การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้ายุคใหม่ (Modern Inventory & Warehouse Management)

รหัสหลักสูตร: 66284

จำนวนคนดู 3245 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้ายุคใหม่  (Modern Inventory & Warehouse Management)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

     การควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory Control) สินค้าคงคลังมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความสมดุลในซัพพลายเชน เพื่อให้ระดับสินค้าคงคลังต่ำสุดอย่างเหมาะสมโดยไม่กระทบต่อระดับการให้บริการ โดยปัจจัยนำเข้าของกระบวนการผลิตที่มีความสำคัญอย่างยิ่งคือ วัตถุดิบ สินค้าสำเร็จรูป ชิ้นส่วนและวัสดุต่าง ๆ ที่เรียกรวมกันว่าสินค้าคงคลัง  ต้นทุนสินค้าคงคลังเป็นต้นทุนการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนั้นการจัดการสินค้าคงคลังมีวัตถุประสงค์หลักอยู่ที่สามารถมีสินค้าคงคลังบริการลูกค้าในปริมาณที่เพียงพอ และทันต่อการความต้องการของลูกค้าเสมอ เพื่อสร้างยอดขายและรักษาระดับของส่วนแบ่งตลาดไว้โดยสามารถลดระดับการลงทุนในสินค้าคงคลังต่ำอย่างเหมาะสม ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตต่ำลงได้อีกด้วย         

     การจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management) เป็นการจัดการในการรับ การตรวจสอบ การจัดเก็บในส่วนของกิจกรรมขาเข้า และการหยิบสินค้า บรรจุสินค้า และจัดส่งสินค้าสำหรับกิจกรรมขาออก ให้ผู้รับเพื่อกระจายสินค้าได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อให้เกิดการดำเนินการอย่างเป็นระบบ ให้คุ้มค่าต่อการลงทุน และให้ต้นทุนการดำเนินงานต่ำอย่างเหมาะสม รวมถึงการใช้ประโยชน์เต็มที่จากพื้นที่คลังสินค้า เพื่อให้สามารถรองรับการเป็นคลังสินค้าในยุคใหม่ ด้วยปรับปรุงการปฏิบัติงานแบบเดิมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยการใช้หลักการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและการใช้เทคโนโลยีให้มากขึ้น รวมถึงการลดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานคลังสินค้า

     โดยในปัจจุบันซึ่งเป็นยุค Logistics 4.0 การใช้นวัตกรรมการสื่อสารและควบคุมแบบไร้สายความเร็วสูงในทุกสรรพสิ่ง (Internet of Things) เพื่อเพิ่มคุณค่าการปฏิบัติงานด้านคลังสินค้าและการใช้โปรแกรม AI (Artificial Intelligence) เพื่อการพัฒนาก้าวไปสู่คลังสินค้าอัจฉริยะ (Smart Factor or Warehouse) เป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็น โดยมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับคู่แข็งขันได้อย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์
   1. เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านคลังสินค้า เช่น การลดระยเวลาการรับสินค้า การตรวจสอบสินค้าได้อย่างถูกต้อง การจัดเก็บสินค้าได้อย่างรวดเร็ว การหยิบสินค้าได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว การบรรจุสินค้าและการนำส่งสินค้าได้ตามกำหนด ด้วยหลักการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และลดความสูญเปล่าในการปฏิบัติงานด้านคลังสินค้าอย่างได้ผล
   2. ลดต้นทุนการดำเนินงานด้านคลังสินค้าได้อย่างเหมาะสม ลดการสูญเสียโอกาสทางการตลาด และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันเพื่อให้ได้เปรียบคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน
   3. รู้จักการประยุกต์นำนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีในยุค 4.0 มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านคลังสินค้า เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันได้อย่างแท้จริง
   4. ลดต้นทุนสินค้าคงคลัง และควบคุมปริมาณสินค้าคงคลังให้เหมาะสม รวมถึงการเติมเต็มสินค้าได้ทันก่อนที่สินค้าจะหมด โดยยังสามารถให้บริการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าได้อย่างครบถ้วนและทันต่อเวลา

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาของหลักสูตร
   1. ความหมายของการจัดการคลังสินค้าและควบคุมสินค้าคงคลัง วัตถุประสงค์ คุณค่า และประโยชน์ของการดำเนินงาน
   2. การจัดพื้นที่และการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ภายในคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
   3. บทบาทหน้าที่ของการจัดการคลังสินค้ายุคใหม่
   4. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จในการปฏิบัติงานคลังสินค้า
   5. การเพิ่มรอบการหมุนเวียนสินค้าคงคลัง (Inventory Turnover)
   6. การประยุกต์ใช้ JIT และระบบ ABC ในการลดปริมาณสินค้าคงคลัง
   7. การจัดการและบริหารต้นทุนสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ
   8. ระบบ EOQ (Economic Order Quantity) และการหาจุดสั่งซื้อซ้ำ (Re-order Point)
   9. การกำหนดปริมาณสินค้าเผื่อฉุกเฉิน (Safety Stock)
   10. เทคโนโลยีการจัดการคลังสินค้าในแบบ Digital Platform 4.0

   11. นวัตกรรม AI และ IoT เพื่อการจัดการคลังสินค้า

วิธีการสัมมนา   

   - การบรรยาย การให้คำปรึกษา และร่วมอภิปราย


วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
   - กลุ่มหลัก  ผู้จัดการคลังสินค้า/ ผู้บริหารระดับสูงและกลาง หรือเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ ฝ่ายคลังสินค้า ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายผลิต ฝ่ายวางแผนการผลิต วิศวกร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

    หลักสูตรนี้มีขั้นต่ำ 3 คน จึงจะสามารถเปิดอบรมได้
    หากจำนวนผู้ยืนยันเข้าร่วมอบรม (รวมทั้งหมดจากทุกบริษัทที่สมัครเข้ามา) ไม่ถึงขั้นต่ำที่กำหนด สัมมนาดีดี ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเลื่อน วันอบรม
    (สำหรับท่านที่ชำระเงินเข้ามาแล้ว และต้องการยกเลิกอันเนื่องมาจากการเลื่อนรอบ ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน)
    ** กรุณาตรวจสอบและยืนยันการเปิดอบรมจากหน้าเวป หรือจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364

หากท่านต้องการสมัคร การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้ายุคใหม่ (Modern Inventory & Warehouse Management)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้ายุคใหม่, Modern Inventory & Warehouse Management

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร งานจัดซื้อเพื่อระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน ( Purchasing for logistic...

รูปแบบการทำธุรกิจทั้งหมดนี้ ถูกขับเคลื่อนด้วยระบบ ที่เรียกว่า logistic & Supply Chainsการที่จะบริหารจัดการระบบ logistic & Supply Chains จำเป็นต้องมีองค์ความรู้ที่หลากหลาย

เจาะลึก การค้นหา/การคัดเลือก/การตรวจประเมิน/การทำข้อตกลงกับผู้ขายแบบครบถ้วน สำหร...

หัวข้อนี้ออกแบบเพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่ครบถ้วน สำหรับ งานจัดหา (Procurement) เพราะคลอบคลุม ทุกขั้นตอนตั้งแต่การค้นหา / การคัดเลือก / การตรวจประเมิน ทุกองค์กรต้องการสนับสนุนที่ดีจากหน่วยงานจัดซื้อ แน่นอนหน่วยงานจัดซื้อนั้น มี 2 หน้าที่ ที่ต้องทำให้ได้