ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่

การบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง เพื่อการทำ TPM ที่สมบูรณ์(AUTONOMOUS MAINTENANCE for efficiency improvement)

จำนวนคนดู 513 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง เพื่อการทำ TPM ที่สมบูรณ์(AUTONOMOUS MAINTENANCE for efficiency improvement)
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
 การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (TPM) เป็นระบบการบำรุงรักษาที่ต้องการให้ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วม ช่วยเหลือ ผลักดัน ให้เกิดประสิทธิภาพการผลิตที่สูงที่สุด โดยที่คุณลักษณะอย่างหนึ่งของ TPM คือการที่ฝ่ายผลิตและบุคลากรของฝ่ายผลิตสามารถปกป้องและดูแลรักษาเครื่องจักรของตนเองได้ หรือที่เรียกว่า AUTONOMOUS MAINTENANCE หรือการบำรุงรักษาด้วยตนเอง ซึ่งเป็นเสาหลักที่สำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินการ TPM

   หลักสูตร นี้ จะเน้นที่การทำความเข้าใจกับแนวคิดและความสำคัญของ TPM และบทบาทหน้าที่ของฝ่ายผลิตในการบริหารจัดการให้บรรลุเป้าหมายทั้งทางด้าน การผลิตและทางด้านการบำรุงรักษาเครื่องจักร ตามแนวคิดการบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม ซึ่งหนึ่ง ในเสาหลักที่สำคัญคือ การดูแลรักษาด้วยตนเอง AUTONOMOUS MAINTENANCE (JISHU HOZEN) มีแนวคิดการดำเนินการ 7 ขั้นตอนเพื่อทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในองค์กร

   โดยการที่พนักงานประจำเครื่องมีสามารถในการดูแลรักษาเครื่องจักรด้วยตนเองได้ ตั้งแต่การทำความสะอาดเพื่อค้นหาข้อบกพร่อง การสามารถปรับปรุงแก้ไข เบื้องต้นแบบง่ายๆได้เอง การกำหนดวิธีการทำความสะอาด หล่อลื่น ตรวจสอบเครื่องจักร เบื้องต้นได้ จะมีส่วนช่วยให้กระบวนการผลิตมีความสูญเสียต่างๆ ที่ลดลง สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพดี ต้นทุนต่ำ และส่งมอบได้ตรงเวลา

   โดยหลักสูตรนี้พนักงานจะได้ศึกษาและปฏิบัติ การดูแลรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง ตั้งแต่การทำความสะอาดเพื่อค้นหาข้อบกพร่อง , การปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้กลับสู่สภาพเดิม, การสร้างแนวทางการดูแลเครื่องจักรมีการทำความสะอาด หล่อลื่น ตรวจสอบ ซึ่งกุญแจสำคัญ คือ “การทำความสะอาด คือ การตรวจสอบ” และ “ค้นหาจุดบกพร่องทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็น” เป็นต้น ซึ่งนับว่าเป็นแนวทางการพัฒนาความสามารถบุคลากรและสร้างความเชื่อมั่นในการ ทำงานของเครื่องจักร เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัท นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) และสร้างผลกำไรให้แก่บริษัทอีกด้วย


วัตถุประสงค์ของหลักสูตรฝึกอบรม

1. เพื่อสร้างความเข้าใจต่อต้นทุนการผลิต และสร้างผลกำไรให้กับบริษัท

2. เพื่อสร้างแนวคิดในการดำเนินกิจกรรม TPM อย่างเป็นระบบ

3. เพื่อสร้างแนวทางในการบำรุงรักษาด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ

4. เพื่อเสริมสร้างแนวคิดการป้องกัน การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาคุณภาพ อย่างเป็นมีรูปแบบ

5. เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาหน่วยงาน และบริษัทอย่างต่อเนื่อง

6. เพื่อสร้างการทำงานเป็นทีม การยอมรับในความเห็นที่แตกต่าง เกิดความสามัคคี

7. เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับผู้เข้ารับการอบรม

หัวข้ออบรมสัมมนา
1. องค์ประกอบของธุรกิจ ต้นทุน กำไร และรายได้  
2. การลดต้นทุนการผลิต จากการทำงานประจำวัน  
3. การมองปัญหาของแต่ละบุคคล  
4. บทบาทและความรับผิดชอบของพนักงานฝ่ายผลิตในสายงานซ่อมบำรุง  
5. ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความสูญเสียในกระบวนการผลิต  
6. การบำรุงรักษาแบบ TPM คืออะไร และความจำเป็นในการทำกิจกรรม TPM  
7. หลักการบำรุงรักษาด้วยตนเองที่นำไปประยุกต์ใช้งาน  
8. แนวทางการปฏิบัติการบำรุงรักษาด้วยตนเอง  
9. แนวทางปฏิบัติ 7 ขั้นตอนของการบำรุงรักษาด้วยตนเอง  
10. หลักการในสัญลักษณ์ภาพ (Visual Control)  
11. กรณีศึกษาจากกิจกรรม Seiso – Inspection และกรณีศึกษาจากตัวอย่างจริง  
12. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถามตอบ 
13. Workshop1 การฝึกเขียนลำดับขั้นการทำงานและการวิเคราะห์จากงานตัวอย่าง เพื่อปรับปรุงการทำงาน  
14. Workshop2 การรวมตัวเพื่อสร้างกลุ่ม TPM ในการทำกิจกรรมการบำรุงรักษาด้วยตนเอง แบ่งผู้เข้า สัมมนาออกเป็น 5 กลุ่มย่อย นำเครื่องจักรที่ใช้ในการปฏิบัติงานจริงในโรงงานมาทำกรณีศึกษา และ นำเสนอผลงานแต่ละกลุ่มอภิปรายแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์


รูปแบบการสัมมนา

1. การบรรยาย 40 %

2. เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 40%

3. กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์ 20 %

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้และเข้าใจหลักการทำกิจกรรม TPM อย่างถูกต้อง

2. ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการของ TPM ไปประยุกต์ใช้กับงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้การซ่อมบำรุงเครื่องจักรเบื้องต้นด้วยตนเองได้

4. ผู้เข้าอบรมมีจิตสำนึกเรื่องคุณภาพและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

5. ผู้เข้าอบรมมีสำนึกการรักองค์กรมากขึ้น

Sponsored
สัมมนาย่อยการบริหารการเงินส่วนบุคคล

การบริหารการเงินส่วนบุคคลปูพื้นฐานการบริหารการเงินส่วนบุคคล วิธีเขียนงบการเงินส่วนบุคคลความรู้พื้นฐาน หุ้น / กองทุนรวม

ดูรายละเอียด
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: การบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง เพื่อการทำ TPM ท, (AUTONOMOUS MAINTENANCE for efficiency improvement
สนุกกับภาษาญีปุ่น Tanoshii Nihongo
3900บาท
เพื่อทำให้รู้จักอักษรภาษาญี่ปุ่น การออกเสียง ไวยากรณ์ คำศัพท์และการแต่งรูปประโยค ทั้งประโยคบอกเล่า ประโยคคำถาม ประโยคปฏิเสธ
Sponsored
สัมมนาย่อยการบริหารการเงินส่วนบุคคล
ไม่มีค่าใช้จ่าย
มาเรียนรู้วิธีการบริหารการเงินส่วนบุคคลเบื้องต้น จะเริ่มต้นวางแผนการเงินของตัวเองจะเริ่มยังไง นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน การบริหารการเงินที่ดีจะทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข โดยไม่ต้องกังวลกับอนาคต
Presentation Skill : การนำเสนออย่างมืออาชีพ
3900บาท
หลักสูตร อบรม presentation skill ทักษะการนําเสนอ คือ การอบรมเทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ สำหรับท่านที่กลุ้มใจทุกครั้งเมื่อต้องนำเสนองาน หรือขณะนำเสนองานคนในที่ประชุมไม่มีใครสนใจที่จะฟังเราหรือจะอธิบายอย่างไรดีกับข้อมูลอัดแน่นให้ตรงประเด็นและทันเวลา
การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย
ไม่มีค่าใช้จ่าย
สัมมนาฟรี และ เข้าชมงานฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ฟรีตลอดทั้งงาน หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ Engineer , ฝ่ายช่อมบำรุง , ผู้จัดการโรงงาน
เจาะลึกเอกสาร นำเข้า-ส่งออก เพื่อตำแหน่งงาน Customer Service & Document
3900บาท
จากปีที่ผ่านมานั้น ตำแหน่งงานที่มีความต้องการสูง และเปิดรับจำนวนมาก อยากให้ทุกท่าน Update ความรู้ และ สร้างความมั่นใจในการสัมภาษณ์งานด้าน Customer Service และ ตำแหน่ง Document ครับ
Call Center Supervisor
4500บาท
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม/ Supervisor ของ Call Center ได้รับความรู้ เทคนิคและประสบการณ์จริงในการเข้าใจปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงาน
ยืนยัน หลักสูตร ข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพการปรับใช้งานระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001: 2015
3900บาท
+ รู้และเข้าใจแนวคิด หลักการและข้อกำหนดของระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 + แนวทางการตีความข้อกำหนดและปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดของระบบบริหาร คุณภาพ ISO 9001:2015 + ดำเนินการตามระบบการบริหารคุณภาพ เน้นการบริหารค
สร้างคุณค่างานจัดซื้อด้วยแนวทางการลดต้นทุนแบบยั่งยืน
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เป็นกสนจัดอบรมสัมมนาฟรี! จากสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย