานประจำวัน (Daily Management) จะมีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงการการบริหารนโยบาย และการบริหารกิจกรรมพื้นฐาน (Bottom up Activities) เป็นหลัก โดยการบริหารนโยบายมุ่งเน้นการดำเนินการพัฒนาปรับปรุงตามวงล้อ PDCA ส่วนการบริหารงานประจำวันจะมุ่งเน้นการรักษาสภาพและปรับปรุงงานโดยหมุนตามวงล้อ SDCA และถ้าผลลัพธ์จากการบริหารงานประจำวันที่เป็นปัญหาระดับวิกฤตก็จะถูกยกขึ้นมาปรับปรุงเป็นนโยบาย

วัตถุประสงค์

   1. เพื่อให้ผู้ข้าอบรม ได้รู้จักและเข้าใจ วิธีการการบริหารงานประจำวัน (Daily Management) และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้เรียนรู้เทคนิคการเตรียมงานและมอบหมายงานรวมทั้งเทคนิคการควบคุมติดตามงาน เทคนิคการแก้ไขปัญหาในงานเพื่อนำไปใช้ในการทำงาน

   3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เทคนิคการสรุปผลงานประจำวันและเขียนออกมาเป็นรายงานได้อย่างดี

   4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ วงจรการบริหารงานประจำวัน (SDCA) มาตรฐานงานและวงจร PDCA เพื่อการบริหารงานที่มีมาตรฐาน.ให้กับองค์กร

   5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายขององค์กรและการบริหารงานประจำวัน ว่าต้องสอดคล้องและไปในทิศทางเดียวกัน

ลักษณะของการอบรม

      เป็นการเรียนรู้เนื้อหาวิชาการ ผ่าน Work Shop และกิจกรรมต่างๆ โดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า DISC Model และ OD ที่หลากหลายประเภทผสมผสานกัน เพื่อเชื่อมโยงเนื้อหาทางวิชาการให้เข้าใจได้ง่าย สามารถนำไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อสำคัญในการเรียนรู้

   ● ทำไมเราต้องบริหารงานประจำวัน (Daily Management)

   ● ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายและการบริหารงานประจำวัน

   ● องค์ประกอบของ Daily Management

   ● แนวคิดในการบริหารงานประจำวัน (Daily Management) ของหัวหน้างานที่ดี

   ● วงจรการบริหารงานประจำวัน (SDCA)

   ● มาตรฐานงาน และ PDCA เพื่อการบริหารงานที่มีมาตรฐาน

   ● เทคนิคการเตรียมงานและมอบหมายงาน

   ● เทคนิคการควบคุมกระบวนการทำงาน

   ● จุดควบคุม วิธีควบคุมและการรายงานความผิดปกติ

   ● เทคนิคการแก้ไขปัญหาในงาน

   ● เทคนิคการสรุปผลงานประจำวัน

   ● เทคนิคในการติดตามงานที่มีประสิทธิภาพ (Effective Follow-up)

   ● ประโยชน์ของการติดตามงาน

   ● หลักและวิธีการติดตามงาน

   ● 4 เทคนิคในการติดตามงาน (Following) ให้ได้ผล

   ● การติดตามและจัดการผลการปฏิบัติงานของพนักงานแบบวันต่อวัน

   ● สรุปบทเรียน และถาม-ตอบ

ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม

   1. ผู้ข้าอบรม ได้รู้จักและเข้าใจ วิธีการการบริหารงานประจำวัน (Daily Management) และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   2. ผู้เข้าอบรม ได้เรียนรู้เทคนิคการเตรียมงานและมอบหมายงาน รวมทั้งเทคนิคการควบคุมติดตามงาน เทคนิคการแก้ไขปัญหาในงาน เพื่อนำไปใช้ในการทำงาน

   3. ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เทคนิคการสรุปผลงานประจำวันและเขียนออกมาเป็นรายงานได้อย่างดี

   4. ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ วงจรการบริหารงานประจำวัน (SDCA) มาตรฐานงาน และวงจร PDCA เพื่อการบริหารงานที่มีมาตรฐาน.ให้กับองค์กร

   5. ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายขององค์กรและการบริหารงานประจำวัน ว่าต้องสอดคล้องและไปในทิศทางเดียวกัน

วิธีการ

   1. บรรยายเนื้อหาวิชาการประกอบการทำ Work Shop และกิจกรรมกลุ่ม

   2. การใช้เครื่องมือ DISC Model และ OD tools และเทคนิคการฝึกอบรมหลายประเภท เช่น

        ● Ai (Appreciative Inquiry)

        ● Dialogue สุนทรียะสนทนา

        ● เกมพฤติกรรม

        ● Work Shop

        ● Clip VDO และอื่นๆ

วิทยากร
ดูประวัติ

อนุภาพ พันชำนาญ

สำหรับองค์กร (ทักษะความชำนาญทั่วไป, การบริหาร, การวางแผนเชิงกลยุทธ์, ฝ่ายบุคคล, การพัฒนาทีม)

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหาร, ผู้จัดการ, หัวหน้างาน, พนักงานทั่วไป และผู้ที่ต้องการพัฒนาตัวเอง
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:Simplex Training
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :0944896364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร การประยุกต์ใช้ Daily Management กับการทำงาน
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมการประยุกต์ใช้ Daily Management, อบรม Daily Management

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด