หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเจรจาต่อรองเพื่อลดปัญหาข้อพิพาทหรือคลายปมขัดแย้ง

รหัสหลักสูตร: 67614

จำนวนคนดู 157 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
1,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเจรจาต่อรองเพื่อลดปัญหาข้อพิพาทหรือคลายปมขัดแย้ง
รอบที่

1

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567

เวลา 09:00 - 16:00 น.

1,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

หากท่านต้องการโบร์ชัวร์หลักสูตรเพื่อนำเสนอ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ทันที Course Outline

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

ที่มาของหลักสูตร       


          ความขัดแย้งเป็นธรรมชาติของสรรพสิ่งอย่างหนึ่ง ความขัดแย้งนำไปสู่การสร้างสรรค์ก็ได้ หากมีความเข้าใจและมีการจัดการที่ดีแต่ความขัดแย้งถ้าเกิดมากเกินไป ขาดความเข้าใจ และขาดการจัดการที่ดีก็ประทุไปสู่ความรุนแรง และความเสียหายที่ตามมาจากปัญหาความขัดแย้ง ไม่ว่า ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมือง ที่อาจจะเกิดขึ้นมากน้อยต่างกันในแต่ละบุคคล แต่ละองค์กร ความขัดแย้งมีทั้งเป็นประโยชน์และไม่มีประโยชน์ หากไม่ทำความเข้าใจและบริหารไม่ดีดังนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่มนุษย์ต้องเข้าใจและคิดว่าเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ตราบใดที่ยังมีชีวิตและดำรงชีพร่วมกับบุคคลอื่นในสังคม ผลกระทบหลังจากความขัดแย้งเกิดขึ้น เมื่อบุคคลหรือกลุ่มไม่ได้รับในสิ่งที่ต้องการ จึงส่งผลให้เกิดพฤติกรรมในการพยายามขัดขวางไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งบรรลุเป้าหมายที่ต้องการไปด้วย ความขัดแย้ง นำไปสู่การถกเถียง การต่อสู้ การทะเลาะวิวาท ซึ่งทั้งสองฝ่ายจะไม่ทำตามกันและพยายามที่จะต้านเอาไว้อีกด้วย


          แนวคิดเกี่ยวกับการเจรจาต่อรอง สามารถเชื่อมประสานเพื่อลดปัญหาหรือคลายปมความขัดแย้ง ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งที่นิยมอย่างกว้างขวาง ที่ใช้ในการบริหารความขัดแย้งระหว่างกลุ่มบุคคลหรือองค์การก็คือ เทคนิคและกระบวนการเจรจาต่อรอง (Negotiation) โดยถ้ามีวิธีดำเนินการและเทคนิคที่ดีแล้ว กระบวนการเจรจาต่อรองจะนำไปสู่ข้อยุติที่เสริมความร่วมมือต่อกันสูงขึ้นกว่าเดิม เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายเป็นผู้ชนะและได้ประโยชน์มากขึ้น แต่ในทางกลับกันหากดำเนินการเจรจาต่อรองที่ขาดประสิทธิผลก็จะนำไปสู่การต่อสู้ที่รุนแรงขึ้นเช่นกัน ในการเจรจาต่อรองจะประกอบด้วยสองฝ่ายที่มีผลประโยชน์ขัดแย้งมาหาข้อตกลงร่วมกัน โดยแต่ละฝ่ายจะนำข้อเสนอและแนวคิดของตนมาสู่การถกปัญหาและดำเนินการร่วมกัน มีตัวอย่างการเจรจาต่อรองที่พบเห็นบ่อย ๆ เช่น การเจรจาแก้ความขัดแย้งด้านแรงงาน การเจรจาการค้า การเจรจาต่อรองจับตัวประกัน เป็นต้น ในทำนองเดียวกัน ผู้บริหารองค์การต้องทำหน้าที่ในการเจรจาต่อรองกับ ผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชา ผู้ค้าปลีก และลูกค้าเป็นประจำอยู่ทุกวันเช่นกัน


          ตามปกติการเจรจาต่อรองอย่างเป็นทางการจะต้องมีพิธีการและระเบียบวาระ แต่โดยมากมักจะเจรจาต่อรองกันไปตามเหตุการณ์เฉพาะหน้า ในหลักการแล้ว คู่เจรจาควรเลือกวิธีการในการเจรจา วิธีการดังกล่าวนี้เรียกว่าพิธีการในการเจรจา (negotiation protocol) ตัวอย่าง เช่น กำหนดให้คู่เจรจาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้จัดทำข้อเสนอ-สนองเบื้องต้น กำหนดให้ใช้ภาษาใดในการเจรจา เป็นต้น


          หลักสูตรนี้ถูกออกมแบบมาสำหรับ บุคคล หรือองค์กรที่ต้องการหาแนวทางการแก้ปัญหาและลดข้อพิพาท การคลายปมขัดแย้งต่าง ๆ ในชั่วโมงบรรยายนี้ การแชร์ประสบการณ์จากวิทยากรที่สามารถนำกลับไปใช้งานได้กับสถานการณ์การทำงานจริง อย่างมีประสิทธิภาพ


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

   1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้เข้าใจถึง หลักการ และกระบวนการของการเจรจาต่อรอง อย่างถูกวิธี

   2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกฝน การเจรจาต่อรองเพื่อลดความประหม่า หากตกอยู่ในสถานการณ์นั้นจริง

   3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้นำเทคนิคและกลยุทธ์เกี่ยวกับ การเจรจาต่อรองเพื่อลดปัญหาหรือคลายปมขัดแย้ง เพื่อนำไปใช้กับการแก้ไขปัญหาทุกรูปแบบหากเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นจริงในอนาคต

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการฝึกอบรม

Module:1 Negotiation overview

   •ทฤษฎีความขัดแย้ง (Conflict Theory)

   •ต้นเหตุปัญหาความขัดแย้งในองค์การ

   •ความขัดแย้งตามแนวคิดทางจิตวิทยา

   • องค์ประกอบของการเกิดความขัดแย้ง

   •ผลที่เกิดขึ้นจากความขัดแย้ง

Module:2 อาวุฒิคู่การเจรจาต่อรอง (Negotiation)

   •กลยุทธ์ในการเจรจาต่อรองที่สำคัญ

   •กลยุทธ์เฉพาะ

   •กลยุทธ์ในการต่อรอง

   •กลยุทธ์การเน้นข้อยุติแบบชนะ-ชนะ แทนแบบชนะ-แพ้

   •กลยุทธ์ใช้บุคคลที่สาม

   •กระบวนการเจรจาต่อรอง (Negotiation process)

Module:3 บอกเล่าความจริง

   •รู้เขาการเสนอเรา

   • ความต้องการนำทางสู่ชัยชนะ

   •วิธีการปักธงอย่างมีเป้าหมาย

   • ถามตอบ


รูปแบบการบรรยาย

   เนื่องจากหัวข้อการอบรมนี้ เป็นการเรียนรู้เพื่อนำไปปฏิบัติใช้งานจริงผู้ออกแบบหลักสูตรจึงเน้นเนื้อหาในการนำเสนอรูปแบบใหม่ คือ “4D Story telling”

           - เนื้อหาหลักสูตรฟังและเข้าใจง่าย ด้วยสไตล์การเล่าของวิทยากร

           - สัมผัสและรับรู้ได้ด้วยการฝึกปฏิบัติเสมือนจริง

           - แชร์ให้เห็นทุกมุมมองที่แตกต่าง เพื่อการหาวิธีการที่ใช่ที่สุด

           - สนุกกับกิจกรรมใหม่ ๆ และสร้างสรรค์ เข้ากับคอนเทนต์ที่นำเสนอ

วิทยากร
ดูประวัติ

ดร.เสฏฐ์ธนา ภัทรากัลยากุล

อบรมสำหรับองค์กร (การขาย, การตลาด)

วิทยากรด้านการขายและการตลาด สอนสนุก ด้วยการสอนแบบ 4D Storytelling

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
 1. ผู้บริหารทุกระดับ
 2. พนักงานภาคส่วนปฏิบัติการทุกแผนก
 3. ผู้ที่ต้องการเรียนรู้ทุกคน


ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

  หลักสูตรนี้มีขั้นต่ำ 4 คน จึงจะสามารถเปิดอบรมได้
  หากจำนวนผู้ยืนยันเข้าร่วมอบรม (รวมทั้งหมดจากทุกบริษัทที่สมัครเข้ามา) ไม่ถึงขั้นต่ำที่กำหนด สัมมนาดีดี ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเลื่อน วันอบรม
  (สำหรับท่านที่ชำระเงินเข้ามาแล้ว และต้องการยกเลิกอันเนื่องมาจากการเลื่อนรอบ ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน)
  ** กรุณาตรวจสอบและยืนยันการเปิดอบรมจากหน้าเวป หรือจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :0974746644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเจรจาต่อรองเพื่อลดปัญหาข้อพิพาทหรือคลายปมขัดแย้ง
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้

1,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การเจรจาต่อรองเพื่อลดปัญหาข้อพิพาทหรือคลายปมขัดแย้, อบรมการเจรจาต่อรองเพื่อลดปัญหาข้อพิพาทหรือคลายปมขั, อบรม กลยุทธ์ในการเจรจาต่อรอง, อบรมออนไลน์, อบรม การเจรจาต่อรอง, อบรม กระบวนการเจรจาต่อรอง

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด