การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง 7M 3E

รหัสหลักสูตร: 57110

จำนวนคนดู 3671 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ในการประกอบธุรกิจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรม ขนส่ง นำเข้า/ส่งออก เทรดดิ้ง แม้กระทั่งอุตสาหกรรมบริการ และอื่นๆ คงจะหลีกเลี่ยงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นไม่ได้ ดังนั้นการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องคำนึงถึงเป็นอันดับแรก ซึ่งผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน ตลอดจนพนักงาน ต้องมีความรู้ความเข้าใจหลักการบริหารจัดการ ที่เรียกว่า "7M 3E" คือ Man / Machine / Material / Method / Management / Money / Moral และ Engineering / Education / Enforcements รวมทั้งสามารถวางแผนการใช้งาน ติดตาม วัดผล พัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงาน การปฏิบัติงานให้ดีขึ้น  

          

ดังนั้นเทคนิคการบริหารจัดการ 7M 3E จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งในการบริหารงาน บริหารองค์กร แก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิต แก้ปัญหาในองค์กร ได้อย่างเป็นระบบ

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

   1. เข้าใจหลักการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง 7M 3E 

   2. เพื่อให้เข้าใจและประยุกต์ใช้เครื่องมือการบริหารจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเป็นระบบ 

   3. สามารถวางแผนป้องกันและลดปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง 7M 3E

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาหลักสูตร : การบริหารจัดการ การเปลี่ยนแปลง 7M 3E (7M 3E Change Management)

• ความรู้เบื้องต้นและหลักของการเปลี่ยนแปลง 7M 3E 

• ธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงในองค์กร 7M 3E 

• จิตวิทยาของมนุษย์เมื่อได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง 7M 3E 

• ปัจจัยที่มีส่วนสำคัญต่อต่อการบริหารจัดการ การเปลี่ยนแปลง 7M 3E 

• การบริหารจัดการ มนุษย์ (Man) 

ü กรณีศึกษา + ทำ Workshop 

• การบริหารจัดการ เครื่องจักร (Machine) 

ü กรณีศึกษา + ทำ Workshop 

• การบริหารจัดการ วัตถุดิบ (Material) 

ü กรณีศึกษา + ทำ Workshop 

• การบริหารจัดการ วิธีการปฏิบัติงาน (Method) 

ü กรณีศึกษา + ทำ Workshop 

• การบริหารจัดการ การบริหาร (Management) 

ü กรณีศึกษา + ทำ Workshop 

• การบริหารจัดการ เงินและต้นทุน (Money) 

ü กรณีศึกษา + ทำ Workshop 

• การบริหารจัดการ ขวัญและกำลังใจ (Moral) 

กรณีศึกษา + ทำ Workshop 

• การบริหารจัดการ วิศวกรรม (Engineering) 

ü กรณีศึกษา + ทำ Workshop 

• การบริหารจัดการ การเรียนรู้และฝึกอบรม (Education) 

ü กรณีศึกษา + ทำ Workshop 

• การบริหารจัดการ ข้อกำหนดและข้อบังคับ (Enforement) 

ü กรณีศึกษา + ทำ Workshop 

สรุป 

ถาม - ตอบ  

ลักษณะการอบรม :

1. การบรรยายสื่อสาร 2 ทาง โดยทฤษฎี 40 % ปฏิบัติ 60 % 

2. ทำ Workshop กิจกรรมกลุ่ม 

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

Ø ผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรม 

Ø วิศวกร 

Ø หัวหน้างาน QC/QA , R&D, New Model 

Ø หัวหน้างานฝ่ายผลิต 

Ø ช่างเทคนิค 

Øบุคลากรที่เกี่ยวข้อง หัวหน้างาน และผู้สนใจทั่วไป

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd
คำค้นประกาศนี้ Tags: Knctrainingcenter, 7M 3E